Visitatiepanel lerarenopleidingen in deeltijd positief

In het kader van het landelijke Experiment Leeruitkomsten worden alle deeltijdopleidingen van de HAN apart geaccrediteerd. De deeltijd heeft namelijk een eigenstandige positie door haar flexibilisering en het werken met leeruitkomsten. Vorig jaar zijn de deeltijdopleidingen Learning & Development, de lerarenopleiding Nederlands en de Pabo gevisiteerd. Dit jaar zouden de lerarenopleidingen Engels, Frans, Duits, economie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde gevisiteerd worden. Inmiddels is het panelbezoek achter de rug en hebben we een eerste, mondelinge terugkoppeling ontvangen.

close-up studenten en model

Zeer positief

Het onafhankelijke visitatiepanel dat over de accreditatie van lerarenopleidingen Engels FransDuitseconomiewiskundenatuurkunde en scheikunde adviseert, is zeer positief over deze deeltijdopleidingen. Het panel heeft goede opleidingen gezien met krachtige elementen voor het perspectief van ‘een Leven Lang Ontwikkelen’.

Experiment Leeruitkomsten

In dit experiment krijgen deeltijdopleidingen de ruimte om op andere en meer flexibele wijze opleidingen in te richten. Uitgangspunten daarbij zijn geformuleerde leeruitkomsten aan de hand waarvan de student kan bepalen wat hij/zij wanneer en waar wil leren. Een goed samenspel tussen fysiek, en online leren en het leren op de werkplek is daarbij van belang. In de visitatie moeten de opleidingen aantonen hoe ze vanuit deze nieuwe visie hun opleidingen hebben ingericht en de kwaliteit daarvan bewaken.

Advies

Het panel bestond uit een zevental vertegenwoordigers van andere hogescholen, een student-lid en een drietal secretarissen van het evaluatiebureau NQA. Door kritisch te kijken naar de door de opleiding aangeleverde documentatie en door een serie openhartige gesprekken met vertegenwoordigers uit zowel de opleiding als het werkveld en deeltijdstudenten, heeft het panel gekeken in hoeverre de opleiding voldoet aan de accreditatiestandaarden in relatie tot de gestelde doelen die horen bij het Experiment Leeruitkomsten. Het panel acht de opleiding op alle standaarden en het experiment in orde en zal hierover positief adviseren aan de NVAQ, de accrediterende instatie.

Visie op Leven Lang Ontwikkelen

Het panel heeft gezien hoe we de behoefte van de volwassen lerende centraal hebben gesteld, hoe we een visie op een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ en een didactisch concept hebben ontwikkeld en geïmplementeerd. Veel lof was er voor de kwaliteit van de docenten, de begeleiding van de deeltijdstudenten, het maatwerk en de ontwikkelingsgerichte houding.

Als zogenaamde ‘showcase’ hebben we ‘Samen Opleiden’ laten zien en besproken. We hebben op een mooie manier de kracht van de samenwerking met onze regionale partners in het werkveld onder de aandacht van het panel kunnen brengen.

Voor de toekomst zijn er aanknopingspunten als het gaat om het verder ontwikkelen van de flexibiliteit in leren, zoals bijvoorbeeld de variatie in toetsen.

Trots

Aly Smelt, directeur HAN Academie Educatie: “Voor nu grote complimenten voor alle collega’s in de opleidingen, beleidsondersteuners, de studenten en onze collega’s uit het werkveld. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit mooie resultaat. Fantastisch wat we de afgelopen jaren samen bereikt hebben in onze deeltijdprogramma’s in het kader van het project Deeltijd Flex. Een resultaat om trots op te zijn! We herkennen ons in het beeld dat het panel schetst en zien aanknopingspunten voor de door ontwikkeling.”     

Het advies van het visitatiepanel wordt opgeleverd aan de NVAO, de definitieve toekenning van de accreditatie verwachten we in 2021.   

Kom kennismaken

Kennismaken met deze lerarenopleidingen? Kom dan op 18 november naar de online Open Avond