Project De WijkGGZ: op zoek naar werkzame factoren

57921 Stockbeeld interessegebied gezondheid

In Nijmegen Dukenburg en in Tiel zijn sinds 2019 twee teams WijkGGZ gestart voor een pilotfase van twee jaar. De twee gemeenten en de instellingen Pro Persona, Iriszorg, Pluryn en RIWB Nijmegen en Rivierenland hebben een multidisciplinair team afgevaardigd van professionals en ervaringsdeskundigen.

Deze teams ondersteunen mensen met een psychische kwetsbaarheid. Onderdeel van de pilot was een evaluatief onderzoek door het lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving van de HAN.

Snelle info

Status

Afgerond

Looptijd

1 september 2020 - 1 juni 2021

Subsidie

ZonMw

Projectleider

Tjeerd Schatorjé, in samenwerking met Karin van Montfoort en Bauke Koekkoek

Aanleiding

Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben vaak hulpvragen op veel verschillende gebieden, zoals financiën, wonen, werken en sociale interacties. De ondersteuning daarbij is nog regelmatig versnipperd en wordt door verschillende hulpverleners en teams aangeboden. In de pilot WijkGGZ in Nijmegen Dukenburg en Tiel wordt een laagdrempelige en integrale aanpak in de wijk aangeboden, dicht bij de burger. Op deze manier willen de teams bereiken dat psychische kwetsbaarheid bij wijkbewoners vroegtijdig herkend wordt én de juiste interventies op de verschillende leefgebieden snel kunnen worden ingezet.

De teams WijkGGZ bestaan uit ervaringsdeskundigen, ambulant begeleiders en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen met verschillende expertise. Zij vormen sinds 2019 de pilotteams en werken nauw samen met het sociaal netwerk, wijkbewoners en betrokken partners in de wijk. Zodoende wordt er ondersteuning geboden op het gebied van wonen, welzijn, financiën, arbeid, zorg en veiligheid.

Doel en uitvoering

De pilotteams hebben in co-creatie met elkaar de werkwijze van de WijkGGZ vormgegeven, waarbij innovatief handelen en reflectie een centrale rol innemen. De hoofdvraag van dit project luidde:

Wat gebeurt er in de WijkGGZ en wat is de waarde van de aanpak van de WijkGGZ volgens betrokkenen, zowel op het niveau van de individuele cliënt (= bewoner), de samenwerking rond de bewoner (= proces), als in en rond het zorgsysteem (= systeem)?

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen september 2020 en mei 2021. Het voorgenomen plan van aanpak voor dit onderzoek moest worden bijgesteld, aangezien gedurende de pilotperiode WijkGGZ weinig tot geen kwantitatieve data was bijgehouden door de teams. Hierdoor was er onvoldoende basis om zicht te krijgen op bv. tevredenheid van bewoners, aantallen aanmeldingen, duur van begeleiding, type hulpvragen en doorverwijzingen. Bijstelling resulteerde in een kwalitatief onderzoek onder betrokken partijen WijkGGZ (bewoners, teamleden, bestuurders, ketenpartners) door middel van individuele interviews, observaties, literatuurstudie, casusbeschrijvingen en focusgroepen om zicht te krijgen op het bewoner-, proces- en systeemniveau.

Resultaten

De betrokken partijen op alle niveau’s delen enthousiasme over de aanpak. Deze aanpak staat echter nog in de kinderschoenen. Om de doelstellingen waar te maken, is professionalisering over de gehele linie noodzakelijk.

Oprichting en visie

Bij de oprichting van WijkGGZ-teams is actiegericht gestart, waarbij de samenstelling van de WijkGGZ-teams vanuit pragmatische overwegingen tot stand kwam. Voorafgaand werden geen functieprofielen opgesteld of besluitvormingsprocessen in de teams, en tussen de teams en aansturende laag, beschreven. Gaandeweg zijn deze zaken organisch tot stand gekomen. Een overkoepelende visie is vooraf, en tijdens de pilot, niet geformuleerd. Betrokkenen refereren in interviews wel aan de visie, maar zijn niet eenduidig in wat deze concreet inhoudt.

Laagdrempelig en vraaggericht

Doordat WijkGGZ DBC- en beschikkingsvrij werkt, ervaren teamleden de ruimte om flexibel en vraaggericht te handelen in het behandelen en begeleiden van wijkbewoners. Ketenpartners waarderen het eenvoudig kunnen aanmelden van bewoners bij de teams, zonder hiervoor vele administratieve handelingen te hoeven verrichten. Daarnaast is het werken zonder wachtlijst van meerwaarde. Hierdoor kunnen wijkbewoners geholpen worden op het moment dat hun vraag urgent is. De verwachting van betrokkenen is dat dit snelle ingrijpen verergering van klachten kan voorkomen en doorverwijzingen naar de tweede lijn kan verminderen.

Methodisch handelen

Het methodisch handelen in de praktijk wijkt amper af van hoe teamleden gewend zijn te werken, of van anderssoortig wijkgericht GGZ-aanbod. De teams WijkGGZ kunnen snel en laagdrempelig in actie komen, waarbij het vraaggerichte werken bij complexere casussen zowel door teamleden, gesproken bewoners en ketenpartners als waardevol wordt gezien. Er wordt ingegaan op het verhaal en de behoeften van bewoners, waardoor gelijkwaardigheid in het contact versterkt lijkt te worden. Het ervaringsdeskundig perspectief heeft waarde in het leggen van contacten. De duur, de inhoud en de intensiteit van de begeleiding door WijkGGZ wordt organisch afgestemd op de wensen van de bewoner.

De combinatie van herstelondersteunende kennismaking, het gebruik van de actieleercyclus tijdens casuïstiekbesprekingen, het bieden van zowel behandeling als begeleiding en het “in the lead” plaatsen van ervaringsdeskundigen zijn minder geijkte elementen die WijkGGZ in Tiel en Nijmegen onderscheidt van ander wijkgericht GGZ-aanbod. Daarbij verdient de inbedding van deze elementen nog wel aandacht. De agenda’s van de aanwezige ervaringsdeskudigen stromen bijvoorbeeld snel vol, waardoor deze niet altijd betrokken kunnen worden bij (het eerste contact in) casuïstiek.

Het is voor verwijzende instanties nog niet helder welke in- en exclusiecriteria gehanteerd worden voor verwijzing naar WijkGGZ. De teams noemen diverse criteria; nadere uitwerking hiervan, en overeenstemming hierover, zou kunnen leiden tot een duidelijkere positionering van WijkGGZ binnen het bestaande (wijk-, begeleidings- en zorg-)aanbod. De matching tussen teamlid en bewoner ontstaat vanuit verschillende criteria. Ruimte in de agenda is daarbij belangrijk, naast het hebben van een klik.

Preventie

Aandacht voor universele en selectieve preventie sluit aan bij de doelen van WijkGGZ. De teams hebben ideeën hiervoor, maar deze zullen nog nader uitgewerkt moeten worden. Het consequent inbedden van preventie in het takenpakket van teamleden is van belang om een continue preventieve inzet te realiseren.

Samenwerkingsprocessen

De samenwerking tussen teamleden onderling kan worden gekenschetst als informeel en gelijkwaardig. Daarbij zijn samenwerkingswerkprocessen organisch tot stand gekomen. Aanmeldingen bij WijkGGZ verlopen grotendeels via (dezelfde) ketenpartners; bewoners lijken WijkGGZ nog niet zelf te vinden en het netwerk van doorverwijzende ketenpartners mag nog uitgebreid worden. De korte lijnen tussen WijkGGZ-teamleden en ketenpartners worden beiderzijds gewaardeerd, en dit leidt tot betere samenwerking. Teamleden ervaren afstand tot de aansturende laag (projectgroep), bestuurders omschrijven de samenwerking met de teams juist als bottom-up en met korte lijnen.

Professionalisering

Duidelijke samenwerkingsafspraken met ketenpartners en een grotere bekendheid van het aanbod, met professionele communicatiemiddelen als een website, een algemeen telefoonnummer en professioneel mailadres, kunnen bijdragen aan de professionalisering van WijkGGZ. Daarbij is ook het hebben van een elektronisch rapportagesysteem (patiëntendossier), een belangrijk gemis geweest tijdens de pilotfase. In het primaire proces is er hierdoor sprake van een kwetsbare situatie, doordat bewonergegevens niet voor alle teamleden te raadplegen zijn op één centrale plek. Dit leidt daarnaast tot het missen van kerngegevens ten behoeve van monitoring. Aandachtspunt is wel dat het vergroten van de registratielast ten koste zou kunnen gaan van de beschikbare tijd en aandacht voor het primaire proces richting bewoners. Dat wordt door zowel teamleden als bestuurders erkend, en over hoe en hoeveel te registreren zouden in onderlinge dialoog afspraken gemaakt kunnen worden.

Bij de uitbreiding van teams WijkGGZ is het waarborgen van het flexibel en vraaggericht werken zonder wachtlijst en met ruimte voor preventieve activiteiten van belang. Het risico bestaat dat, indien deze karakteristieke elementen niet zeker gesteld worden, het onderscheidend karakter van WijkGGZ op termijn beperkt zal zijn.

Aandachtspunten

 • DBC-/beschikkingsvrij werken creërt de ruimte om in het primaire proces flexibel aan te sluiten bij de hulpvragen van bewoners. Indien DBC-/beschikkingsvrij werken niet geborgd kan worden, is het de vraag of het onderscheidend vermogen van WijkGGZ ten opzichte van andere wijkgerichte GGZ-initiatieven behouden blijft.
 • De werving en samenwerking met ketenpartners is weinig planmatig vorm gegeven.
 • Er is geen duidelijk (functie)profiel opgesteld waar een WijkGGZ-professional aan zou moeten voldoen.
 • De beschikbaarheid van voldoende ervaringsdeskundigen blijkt problematisch.
 • De teams en de projectgroep ervaren de aansturing en onderlinge samenwerking verschillend.
 • De projectgroep heeft veel wisselingen in samenstelling gehad, en betrokken bestuurders hebben niet altijd dezelfde ideeën over de voortgang, omvang en koers van WijkGGZ.
 • De gezamenlijke visie heeft zich nog niet vertaald naar een concrete beschrijving van werkwijze, organisatie en inhoud van het aanbod van WijkGGZ, die overgedragen kan worden aan nieuw op te starten teams.
 • Er is – mede door de COVID-19-uitbraak - weinig ruimte geweest voor teamontwikkeling.

Aanbevelingen

 • Duidelijker definiëren van in- en exclusiecriteria.
 • Uitvoeren van een wijkanalyse (populatiegrootte, problematieken, zorg- en welzijnsaanbod) voorafgaand aan oprichting nieuwe WijkGGZ teams.
 • Hanteren van een elektronisch rapportagesysteem (patiëntendossier)  voor bewonergegevens.
 • Opzetten van een (registratie)systeem waarin de contacten met ketenpartners, inclusief contactpersonen overdraagbaar en inzichtelijk worden gemaakt.
 • Concretiseren welke interventies gericht zijn op het bieden van behandeling, evenals duidelijker uitwerken welke vormen van behandeling wél, maar ook welke niet worden uitgevoerd.
 • Het hebben van een gedeelde visie, die voldoende geconcretiseerd is naar het handelen op de werkvloer.
 • Binnen de teams mag er meer aandacht zijn voor een werkwijze om tijdens de teamoverleggen casuïstiek gestructureerd te bespreken.
 • Duidelijke afspraken maken met ketenpartners over terugkoppeling voorafgaand, gedurende en na afloop van begeleiding door WijkGGZ.
 • Het goed uitwerken van teamdoelstelling en bijbehorend aanbod op het gebied van preventie.

Methodische kanttekeningen

Het huidige onderzoek dient met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Op het niveau van de bewoner konden er (mede door de COVID-19-maatregelen) slechts twee interviews met bewoners afgenomen worden. Daarnaast is er mogelijk sprake van selectiebias van respondenten. Tot slot hebben parallelle processen, zoals opschaling van het aantal WijkGGZ-teams, mogelijk antwoorden van betrokkenen gekleurd. 

Meer informatie? Lees de rapportage

Meer informatie over het project vind je in de rapportage: Voorbij de Proeftuin Rapportage onderzoek WijkGGZ

Contact over dit project?

Tjeerd Schatorjé

 • tjeerd.schatorje@han.nl
 • Karin van Montfoort

 • karin.vanmontfoort@han.nl
 • Publicaties

  Er zijn publicaties verschenen over dit project vanuit het lectoraat. Bekijk het overzicht van deze publicaties.

  237743 man troost vrouw

  Nieuws en artikelen

  Mensen met verward gedrag

  Onderzoekers spreken op congres

  Op woensdag 14 september spreken Jessy Berkvens en Thijs Beckers van het lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Welzijn op het Congres Mensen met Verward Gedrag in Ede.

  HAN Redactie
  16 augustus 2022
  102256 verpleegkundige op afdeling geriatrie troost oudere man
  Publicatie

  Nieuw politiehandboek voor onbegrepen gedrag: “Inlevingsvermogen is cruciaal”

  Ben je handhaver of hulpverlener? Dat is een grote vraag voor politieagenten als zij te maken krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. Bauke Koekkoek, lector Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving bij de HAN en lector bij de Politieacademie én crisisdienstverpleegkundige, schreef een nieuw handboek voor de politie. “Ik hoop dat agenten en mensen uit het sociaal domein elkaar steeds beter vinden, ondanks dat ze verschillende talen spreken.”

  HAN Redactie
  30 juni 2022
  237743 man troost vrouw
  Verslag studiemiddag

  Op zoek naar meer gelijkheid in de psychische zorg

  Iedereen kijkt anders naar dezelfde kwestie. De één vindt het probleem overdreven, een ander ‘te gek voor woorden’ en een 3e zoekt een logische verklaring. Tijdens deze studiemiddag zoeken deelnemers een antwoord op de vraag: is er gelijk in de psychische zorg?

  Marleen de Roo
  20 mei 2022
  406768 Sfeerbeeld studiemiddag gelijk in de psychische zorg, sfeerbeeld groenewoudseweg
  Leergemeenschap Onbegrepen Gedrag

  Wil jij werken aan structurele oplossingen?

  ‘Ingewikkelde’ situaties in wijken en buurten zorgen voor veel frustratie en onbegrip. Structurele oplossingen blijken er niet te zijn. Daar kan jij verandering in brengen. Meld je aan voor de Leergemeenschap Onbegrepen Gedrag. Start in september 2022, duur 6 maanden.

  HAN Redactie
  10 februari 2022
  254100 netwerk, mensen, verbinden, zwart wit
  Promotie-onderzoek

  Sociaal werkers gaan stress tijdens agressiesituaties te lijf

  Sociaal werkers krijgen regelmatig te maken met zowel fysieke als verbale agressiesituaties in hun werk. Logisch dus dat ze hierop getraind worden. Maar wat blijft er van die aangeleerde vaardigheden over, als je in een dreigende situatie onder hoogspanning staat?

  HAN Redactie
  18 januari 2022
  367063 Vrouw maakt ruzie met andere vrouw
  Lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving (OZS)

  Lector Bauke Koekkoek wint Publicatieprijs 2021 van SMV

  De Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) kent haar Publicatieprijs 2021 toe aan Bauke Koekkoek, verbonden aan de Politieacademie en de HAN, voor zijn publicatie 'De kwestie van verwarde personen. Naar een andere benadering van onbegrepen gedrag'.

  HAN Redactie
  02 december 2021
  102307 een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige
  Lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving (OZS)

  Niek Maassen ontvangt HAN-promotiebeurs voor onderzoek naar invloed van stress op handelen van sociaal werkers in agressiesituaties

  Niek Maassen is docent aan de opleiding Social Work en tevens docent-onderzoeker bij het lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving. Onlangs ontving hij de HAN promotiebeurs voor zijn nieuwe onderzoek naar de invloed van stress op het handelen van sociaal werkers in agressiesituaties.

  Filip Wilmsen
  01 april 2021
  234471 null
  Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving

  Lector Bauke Koekkoek bij de Correspondent: "De ‘samen-redzaamheid’ staat onder druk"

  De ‘samen-redzaamheid’ staat onder druk, ziet crisisdienstverpleegkundige en onderzoeker Bauke Koekkoek. In plaats van bij de buurvrouw of goede vriend op de bank, komen mensen met een probleem steeds vaker bij een specialist terecht. Maar de kunst is juist om het klein te houden.

  HAN Redactie
  15 februari 2021
  man troost vrouw
  OZS

  Health-leergemeenschap Ervaringskennis van start gegaan

  ‘Zet eens een andere bril op’. Kortgezegd is dat de boodschap van de nieuwe Health-leergemeenschap Ervaringskennis. De leergemeenschap is opgericht met als doel de ervaringskennis van klanten en cliënten standaard mee te nemen in onderzoek en onderwijs bij de HAN. “De ervaringen van eindgebruikers zijn een onmisbare kennisbron voor iedereen die als professional verschil wil maken.”

  HAN Redactie
  02 november 2020
  Woord 'Experience'

  Lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving (OZS) komt in corona-actie

  Jessy Berkvens (projectleider Methodisch samenwerken bij het Lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving):

  HAN Redactie
  06 april 2020
  man troost vrouw