Voorschoolse educatie in kinderopvang van belang

Sinds 2020 hebben kinderopvang KION, HAN en ROC Nijmegen hun krachten gebundeld in het Innovatienetwerk KEI (KION Early Childhood Innovation Center). Met deze regionale samenwerking willen zij de kinderopvang vernieuwen en (aankomende) kinderopvang-medewerkers verder professionaliseren. Een belangrijk thema van het netwerk is voor- en vroegschoolse educatie.

109999 lerares met basisschool kinderen aan tafel tijdens de lunch

“Ons gezamenlijke doel is om kinderen en jongeren op te leiden tot participerende, actieve en kritische burgers, in een snel veranderende maatschappij”, vertelt Alissa Puts programmamanager van KEI. In de kinderopvangsector staan tarieven en toegevoegde waarde altijd onder druk. Het is een uitdaging om kwalitatief van betekenis te zijn voor studenten, ouders of verzorgers en hun kinderen. Dat vraagt om een nauwe en innovatieve samenwerking tussen de kinderopvang en onderwijs- en kennisinstellingen. Dat is KEI.

Toegeruste professionals

“KEI zorgt voor de aansluiting van de opleidingen van het ROC Nijmegen en de HAN op de ontwikkelingen in de kinderopvang en de beroepspraktijk in Nijmegen en omgeving. Daarnaast werken we aan de professionalisering van het bestaand personeel, de medewerkers van KION.” Zo zijn alle huidige en toekomstige professionals toegerust op hun toekomst in de dynamische kinderopvangsector.
Binnen het innovatieprogramma wordt gewerkt aan 3 thema’s:
  • Voor- en vroegschoolse opvang (VVE)
  • Leren op locatie
  • Inzet van ICT in de kinderopvang

Voorschoolse educatie

Uit wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van voorschoolse educatie (VE) blijkt dat deze educatie goed werkt om achterstanden bij kinderen te verminderen. Kinderen met een risico op achterstand worden door deze ondersteuning taalvaardiger, kunnen zich beter concentreren en hebben een grotere woordenschat.  Carla Cornelissen, docent en teamleider bij de HAN voltijdopleiding Pedagogiek, is nauw betrokken bij dit thema. “Voorschoolse educatie is een ontzettend belangrijk middel om de (taal)ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Als we kinderen gelijke kansen willen geven moet de basis op orde zijn. Taligheid wordt steeds belangrijker.”

"Als we kinderen gelijke kansen willen geven moet de basis op orde zijn. Taligheid wordt steeds belangrijker.”

109976 lerares leert jongen lezen met letterkaarten
Voorschoolse educatie werkt goed om achterstanden bij kinderen te verminderen

Onderzoek in de praktijk

“Samen met het HAN Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp zijn we een onderzoek aan het voorbereiden naar wat pedagogische medewerkers nodig hebben om voorschoolse educatie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. KION kinderopvang heeft 50 peutergroepen met een aanbod in voorschoolse educatie. We starten in september 2021 met een onderzoek bij deze locaties. We vragen pedagogisch medewerkers en pedagogisch coaches wat er al goed en minder goed lukt in de uitvoering en wat daarbij voor hen bevorderend en belemmerend werkt.”
 
Het doel van het onderzoek is zicht te krijgen op de kwaliteit van de uitvoering van het aanbod in voorschoolse educatie binnen de KION én wat uitvoering vraagt aan competenties en ondersteuning van de betrokken professionals op diverse opleidingsniveaus. Met de onderzoeksresultaten worden de curricula bij het mbo en hbo onderwijs verder ontwikkeld. 

Excellentietraject en keuzemodule

Naast het onderzoek, zijn in het onderwijs ook al wijzigingen merkbaar. “Op het ROC zijn we gestart met het VVE-excellentieprogramma voor de mbo-studenten. Bij de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional van de HAN wordt de keuzemodule met VVE ontwikkeld. “Zo kunnen deze professionals zich verder verdiepen in het thema voor- en vroegschoolse educatie”, aldus Carla. Ook de voltijdopleiding Pedagogiek van de HAN wordt met kennis verrijkt over dit thema. Daarnaast zorgt KION voor de uitdagende stageplekken. “We zijn heel blij met deze innovatieve, regionale samenwerking!”

Het KEI-project wordt gefinancierd door het regionaal investeringsfonds van de overheid voor de periode 2020 - 2024.