Netwerk Jeugdhulp Gelderland leert

237752 jongen in park die hand van ouder vasthoudt

Leren is één van de belangrijkste troeven die we in handen hebben om de jeugdhulp te verbeteren.

Er is in Nederland veel kennis beschikbaar om de jeugdhulp inhoudelijk te verbeteren, deze kennis bereikt nu onvoldoende de praktijk. Het is nodig dat we de kennis die voorhanden is beter benutten. Zodat de behandeling verbetert, op tijd passende hulp wordt ingezet, de hulp effectiever leert samenwerken.

Om dit doel te bereiken geven we, binnen het Bovenregionale Expertisenetwerk jeugd Gelderland (BOEG) het Netwerk Jeugdhulp Gelderland leert vorm.
Het netwerk moet ertoe bijdragen dat de beschikbare kennis en de werkpraktijk elkaar beter bereiken het leren wordt gestimuleerd.

In actieleertrajecten gaan professionals uit meerdere organisaties met elkaar en samen met ervaringsdeskundigen, ouders en jongeren aan de slag met het vertalen van de kennis naar de praktijk. En verkennen hoe ze deze kennis kunnen verdiepen en borgen in de eigen organisatie.  Een actieleertraject is immers meer dan alleen kennis overdragen. Om kennis te borgen is implementatie nodig, waarbij er een veranderbeweging op gang komt die vanuit diverse gremia en met diverse instrumenten ondersteund moet worden zowel op niveau van de professional als op niveau van de organisaties waarvoor men werkt. Pas dan bereiken we dat er veranderingen plaatsvinden die weer waarneembaar moeten zijn op casusniveau!

Thema's

Omdat een gezamenlijke focus op dat wat werkt in de jeugdhulp bijdraagt een duurzame verandering kiezen we in dit netwerk ervoor om te starten met de twee thema’s:

drie studenten lopen trap af

Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd (BEN)

Er is in Nederland veel kennis beschikbaar om de jeugdhulp inhoudelijk te verbeteren. Die kennis, veelal ontwikkeld bij academische centra, bereikt onvoldoende de professionals bij de jeugdhulp organisaties en de toegang. Dat maakt onder andere dat er nu jeugdigen en gezinnen aan het eind van de keten belanden die daar niet terecht zouden zijn gekomen als de basale zorg al verder ontwikkeld was. We staan dus voor een dubbele uitdaging. We moeten nú zorgen dat jeugdigen aan het eind van de keten de best mogelijke zorg krijgen. En de professionals in de keten moeten leren van deze vragen van jeugdigen. Tegelijkertijd moeten we zorgen dat we stroomopwaarts de jeugdhulp snel helpen verbeteren, zodat meer kinderen eerder beter werkzame zorg krijgen en dus minder kinderen aan het eind van die keten belanden. Om deze ambitie waar te maken zijn er in Nederland 8 Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd opgericht (BEN). Vanuit een onafhankelijke positie ondersteunen de BEN’s de 42 jeugdhulpregio’s en de regionale expertteams om samen met jeugdigen, ouders, hulpverleners en gemeenten een onvoorwaardelijke oplossing te vinden (VNG, 2022)

237752 jongen in park die hand van ouder vasthoudt

Toelichting vorm netwerk

Een actieleergroep is een groep van professionals, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers die zin hebben om meerjarig samen te leren rondom vragen uit de praktijk. Het doel is om praktijken te professionaliseren rondom een bepaald relevant thema en om alle betrokkenen te stimuleren in hun onderzoekende houding. Zo ontstaat een lerende en onderzoekende cultuur. Een procesbegeleider stimuleert en bewaakt deze cultuur, zowel naar de experts die kennis delen als naar de deelnemers. De procesbegeleider bewaakt of de bedoelde urgentie centraal staat in het leren en of er doelgericht geleerd wordt (vanuit eigen casuïstiek en met voldoende implementatiekracht).

31749 studenten praten buiten met elkaar

Coördinatoren van het Netwerk Jeugdhulp Gelderland leert

We coördineren het lerende netwerk waarin allerlei onderzoeken en leeractiviteiten in Gelderland samengebracht worden, gericht op het verbeteren van passende en effectieve hulp aan kinderen en gezinnen in complexe hulpverleningssituaties.

Wie zijn wij?

Anita Verstegen

Ik heb jarenlang in de jeugdhulpverlening gewerkt in ambulante jeugdzorg, pleegzorg en residentiele setting. Pleegzorg is verweven in mijn leven. Als kind van pleegouders met vele extra broers en zussen, als pleegzorgbegeleider, als opleider en sinds kort als aspirant pleegouder.

510381 Portret van trainer Anita Verstegen

Joris van Veen

Al jaren houd ik mij bezig met de professionalisering van de Jeugdhulp met de ambitie om (toekomstige) professionals voldoende te faciliteren en toe te rusten voor de sector.

510823 Portret van post-hbo trainer Joris van Veen

Contact

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!

Anita Verstegen Anita.Verstegen@han.nl

Joris van Veen joris.vanveen@han.nl

Bouwen aan het Netwerk Jeugdhulp Gelderland leert

Een lerend netwerk waarin de kennis en praktijk elkaar ontmoeten, inspireren, benutten en versterken. Het netwerk is in opbouw, bouw jij mee? We bouwen hier samen aan met o.a.