Jaarverslag en verantwoording

We kijken met veel waardering terug op wat we samen met onze collega’s, studenten en partners uit het werkveld in 2018 hebben bereikt. Onverminderd hebben we doorgewerkt aan de realisatie van onze ambities uit het instellingsplan 2016-2020.


We zijn er opnieuw in geslaagd om inspirerend en kwalitatief goed onderwijs en onderzoek te verzorgen. Je leest er alles over in het HAN jaarverslag 2018. Dit jaarverslag bestaat uit het bestuursverslag, de jaarrekening en het jaaroverzicht.

Bestuursverslag 2018

2018 was voor heel de HAN een bijzonder jaar. We hebben een groot beroep gedaan op ieders inzet, flexibiliteit en verandervermogen. Het bestuursverslag laat goed zien dat de HAN-gemeenschap over een grote dosis veerkracht en doorzettingsvermogen beschikt, in staat is om verder vorm te geven aan de verandering én daarin ook stappen zet.

Het verslag is opgesteld in overeenstemming met de regeling jaarverslaggeving onderwijs. De Handreiking bestuursverslag ‘Nieuwe stijl’ hebben we als basis hiervoor gebruikt. Deze handreiking is ontwikkeld door het ministerie van OCW, in samenwerking met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, koepelverenigingen, Raad voor de Jaarverslaglegging, DUO en de Inspectie van het Onderwijs.

Lees hier de online versie van het HAN Bestuursverslag 2018.

Voor een inzicht in de cijfers over 2018 verwijzen we je graag naar de HAN Jaarrekening 2018

Jaaroverzicht 2018

Het online Jaaroverzicht 2018 geeft een inkijk in de rijke wereld van de HAN en de vele prachtige voorbeelden waarin onderwijs, onderzoek en werkveld bij elkaar komen. Hierin lees je hoe wij als HAN niet alleen aan onze eigen ambities gestalte geven, maar óók aan die van de regio.

2018 in een aantal cijfers 

Aantal bachelorstudenten 34.160
Voltijdstudenten 29.285
Deeltijdstudenten 4.369
Duaalstudenten 506
Aantal masterstudenten 1.337
Percentage tevreden studenten 74%
   
Aantal HAN-medewerkers 3.737
Aantal fte 2.917
   
Medewerkertevredenheid 78%
Ziekteverzuim 5,1%
   
Aantal bacheloropleidingen 54
Aantal masteropleidingen 14
Aantal associate degree-programma's 15
Aantal lectoraten 50
Aantal centres of expertise 
Totale omzet € 337,8 miljoen
   

Koers

De koers van de HAN is en blijft krachtig in zijn eenvoud (hoewel niet altijd eenvoudig):

1) we willen inhoudelijk uitblinken in de driehoek werkveld-onderwijs-onderzoek, met als resultaat uitstekend gekwalificeerde en persoonlijk gevormde afgestudeerden en relevante praktijkinnovaties;

2) we willen uitblinken in de manier waarop we dat doen; dit moet blijken uit een systematische focus op de inhoud en de professionele verantwoordelijkheid en dat in een inspirerende en open atmosfeer (kwaliteitscultuur of ‘professionals governance’).

Terugkijkend op de resultaten en ontwikkelingen van de HAN in 2018 zijn we verheugd te kunnen constateren dat de gerealiseerde onderwijs- en onderzoekskwaliteit over het algemeen goed is en een stijgende lijn vertoont.

Steeds meer opleidingen worden bij de accreditaties met goed beoordeeld. Onze studenten zijn in het algemeen zeer tevreden over hun opleiding en geven als alumni aan dat ze goed zijn voorbereid op hun professionele loopbaan. Ons onderzoek is van goede kwaliteit. Dat blijkt uit resultaten van recente onderzoekvisitaties, midterm reviews, promoties, de vele artikelen in peer reviewed journals en vaktijdschriften en, ten slotte, de uitgekeerde prijzen.

De HAN profileert zich steeds meer als een strategische kennispartner in de regio. Dit gebeurt op basis van de drie zwaartepunten (Sustainable Energy & Environment, Health en Smart Region), waaraan vorm en inhoud wordt gegeven. Dat doen we door middel van innovatiewerkplaatsen, living labs, kleine onderzoeksprojecten, lokale initiatieven, grotere samenwerkingsverbanden met externe partners en de uitvoering van de strategische agenda Internationalisering 2016-2020. Daarbij sluit de ondersteuning steeds beter aan bij het faciliteren van het samenwerken tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk.

Ook hebben we in 2018 op weg naar de HAN-organisatie 2020 flinke stappen gezet in de organisatieontwikkeling en het voor de HAN daarbij passende principe van ‘professionals governance’. Onze infrastructuur voor professionalisering is versterkt, zowel wat betreft de individuele beroepsuitoefening van de medewerkers als de team- en leiderschapsontwikkeling. Een toenemend aantal medewerkers maakt hier gebruik van. Ook zijn we erin geslaagd de mobiliteit van de medewerkers binnen de instelling, en zo de duurzame inzetbaarheid, te vergroten.

Meer weten?

Wil je reageren op het bestuursverslag, de jaarrekening of het jaaroverzicht 2018? Of heb je de behoefte hierover in gesprek te gaan? Voel je vrij om gebruik te maken van het reactieformulier.

Aanvullende vragen?

Neem contact met het secretariaat van het College van Bestuur:

T (026) 369 15 00
E cvb@han.nl