Wijkverpleging

De beroepsuitoefening van (aanstaande) zorgprofessionals in de eerstelijnszorg krijgt een nieuwe invulling. Dat komt omdat de landelijke ontwikkelingen zich in de richting van het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg bewegen. De wijkverpleegkundige speelt hierin een cruciale rol.

bouwkunde deeltijdstudent uitleg planning

Maatschappelijke ontwikkelingen Positieve Gezondheid

De focus van ons lectoraat op wijkverpleging is ontstaan door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Daarin speelt het concept Positieve Gezondheid een belangrijke rol, met nadruk op:

  • het adaptatievermogen van het individu aan zijn veranderende omstandigheden;
  • de demografische ontwikkeling van de dubbele vergrijzing met een toenemend aantal oudere kwetsbare ouderen (> 80 jaar) met vaak meerdere aandoeningen;
  • een afnemende beroepsbevolking;
  • de verwachte verschuiving van klinische specialistische zorg vanuit de tweede lijn naar de eerstelijn. Dit in een poging recht te doen aan ‘de juiste zorg op de juiste plek’. 

Onze onderzoeksfocus

De wijkverpleegkundige speelt in deze ontwikkelingen een cruciale rol. Het gaat namelijk juist om het geven van ‘de juiste zorg op de juiste plek’. 

We richten ons de komende lectoraatsperiode dan ook op:

  1. Preventie en vroegsignalering in relatie tot indicatie, complexiteit en palliatieve zorg;
  2. Professionalisering van de beroepsinhoud van de wijkverpleegkundige;
  3. Aansluiting onderwijs en praktijk van op beroepsontwikkeling. Dit om het vak zelf verder te brengen en studenten meer te interesseren voor het beroep van wijkverpleegkundige.

Binnen deze focus is aandacht voor de verpleegkundige keten wijkverpleegkundige – gespecialiseerd verpleegkundige - verpleegkundig specialist (taakherschikking). En ook voor de rol van de wijkverpleegkundige in multiprofessionele samenwerking. 

Multidisciplinair en interprofessioneel

Met deze focus is ons lectoraat landelijk uniek. Tevens is het aanvullend op andere lectoraten verbonden aan de Academie Gezondheid en Vitaliteit van de HAN. Resultaten van het praktijkgerichte onderzoek vloeien terug in het onderwijs (bachelor/post-hbo/master). Daardoor neemt de handelingsbekwaamheid van studenten Verpleegkunde toe.

De samenwerking bestaat ook uit interprofessionele relaties met de (opleidingen en lectoraten van) andere academies van de HAN. Die zijn er bijvoorbeeld met de Academie Paramedische Studies en de Academie Mens en Maatschappij. Dit omdat de wijkverpleegkundige vaak te maken heeft met complexe patiënten problematiek, waarbij meerdere disciplines betrokken zijn. Het lectoraat voert - samen met en in het werkveld - praktijkgericht onderzoek uit.

Kennispartners en netwerken

Ons lectoraat werkt samen met lectoraten van de hogescholen Utrecht en Rotterdam en met meerdere kennispartners en netwerken.

Projecten

Acute.Zorg@Home?!

Moet een kwetsbare thuiswonende oudere met een acute zorgvraag voor opname naar het ziekenhuis? Wijkverpleegkundigen kunnen de medische urgentie lastig inschatten. Ambulancezorgprofessionals kunnen de ondersteuningsbehoefte en de overdracht niet overzien. Wat kunnen de disciplines van elkaar leren?

280895 handen oudere en verzorger in beeld

Voedings- en beweeggedrag bij kwetsbare thuiswonende ouderen tijdens COVID-19

Tijdens de pandemie zijn veel thuiswonende ouderen contacten uit de weg gegaan om een COVID-besmetting te voorkomen. Wat betekent dit voor hun voedings- en beweeggedrag?

296852 Een mantelzorgen komt tijdens coronatijd boodschappen brengen bij een oudere dame thuis. Met mondkapje.

Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap 2019-2021

Dit project is een vervolg op het Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl. Aan de bestaande samenwerking voegen we professionals en docenten uit het sociaal domein en cliëntvertegenwoordiging toe. Om zo de kwaliteit van de zorg en het welzijn van thuiswonende ouderen te verbeteren.

35015 Overzicht campus Nijmegen

Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl

Dit project is bedoeld om deskundigheid te bevorderen bij wijkverpleegkundigen en docenten. Om het vak van wijkverpleegkundige goed te kunnen (blijven) uitvoeren is 'leren in de praktijk' onontbeerlijk.

close-up drie mensen in gesprek

Richtlijnen in de wijkzorg

Vanuit het nationaal programma voor richtlijnontwikkeling hebben we 2 nationale richtlijnen voor wijkverpleegkundigen ontwikkeld. Een richtlijn over de omgang met eenzame patiënten. En een richtlijn palliatieve zorg in de thuissituatie. Het helpt wijkverpleegkundigen en andere professionals.

Ouderenzorg

KenniscentrumDuurzame Zorg

Hoe zorgen we voor een duurzame zorg de komende decennia? Vanuit het Kenniscentrum Duurzame Zorg wordt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap gezien als een inspirerende aanpak om preventie, kwaliteit en innovatie, participatie, effectiviteit en doelmatigheid te bevorderen. 

studenten tijdens een activiteit met bewoners uit de omgeving