Onderzoek

Ons onderzoek is gericht op handelingskennis. En start altijd met een vraag van cliënten, professionals en/of leidinggevenden. Welk knelpunt ervaren zij in het realiseren van effectieve en doelmatige hulpverlening?

kinderpsycholoog aan het werk met jongen

Wij voeren op basis van een vraag of ervaren knelpunt onderzoek uit naar en met de praktijk. Op basis van de onderzoeksresultaten ontwerpen we interventies voor verbetering die professionals kunnen gebruiken. Daarbij gaan we participatief te werk, om draagvlak te creëren. Dit betekent dat we samen met cliënten, ervaringsdeskundigen en professionals werken aan de vormgeving van de verbeteringen. Denk aan methodische richtlijnen, handleidingen of programma’s. Er start vervolgens een cyclus van continue verbetering.

Continue verbeteringscycli
Het eerste prototype dat we op basis van onderzoek ontwikkelen testen we uiteraard in de praktijk. Daarna volgt een gedegen evaluatie. Wat werkt wel en wat nog niet? Welke vervolgstappen zijn nodig? Door zo het handelen en de samenwerking in de hulpverleningsprakijk te monitoren ontstaat er een continue cyclus van praktijkverbetering. Dit type onderzoek sluit onder andere aan op de methodologie van ‘participative action research’, ‘multi strategy designs’ en het sociaal constructionistische gedachtegoed.

Projecten

Leerlijn Betekenisvolle Samenwerking

Een leerlijn is samenhangend onderwijsprogramma met een logische opbouw van kennis en vaardigheden. De leerlijn 'Betekenisvolle samenwerking' draagt bij aan duurzame en actuele kennis rondom het thema samenwerking in het sociale domein.

32942 kind met ouder wijst op ipad

Steunfiguren in de jeugdzorg

We onderzoeken de samenwerking tussen jeugdprofessionals, gezinnen en steunfiguren uit het eigen netwerk. Een steunfiguur biedt steun aan een jongere en/of anderen in het gezin vanuit een bestaande sociale relatie die natuurlijk ontstaan is. Denk hierbij aan familie, buren, vrienden of bekenden.

401995 steunfiguren huiswerk

Studentenproject Samenwerkingskwesties in beeld

In dit project analyseren studenten beeldopnames van hulpverleningsgesprekken gemaakt door jeugdzorgprofessionals. De studenten maken hiervoor gebruik van een speciaal ontwikkeld meetinstrument. De betrokken jeugdzorgprofessionals ontvangen van de studenten zowel mondeling als schriftelijk feedback op de samenwerkingsrelatie tussen hen en de cliënten.

347963 Lo-res. Groep van 4 studenten in overleg aan tafel in algemene ruimte HAN.

KION Early Childhood Innovation Center (KEI-project)

Onderwijs en kinderopvang in de regio Nijmegen hebben hun krachten gebundeld in het Innovatienetwerk KEI (KION Early Childhood Innovation Center). Met deze samenwerking willen KION, HAN en ROC Nijmegen de kinderopvang vernieuwen en (aankomende) kinderopvang-medewerkers verder professionaliseren.

87506 kind raakt zorgrobot aan iXbites

Afstand in verbondenheid

Jaarlijks overwegen zo’n 60 onbedoeld zwangere vrouwen in Nederland om na de geboorte niet zelf voor hun kind te gaan zorgen. Zij kunnen kiezen voor adoptie, maar kunnen ook kiezen voor langdurige pleegzorg. Over de ervaringen hiervan is nog weinig bekend. Deze worden in dit project onderzocht.

282512 Afstand in verbondenheid, project Mieke Spek

Samen de handen in één voor multiprobleem gezinnen

In dit project werken we met partners aan het verbeteren van de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP). Verbetering start bij het goed opleiden van reflectieve professionals. Hoe zorgen we ervoor dat zij altijd op basis van nieuwe inzichten en kennis worden opgeleid?

jongen in park die hand van ouder vasthoudt

Samenwerken aan ambulante (Gezins)hulp (SWAG 1.0)

Goede samenwerkingsrelaties van professionals met cliëntsystemen én met betrokken andere hulpverleners zijn belangrijk. Ze voorspellen het resultaat van hulp aan jeugdigen en gezinnen. Dit onderzoek zorgt ervoor dat bestaande inzichten over hulp aan jongeren en gezinnen goed worden benut.

kinderen hangen aan rand bij het zwembad

Internationale Kennisupdate Algemeen Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd

Welke werkzame factoren spelen een belangrijke rol in het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen? In binnen- en buitenland wordt hier veel onderzoek naar gedaan. Het lectoraat WFJO actualiseert eerder uitgevoerde kennisinventarisaties met behulp van internationale kennisupdates.

364268 Stockfoto van gezin voor rapportage kennisupdate

Onderzoeksthema's

Binnen het lectoraat zoeken we naar kennis over het realiseren en onderhouden van goede samenwerkingsrelaties (in de theorie alliantievraagstukken genoemd). Zo dragen we bij aan een slagvaardigere en (kosten)effectievere jeugdhulp. Het lectoraat richt zich in de periode 2020-2024 op drie onderzoeksthema’s:

Kennispartners en netwerken

Ons Lectoraat Werkzame Factoren in Jeugd- en Opvoedhulp werkt nauw samen met tal van Gelderse gemeenten, belangenorganisaties van cliënten en organisaties voor jeugd- en opvoedhulp. Samen vormen we de verbindende schakel naar gerelateerde sociale en pedagogische opleidingen van de HAN. Onderzoek, onderwijs en professionele dienstverlening trekken gelijk op in continue verbetering van de praktijk. We leren van en met elkaar in de jeugd- en opvoedhulp.

 • Inside Out

  Binnen de Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen, Inside-Out wordt kennis geproduceerd om de zorg voor jongeren te verbeteren. Inzichten en kennis worden verspreid binnen de praktijkinstellingen, beleidsorganisaties en het onderwijs.

 • Zorgbelang Inclusief

  Zorgbelang Inclusief werkt vóor en mét bewoners. Het perspectief en de ervaringen van de mensen om wie het gaat staan altijd voorop. Samen werken we aan een inclusieve samenleving in oa Gelderland.

 • Gemeentes

  Ons lectoraat werkt samen met diverse gemeentes zoals Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn.

 • Zonmw

  ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

 • Praktikon

  Praktikon is een zelfstandige, onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg, gemeenten en onderwijs en is gespecialiseerd in onderzoek, monitoring, training en vragenlijstontwikkeling.

 • Nederlands Jeugdinstituut

  Kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt.

 • Entrea lindenhout

  Entrea lindenhout biedt specialistische orthopedagogische hulp en onderwijs aan kinderen in de knel en hun gezinnen. Voor kinderen, jongeren en gezinnen met complexe problematiek.

 • Pedagogische HAN-opleidingen

  Als lectoraat werken we uiteraard samen met docenten en studenten van de HAN-opleidingen Pedagogiek, Social Work en Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding.

Verbinding onderwijs, onderzoek en praktijkLabs en werkplaatsen

Samen met organisaties voor jeugd- en opvoedhulp, gemeenten in de regio, de sociale en pedagogische opleidingen van de HAN en lectoraten binnen de HAN, zet het lectoraat in op de ontwikkeling van professionele onderzoeks- en leergemeenschappen rond de kernthema’s. Het lectoraat benut daarbij vooral de kracht van observatie onderzoek; een methode waarmee onderzoek ten dienste staat van het leren van professionals. We werken aan een doorlopende verbinding tussen onderwijs, onderzoek en professionele dienstverlening, waarbinnen we praktijkrelevante kennis op doen als het gaat om samenwerkingsvraagstukken in de jeugd- en opvoedhulp.

kinderen op het schoolplein tijdens een les lichamelijke opvoeding