Evaluatie GIDS-interventie met Effectencalculator

Het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening heeft met hulp van de HAN Effectencalculator de maatschappelijke en economische waarde van de GIDS-interventie in de gemeente Gennep onderzocht. Verbetert het GIDS-programma het welzijn en de eigen regie van burgers in een kwetsbare positie?

Vragen over verbetering door het GIDS-programma van welzijn en eigen regie van inwoners van Gennep in een kwetsbare positie

Programma Gezond in de Stad 

GIDS-interventie Gennep

Geert Rutten, senior onderzoeker bij het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening en projecteider van het onderzoek: ''De GIDS-interventie in de gemeente Gennep is ontwikkeld en uitgevoerd vanuit het Landelijk Stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS).''

''De doelstelling is om de actieve sociale participatie van mensen in een kwetsbare positie te verbeteren, hun eigen regie te versterken en hun gezondheidsbeleving en -vaardigheden te verbeteren. Op termijn is het de bedoeling dat hierdoor ook de sociaaleconomische gezondheidsverschillen verminderen.''

Onderzoek en rapportage

In het afgelopen jaar heeft de gemeente Gennep de uitvoering van de GIDS interventie uit eigen middelen gefinancierd. Dat is de reden voor het onderzoek en het rapporteren van de maatschappelijke waarde. Dit is uitgedrukt in het welzijn en maatschappelijk participeren van de deelnemer en in de economische waarde.

Integraal programma voor deelnemers

Voor de deelnemer heeft het GIDS-programma een integraal karakter. Het bestaat uit lichamelijke training, gecombineerd met groepscoaching en individuele coaching gedurende 14 weken. De groepscoaching omvat psycho-educatie en leefstijlbevordering. De individuele coaching gesprekken zetten in op mentale weerbaarheid, vitaliteit en zelfredzaamheid.

We brengen de sociale en economische waarde van nieuwe interventies of werkwijzen op narratieve wijze in kaart met behulp van de HAN Effectencalculator

Instrument 

Effectencalculator

''Van december 2022 tot en met april 2023 hebben we vanuit het lectoraat -in opdracht van de gemeente Gennep- onderzoek gedaan naar GIDS-interventie met behulp van de Effectencalculator,’’ vervolgt Geert Rutten. ''Dit door de HAN University of Applied Sciences ontwikkelde instrument brengt de sociale en economische waarde van nieuwe interventies/werkwijzen op narratieve wijze in kaart.''

Gesprekken met deelnemers en betrokkenen

''We hebben, met hulp van die Effectencalculator, gesprekken gevoerd met 5 deelnemers die de GIDS-interventie volledig hebben doorlopen en al enige tijd geleden hebben afgerond. Bij deze gesprekken waren ook de begeleidende professionals en eventuele informele zorg en ondersteuningsverleners of naasten aanwezig.''

Overzicht 

Sociale opbrengsten én financiële verschillen

''De maatschappelijke opbrengsten vanuit de visie van de cliënt en naasten hebben we in een tijdlijn gezet,'' licht Geert Rutten toe. ''Hierbij voegden we ook een inventarisatie van de professionele en informele ondersteuning, inclusief de kosten. Daarnaast volgde ‘het referentietraject.’ Dat gaat om een inschatting van de kosten indien de nieuwe interventie / werkwijze niet zou zijn toegepast.''

''We hebben aan de hand van betrouwbare bronnen de kosten in kaart gebracht. Het resultaat is een visueel overzicht van de sociale opbrengsten én de financiële verschillen.''

Positieve uitkomsten

De GIDS-interventie blijkt bij de deelnemers die het programma volledig hebben doorlopen een sterk positieve invloed te hebben op het welzijn en de eigen regie. Ook neemt de maatschappelijke participatie van deze deelnemers duidelijk toe. De GIDS-interventie is regelmatig een opstap naar een vervolgtraject dat betere resultaten lijkt op de leveren dan wanneer deze interventie er niet aan was voorafgegaan. De resultaten van het onderzoek indiceren ook een gunstige economische waarde van de GIDS interventie.

Eindrapport en aanbevelingen

Het eindrapport -Maatwerkoplossingen in het zorg- en sociale domein: een narratieve evaluatie van de GIDS-interventie in de gemeente Gennep met behulp van de Effectencalculator- is op 2 juni 2023 opgeleverd. Daarin zijn op basis van de conclusies uit het onderzoek ook aanbevelingen voor de gemeente opgenomen.

Meer weten?

Vragen of graag meer informatie over dit project? Stuur een mailbericht aan projectleider Geert Rutten van het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening via:

lectoraat.ozd@han.nl