Onderzoek naar (onder)voeding en mondzorg bij ouderen

Veel thuiswonende ouderen ervaren problemen met mondgezondheid, zoals pijn bij het kauwen en in samenhang daarmee slechte voedingsinname. Diëtisten en mondhygiënisten willen graag hulp bij het tijdig signaleren van problemen van mondgezondheid en voeding, bij de aanpak en bij het doorverwijzen naar een andere discipline. Het onderzoeksproject 'Eten met lange tanden: (onder)voeding en mondzorg' komt tegemoet aan deze vragen.

Ouderenzorg

Het Lectoraat Voeding, Diëtiek en Leefstijl (HAN) en het Lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg (Hogeschool Utrecht) zijn 1 juni gestart met dit RAAK-MKB gehonoreerde onderzoek. In het project combineren de HAN en de HU de complementaire disciplines Voeding en Diëtetiek en Mondzorgkunde.

Samenwerking mondhygiënisten, diëtisten, zorgprofessionals

De HAN is penvoerder van het project 'Eten met lange tanden: (onder)voeding en mondzorg' dat een looptijd heeft van 2 jaar. Tijdens het onderzoek werkt een consortium van praktijken van mondhygiëniste, diëtisten en aanverwante beroepsverenigingen samen voor de uitvoering van de volgende opzet:

  1. Het in kaart brengen van risicofactoren voor slechte mondgezondheid in relatie tot voeding en vice versa.
  2. Het ontwikkelen van vragenlijsten die de mondhygiënist en de diëtist kunnen toepassen om risico’s te identificeren.
  3. Het landelijk uitzetten van dezelfde vragenlijst om inzicht te krijgen in de prevalentie van risicofactoren op het kruispunt van voedingsproblemen en mondgezondheid.
  4. Het via focusgroepen en interviews onderzoeken hoe optimale samenwerking er uit ziet tussen mondhygiënisten en diëtisten en tussen mondhygiënisten/diëtisten en andere zorgprofessionals en hoe optimale zorg rond voeding en mondzorg er volgens ouderen uit zou moeten zien.
  5. Het organiseren van een afsluitend symposium.

Optimaliseren zorg voor ouderen

"De resultaten verspreiden we via kanalen zoals het Netwerk Voeding en Mondgezondheid, de beroepsverenigingen van mondhygiënisten en diëtisten en de Stuurgroep Ondervoeding", geeft Elke Naumann, associate lector Voeding en Gezondheid (HAN) en projectleider aan. "Met het onderzoeksproject willen we mondhygiënisten, diëtisten en zorgprofessionals ondersteunen bij het ontwikkelen en optimaliseren van zorg voor ouderen in de praktijk."