Verklarende Analyse

237752 jongen in park die hand van ouder vasthoudt

In de jeugdhulp ligt de nadruk vaak op zichtbaar gedrag van de jeugdige. Er wordt weinig of geen rekening gehouden met factoren die het problemen kunnen veroorzaken of in stand houden. Gevolg is dat de focus ligt op symptoombestrijding, maar het echte probleem in stand wordt gehouden.

Verklarende Analyse: alleen trainen is niet genoeg!

Wil je meer weten over het implementeren en borgen van de Verklarende Analyse in jouw praktijk? Kijk dan dit webinar terug.

Een verklarende analyse van groot belang!

Passende aanpak & formats

BOEG (Bovenregionaal Expertisenetwerk jeugdhulp in Gelderland) maakt zich sterk voor de verklarende analyse in de praktijk. In het netwerk samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de praktijkorganisaties en ervaringsdeskundigen.

De verklarende analyse geeft vooral bij meervoudige, complexe problemen houvast. Het helpt bij het kiezen van een passende aanpak voor kind / jongere / opvoeders en voor het stellen van concrete doelen en vervolgstappen.

Een goede verklarende analyse is handelingsgericht en brengt de oorzakelijke invloeden en omstandigheden in kaart, die een rol spelen in het ontstaan en in stand blijven van de problematiek. Dat betreft zowel de contextuele factoren (bijvoorbeeld ouders, gezin of school) als de persoonskenmerken van betrokkenen. Het draagt bij aan goede gedragen besluitvorming in de aanpak. Er zijn verschillende formats die helpen bij het maken van een verklarende analyse. Het maakt niet uit welk format professionals gebruiken, zolang ze maar met jeugdigen en ouders nadenken over ‘het waarom’ (de verklaring) van de problematiek (Tempel, 2020).
In het netwerk maken we gebruik van het 7-factorenmodel van Bureau Peers: Vakbekwaam redeneren (bureaupeers.nl)

Wat de gevolgen kunnen zijn van het ontbreken van een verklarende analyse en niet passende hulp vertelt Frederieke, ervaringsdeskundige van TeamED16. Luister maar AUD-TeamED.mp3

De ambitie: BOEG richt zich op het verspreiden en verankeren van het maken van een verklarende analyse in de praktijk van de jeugdhulpverlener zodat ieder kind en gezin de juiste hulp ontvangt!

Hoe?

In 2022 zijn we gestart met het trainen van jeugdprofessionals in Gelderland in het maken van een verklarende analyse.  Nu maken we de vervolg stap door naast het trainen van jeugdprofessionals ons te richten op het verankeren van deze werkwijze in de praktijk.  Dit krijgt vorm in het netwerk jeugdhulp Gelderland leert.

  • Samen richten we ons om verspreiding door heel Nederland. Middels de richtlijnen, methodiekhandleidingen en landelijke samenwerkingen hierin.
  • Samen blijven we jeugdprofessionals trainen en verankeren we ook het trainen en leren in de praktijkorganisaties.
  • Samen vormen we contouren van een implementatieplan en benutten we best practice hierin.
  • Samen vormen we een structuur waarin professionals blijvend oefenen en leren. Bijvoorbeeld door intervisietrajecten
  • Samen vormen we een kwaliteitskader: waaraan moet een goede verklarende analyse voldoen?
  • Samen formuleren we competenties; wat moet de jeugdprofessional kunnen om een goede verklarende analyse te maken?
  • Samen richten we ons op curricula van opleidingen: hoe krijgen aankomend professionals het goed in de vingers?

We gaan door met het trainen van professionals in de regio samen met en in hun organisatie waar zij werkzaam zijn. De verklarende analyse moet een plek krijgen in  de visie, het beleid en het werkproces van de organisatie. De volgende stappen die we gaan zetten zijn dan altijd met professionals én hun organisatie. Hoe kunnen zij samen leren en implementeren zodat de kwaliteit van een goede analyse staat.

Het doel van het netwerk is in 2023 is  geen complexe casusbespreking in de 7 Regionale Expert Teams zonder Verklarende Analyse.

Olievlek dmv praatplaat
Hoe we een olievlek willen creëren met als doel: bij elke complexe casus maken professionals samen met de ouders en het kind een verklarende analyse (VA) staat in deze praatplaat.

Benut het netwerk

Wil jouw organisatie voorop lopen in de verklarende analyse? Grijp je kans en benut het netwerk waardoor je wordt ondersteund en gefaciliteerd in het trainen en implementeren van deze manier van werken in jouw praktijk. Voor meer informatie neem contact op met coördinator Anita Verstegen.
 

Meer informatie

Actieleergroep Verklarende Analyse 2022

Webinar Verklarende Analyse

Verklarende analyse

Verklarende Analyse opgenomen in herziening richtlijn: Beslissen over uithuisplaatsing - Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming