Symposium Transmurale Zorg Toekomstige zorg doen we samen!

359836d0-0cfc-11ee-a665-02565807075b onderzoek overleg lectoraat wijkverpleging

Het symposium is speciaal gericht op de samenwerking tussen wijkverpleging en intramurale zorg met het accent op transmurale zorg.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
HAN Campus Nijmegen
Kapittelweg 33
Nijmegen

Voor wie?

  • Verpleegkundigen
  • Verzorgenden
  • Verpleegkundige Specialisten
  • Praktijkondersteuners Huisartsen

Programma

Sprekers

  • Ruth Pel-Littel, bijzonder lector bij het Lecoraat Wijkverpleging van de HAN:
     'Alle goede dingen bestaan in drieën: de drie verpleegkundige rollen bij samen beslissen'.
  • Marike Brugman, voorzitter verpleegkundige staf CWZ daagt ons uit om na te denken over de toekomst van de zorg.

Break-Out sessies

  • 2 rondes met 8 parallelsessies gericht op de thema’s transmuraal opleiden en werken, samenwerkingen in de wijk en toekomstgerichte zorg.
Titel break-out sessie Inhoud

Transmurale longzorg: Meer lucht voor patiënt en zorgverlening?

ZZG zorggroep en het CWZ leiden samen een transmuraal verpleegkundig specialist longziekten op. Het doel is de juiste zorg op de juiste plek, zonder de beperkingen die de huidige hokjes met zich mee brengen. Een intensieve samenwerking in de regio, wat levert het op en wat zijn de uitdagingen? 
Samenwerken in medicatie dichter bij huis. Hoe kun je elementen van zorg dichterbij de patiënt brengen, waarbij de expertise en kunde van de professionals in de intra- en extramurale zorg optimaal worden benut?
Samenwerking in de wijk tussen intra- en extramurale zorg.

Op welke wijze kunnen wijkverpleging en intramurale zorg elkaar ondersteunen nu de maatschappelijke ontwikkeling is dat mensen langer thuis blijven wonen?

Cultuursensitief werken: zorg voor migrantenouderen. Hoe kun je cultuursensitief werken, waarin je rekening houdt met de culturele achtergrond en waarden van de patiënt of cliënt,
en de daarop afgestemde zorg of ondersteuning bieden?
Reflecteren op richtlijnen in de wijk.  

Interprofessioneel samenwerken ten behoeve van de langer thuiswonende kwetsbare ouderen.

In de break-out sessie worden handvatten aangereikt om je eigen interprofessionele samenwerking optimaler in te zetten. Dit doen we aan de hand van het project Sociaal Arrangeren (het domeinoverstijgend samenwerken tussen wijkverpleegkundigen, sociaal werkers en huisartsen).
Wijkverpleegkundige zorg begint in het ziekenhuis!

Kunnen verpleegkundigen in het ziekenhuis proactief handelen bij een verwachte leefstijl beperking in de thuissituatie na een geplande ingreep? De zelfredzaamheid van de patiënt in de thuissituatie begint bij het proactief handelen en het anticiperend optreden van de verpleegkundige op de afdeling. Zeker als men verwacht dat er na de ingreep wijkverpleging nodig is. Kan dit een bijdrage leveren om te voorkomen dat de wijkverpleging overspoeld wordt met zorgvragen in de toekomst? Zijn we al zover? Over welke ingrepen en handelingen gaat het hier? Wat is hiervoor nodig en hoe kunnen we hierin samenwerken? 

Proactieve zorgplanning Proactieve zorgplanning, ook wel advance care planning (ACP) genoemd is een veelgebruikt begrip. De vraag is echter, weten we allemaal wat hieronder wordt verstaan en bedoelen we hetzelfde? Gaat dit ons helpen in de toekomst? Wat is de rol van de (wijk)verpleegkundige en van anderen in de keten? Deze vragen staan centraal tijdens deze workshop. We starten met een praktijkvoorbeeld: een regionaal ACP project van NEO huisartsenzorg en ZZG zorggroep dat geïmplementeerd wordt en waarbij gewerkt middels een regionaal samenwerkingsmodel voor ACP. Daarna bespreken we ervaringen uit de dagelijkse praktijk. 

Dagvoorzitters

Aanmelden

Meld je aan voor het seminar 'Toekomstige Zorg doen we Samen' via de button bovenaan deze pagina.
Aanmelden kan tot 7 november 2023.

Congres Over de Bogen 

Samenwerken aan toekomst gezondheidszorg

Het programma 'Toekomstige zorg doen we samen!' vindt plaats in dezelfde week als het Verpleegkundig congres Over de Bogen. Dit vanuit de ambitie van 'Over de Bogen' om te groeien naar een meerdaags evenement. 

De HAN en het Radboudumc en partners organiseren het congres Over de Bogen samen om mee te bouwen aan de toekomst van de gezondheidszorg. Innovatief, professioneel en in netwerken.

Contact 

Informatie?

Meer informatie of vragen over de organisatie van het programma? Stuur een mailbericht naar onze contactpersonen: