Strategisch Plan Academie Educatie Verder bouwen aan het onderwijs van morgen

306790 HBO masters studenten volgen online overleg via een laptop

Het onderwijs is meer dan ooit in ontwikkeling. Daarom zet Academie Educatie een nieuwe koers in. In ons strategische plan lees je waar we de komende jaren voor gaan. En hoe we dat doen: verbindend, ontwikkelingsgericht en wendbaar. De toekomst begint nu!

Waarom een nieuwe koers? Academiedirecteur Aly Smelt legt uit: “We willen richting geven aan de toekomst, en die is al begonnen. Aan de ene kant heeft het onderwijs te maken met een steeds nijpender lerarentekort en met veranderingen in het bevoegdhedenstelsel en rond het beroepsbeeld van leraren. Maar ook op inhoud speelt er van alles, zoals curriculum.nu, nieuwe onderwijsconcepten en thema’s als kansengelijkheid, flexibilisering, digitalisering en maatwerk. We weten dat een leraar zich moet blijven ontwikkelen, ook als hij zijn diploma heeft gehaald. Daarom ligt de focus ook steeds meer op een leven lang ontwikkelen. Op al deze gebieden ligt een belangrijke rol voor de Academie Educatie, samen met betrokkenen in de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld.”

384196 Praatplaat Verder Bouwen aan het onderwijs, Educatie, Koersbeleid

De route naar een nieuwe koers

We hebben onze nieuwe koers niet in 1 dag bepaald. We begonnen met het formuleren van een missie, visie en kernwaarden. Op basis van de ontwikkelingen bepaalden we welke strategische thema’s relevant zijn voor onze academie. Vervolgens polijstten we die basis stap voor stap, samen met interne collega’s, partners in het werkveld en studenten. Die verschillende perspectieven zijn belangrijk - niet alleen voor de invulling, maar zeker ook bij de uitvoering. Zoals we ook steeds onze kernwaarden voor ogen houden: we willen verbindend, ontwikkelingsgericht en wendbaar zijn.

Waar we voor staan: onze missie

De Academie Educatie staat voor het opleiden en professionaliseren van de beste onderwijsprofessionals voor het brede onderwijsveld. Leraren met stuurkracht. Leraren die onderzoekend, creatief en innovatief zijn. En regie nemen over hun eigen ontwikkeling. Met een hoog niveau op het gebied van (vak)kennis, didactiek en pedagogiek. Zo dragen we bij aan kwalitatief goed onderwijs en onderwijsinnovatie in onze regio en daarbuiten.

Waar we voor gaan: onze visie

We gaan voor goed onderwijs en onderzoek, samen met onze partners in het primair, voortgezet en het speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Persoonlijke verbindingen zijn daarbij de sleutel: een gezond leer- en werkklimaat waarin studenten en medewerkers hun kwaliteiten ontdekken, gebruiken en verder ontwikkelen.

Verbindend, ontwikkelingsgericht en wendbaar

Ons plan geeft niet alleen richting maar biedt ook ruimte om in te spelen op actuele ontwikkelingen. We willen wendbaar blijven. En natuurlijk sluiten we steeds aan op de nieuwe koers van de HAN.

Speerpunten

De komende jaren zetten we in op de volgende speerpunten:

 • Professionele en persoonlijke identiteitsontwikkeling
  We zorgen dat aankomende en ervaren onderwijsprofessionals ook onder nieuwe en uitdagende omstandigheden stevig in hun schoenen staan en goed in hun vel zitten. We werken aan een stevige basis van inhoud, didactiek en pedagogiek en we geven onze studenten de kans zich in verschillende en ook vernieuwende onderwijspraktijken te kunnen ontwikkelen.  
 • Regionale samenwerking
  Gezamenlijke en effectieve aanpak van de grote vraagstukken van de toekomst, zoals het lerarentekort. Zo werken we bijvoorbeeld samen met de partners in het werkveld aan een aanbod van flexibele opleidingsroutes voor verschillende doelgroepen, zoals zij-instroom, hybride docenten, Fastswitch, bachelor-mastertrajecten etc.
 • Flexibel opleiden en professionaliseren
  We richten ons onderwijs zo flexibel in dat het de mogelijkheid biedt voor iedere student een passend leertraject te volgen. 
 • De Academie als kennispartner 
  We dragen bij aan kwaliteit en vernieuwing van het onderwijs. Wij onderzoeken wat wél en niet werkt. En ontwikkelen producten waarmee opleidingen en docententeams praktisch en doelgericht aan de slag kunnen. Met name vanuit onze lectoraten: Leren met ict, Naar een Meervoudige Professionaliteit van Leraren, De leraar als ontwerper,  Eigentijds Beoordelen en Beslissen en Responsief Beroepsonderwijs.

Meer informatie

Wil je meer weten over onze ambities? Bekijk dan de visuele samenvatting of lees het volledige strategisch plan. We verheugen ons erop om samen goed, grondig en met plezier handen en voeten te geven aan onze gedeelde ambities!

AcademieEducatie

De Academie Educatie kwalificeert en professionaliseert ondernemende, nieuwsgierige en zelfbewuste leraren. Hier kun je de leraar worden die je wilt zijn. We bieden onze studenten veel ruimte om zich te verbreden of te verdiepen. En; samen met het werkveld pakken we het lerarentekort aan.

Docent voor de klas zonder poster