Toetsing

Welke digitale toets- en inlevervormen kun je aanbieden aan studenten op de HAN? Met welke ICT-middelen ondersteun je toets- en beoordelingsprocessen? Bestaan er centrale afspraken en beleid waarmee je hierbij rekening kunt houden? Daarover vind je hier meer informatie die regelmatig aangevuld wordt met nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

239636 Illustratie online DLWO magazine

De HAN biedt verschillende vormen van formatieve evaluatie- en summatieve toetsvormen, waarvan (deel)processen goed ondersteund worden met ICT voor studenten en medewerkers. De toetscyclus biedt daarbij structuur en inzicht voor deze processen. Denk bij studentvoorzieningen aan het digitaal maken en inleveren van toetsvragen en -producten, het geven en ontvangen van feedback aan elkaar en het inzien van resultaten.

Denk bij medewerker(team)s-voorzieningen o.a. aan het digitaal (samen) construeren, beveiligd afnemen en laten inleveren en beoordelen van toetsen, het publiceren van toetsresultaten en feedback, het analyseren van toetskwaliteit en het evalueren en archiveren van toetsen. De inzet van digitale middelen hierbij is alleen mogelijk door een goed samenspel van op elkaar afgestemde processen, afspraken, digitale middelen en betrokken HAN-medewerkers en -studenten. 

Toetscyclus en toetsbeleid

Lees over de toetscyclus bij het digitaal toetsproces en toetsbeleid van de HAN. We werken aan centraal beleid voor digitaal toetsen, meer informatie volgt.

494034 Onderwijsinnovatie-en-ontwikkeling_toetscyclus_2023

Summatieve kennistoetsing

Met een summatieve kennistoets beantwoordt een student kennis-, inzicht- of toepassingsvragen op basis waarvan je beslist of een student leerdoelen in voldoende mate heeft verworven. De beoordeling gebeurt automatisch bij gesloten vragen of – bij open vragen - met één of meerdere beoordelaars, waarna een cijfer of kwalitatieve beoordeling volgt. Deze beoordeling heeft dus voor een student. De examencommissies van de HAN bieden richtlijnen voor veilig digitaal toetsen en je vindt hieronder ook fraudemaatregelen die bij digitale toetsafnames genomen worden op de HAN.

Formatieve kennistoetsing

Bij het afnemen van formatieve toetsen staan de oefenfunctie, de bijsturing van het leerproces en de zelfbeoordeling centraal. Het gaat om het geven van directe feedback (Toetsen in het hoger onderwijs, 2017).

Inleveren en beoordelen

Handin is de HAN-applicatie voor het digitaal inleveren en beoordelen van summatieve opdrachtgestuurde toetsen. Zowel individuele, als groepsproducten kunnen via Handin worden ingeleverd. De plagiaatcontrole is geïntegreerd en beoordelen met meerdere beoordelaars is mogelijk.

Samenvattend overzicht

Welke tool kan ik waarvoor gebruiken? In de Toolbox vind je meer informatie over deze tools. Neem voordat je voor de eerste keer gebruik maakt van een applicatie, altijd eerst contact op met de Informatiecoördinator (IC-er) van je academie (inloggen met je HAN-account), die je kan inlichten over afspraken binnen je academie over de inzet van applicaties voor toetsing. 

Toetsvorm HAN-brede applicaties Keuze applicaties
Formatief kennistoetsen

 Ans**
 MS Forms

 Mentimeter Pro*
 Socartive Pro*

Summatief kennistoetsen

 Ans** (incl. Schoolyear)
 Teleform-Contest

 -
Inleveren en beoordelen

 Handin (incl. Ouriginal)
 Videotoetsing 

 -

* Deze tools hebben een aparte *-status, vanwege een beperkte centrale ondersteuning en/of beperkt aantal licenties en/of beperkte privacy-voorwaarden. 

** Ans wordt als HAN-brede toetsapplicatie in schooljaar 2022-2023 gefaseerd bij alle academies in gebruik genomen. Daarna zullen de toetsapplicaties Cirrus, Questionmark en andere decentrale applicaties niet meer gebruikt worden. Meer informatie vind je op de pagina van ‘Project Digitaal toetsen (inloggen met je HAN-account).

Toetsen op afstand

Wil je dat studenten bepaalde summatieve toetsvormen vanuit huis of op een andere plek buiten de HAN-campus uitvoeren? Lees dan de stappen in de ‘Beslisboom bij summatieve toetsing’ (inloggen met je HAN-account) door.

Per stap in de beslisboom krijg je uitleg bij het afwegen van de mogelijkheden, het maken van keuzes en het voorbereiden en uitvoeren van (deel)tentamens. De beslisboom geeft een aantal mogelijkheden die alleen tijdens Covid-19 zijn toegestaan, maar stappen 1 en 2 zijn ook in reguliere tijden heel bruikbaar.

Meer informatie?

  • De werkgroep Toetsen op afstand van het Versnellingplan Onderwijsinnovatie met ICT heeft een kennisbank opgezet over Toetsen op afstand.  
  • Wil je meer informatie over toetsing en de inzet van ICT? Neem voor academie specifieke vragen over toetsing contact op met de Informatie Coördinator (IC-er) van jouw academie. Je vindt hier een overzicht van de IC-er per academie.
  • Wil je meer lezen over hoe je toetsen kunt inzetten in je onderwijs, lees dan het SURF-artikel Hoe zet je toetsen in om te leren? 
  • Neem voor vragen over deze pagina contact op  met het team Digitaal toetsen via een mail naar project.digitaletoetsing@han.nl.