Miljoen euro voor maatschappelijke arbeidsmarktinnovatie

Een samenwerkingsverband van de HAN, Hanzehogeschool, Fontys, Saxion, Windesheim en werkveldpartners ontvangt een subsidie van 1 miljoen euro van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA voor het project Human Capital Innovatie ter versterking van het Maatschappelijk Verdienvermogen!

Bedrijfskunde deeltijd, studieadviesgesprek, studieadviseur, gesprek, praten, student, 2022

Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen

De noodzaak voor human capital innovatie is groot vanwege drie kernvraagstukken. Allereerst dreigen arbeidstekorten de langjarige economische groei te belemmeren door krimp van de beroepsbevolking en onvoldoende productiviteitsgroei. Ten tweede is er sprake van een verschuivende vraag naar arbeid als gevolg van verschillende transities (zoals die in de energie, de digitalisering en de zorg). Tot slot is er steeds meer sprake van een kloof tussen de toekomstige arbeidsvraag en de kennis en vaardigheden van de huidige beroepsbevolking.

Lessen delen

De afgelopen jaren zijn veel (regionale) experimenten en programma’s gerealiseerd voor ontwikkeling en benutting van human capital. Maar lessen worden nog onvoldoende opgehaald en gedeeld tussen regio’s en sectoren. Ook werken ze nog onvoldoende door in het mkb, bereiken ze te weinig de doelgroep van praktijkopgeleide medewerkers, en wordt hun effectiviteit te weinig onderzocht. Het programma Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen heeft als doel om informatie over de innovatie van de arbeidsmarkt te genereren en uit te wisselen. Het biedt een loket voor de overdracht van deze kennis naar regionale en landelijke partners. Het gaat dan om onderwerpen als het helder formuleren van de behoefte aan scholing, het aanjagen van de ontwikkeling van oplossingen op het gebied van leven lang ontwikkelen, en het stimuleren van een leercultuur binnen organisaties.

Ambitie

Het landelijke samenwerkingsverband Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen wil een toonaangevende onderzoeksgroep en een gewilde (inter)nationale partner worden die bijdraagt aan maatschappelijk verdienvermogen via human capital innovatie door het versterken van responsiviteit van mensen, bedrijven, netwerken en regio’s.

Meer weten?

Neem contact op met Jos Sanders, lector Leren tijdens de beroepsloopbaan: jos.sanders@han.nl (06-50524618) of dr. Harm van Lieshout, penvoerder van het project: h.a.m.van.lieshout@pl.hanze.nl (06-26350717). 

internationaal
Lectoraat
 

Leren tijdens de Beroepsloopbaan

De meeste mensen houden ervan nieuwe dingen te leren en zichzelf uit te dagen. Maar veel mensen leren liever met hun handen dan met hun hoofd. Ons lectoraat zoekt manieren om een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend te maken.

jonge mensen rond presentatie