Vervolg onderzoek naar verbinding met mensen met een verstandelijke beperking

Het lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking wordt voor 4 jaar gecontinueerd. Hoe zorgen we ervoor dat mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten gezien worden? Hoe verbeteren we betekenisvolle relaties? Hoe ondersteunen we professionals in het bieden van goede zorg?

363271 tekstbalonnen maken voor onderzoekend handelen

Deze vragen stonden én staan centraal voor de onderzoekers van het lectoraat. Lector Maaike Hermsen is ontzettend trots op wat zij samen met de onderzoekers de afgelopen 4 jaar heeft bereikt. “Onze mooie projecten zetten we nu voort, met als drijfveer een meer sociaal rechtvaardige samenleving waar mensen met een verstandelijke beperking vanzelfsprekend deel van uitmaken .”

Ervaringskennis

Het lectoraat maakt veel gebruik van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. “Wie weet beter wat voor mensen met een beperking belangrijk is dan zij, of hun naasten, zelf.” Zo kwam in 2020 de STERKplaats naar de HAN. Hier volgen mensen met een verstandelijke beperking een 3-jarig leerwerktraject tot ervaringsdeskundige. De opleiding wordt verzorgd door de Landelijke Federatie Belangenbehartiging (LFB), de belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking. STERKstudenten leren hun ervaringen van het leven met een verstandelijke beperking in te zetten, om anderen te ondersteunen en te versterken. 

“In de nieuwe lectoraatsperiode onderzoeken we de vraag wat het betekent voor STERKstudenten om ervaringsdeskundig te zijn. Welke impact ervaren zij op andere levensdomeinen? En hoe ervaren studenten, docenten en onderzoekers de aanwezigheid van de STERKplaats op de onderwijslocatie? 

Vakmanschap in gehandicaptenzorg

Een ander onderwerp van het lectoraat is de ondersteuning van professionals in de gehandicaptenzorg. “Begeleiders zijn de drijvende kracht in de ondersteuning aan mensen met een beperking. Zij vervullen samen met collega’s en naasten een sleutelpositie in de zoektocht naar de invulling van een betekenisvol leven”, vertelt Maaike. Met behulp van het waardenkompas en de ambassadeursleergang draagt het lectoraat bij aan het vakmanschap en de beroepstrots van professionals. “Het vergroten van de professionaliteit en zichtbaarheid van het werk van de professionals, dat is een van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst van de gehandicaptenzorg. Kort gezegd, het vak wordt onvoldoende gekend en gewaardeerd in het publieke en politieke debat. Dat doet geen recht aan het vakmanschap dat het vereist.” 
 

0e6c253a-0cfc-11ee-9163-02565807075b Groepsfoto evvb onderzoekers ethiek verbinding verstandelijke beperking
De onderzoekers van het Lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

Betekenisvolle momenten

Eén van de onderzoeken waar Maaikes lectoraat samen met praktijkpartners mee doorgaan is ‘Zichtbaar maken wat werkt’. “Professionals benadrukken in 1 adem het belang en de complexiteit van samenwerken in de driehoek van cliënten, naasten en professionals. Goede samenwerking is essentieel voor de kwaliteit van de geboden ondersteuning en het welbevinden van alle partijen. We kennen vooral voorbeelden van ‘spaak’ lopende samenwerking. Daarom zoeken we in dit project naar positieve ervaringen: de momenten waarop mensen zich gezien, begrepen, thuis of welkom voelen. We gaan op zoek naar momenten van betekenisvolle verbinding en samenwerking en maken zo zichtbaar wat werkt.”

Samenwerking met werkveld

Het lectoraat werkt nauw samen met Zozijn, Pluryn en Dichterbij, organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan (onder andere) mensen met een verstandelijke beperking. “Met deze partners halen we praktijkvragen op, vragen we onderzoeken aan en ontwikkelen we kennisproducten voor de praktijk.” Ook Cello, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Noord Brabant, heeft zich als partner aangesloten bij het lectoraat. Daarnaast werken we in projecten samen met onder andere Siza, LFB (de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking), het Zelfregiecentrum Nijmegen en Disability Studies in Nederland.

Enkele werkveldpartners van het lectoraat

Door onderzoek bijdragen aan een sociaal rechtvaardige samenleving

In de nieuwe lectoraatsperiode kijkt het lectoraat ook extra kritisch naar hoe wij zelf onderzoek doen. “Als we mensen met een verstandelijke beperking zien als kennisdrager, dan moeten we die kennis ook ontsluiten. We gaan op zoek naar manieren voor iedereen om mee te doen aan onderzoek.” In het participatieve onderzoeksproject In Goeden Doen staat bijvoorbeeld het waarderen van overtuigingen, waarden en normen van álle gesprekspartners centraal. Ook helpen niet-talige (bijvoorbeeld beeldende) manieren van verbinden bij het vergaren van meer kennis. Dit wordt uitgewerkt in het project Zintuigenlabo. “Inclusief onderzoek levert ook nieuwe, andere kennis op. Bijvoorbeeld meer kennis vanuit lichamelijke/ zintuiglijke gewaarwordingen. De kwaliteit van het onderzoek is beter als het uitgevoerd wordt met de mensen waar het over gaat, van begin tot einde.”

 

Lees meer informatie over het lectoraat op han.nl.