Rapport: nulmeting Mkb-route in het hbo

De Mkb-route is een duale opleiding: een hbo-student is werkzaam in het mkb en een deel van het leren vindt op de werkplek plaats. De lectoraten Human Capital (Hanzehogeschool Groningen) en Leren tijdens de Beroepsloopbaan (HAN) voerden een nulmeting uit naar deze Mkb-routes. Lees het rapport!

68809564-0cf8-11ee-8bdf-02565807075b Post-hbo Bedrijfskunde, praten, samenwerken, overleggen, overleghokje, Ruitenberglaan 31, 2022

Het onderzoek richtte zich op aanbevelingen om Mkb-routes in het hbo succesvol te ontwikkelen en vormt een nulmeting waartegen toekomstige ontwikkelingen de komende jaren kunnen worden afgezet. Het is uitgevoerd door de lectoraten Human Capital van de Hanzehogeschool Groningen en Human Capital Innovations van de HAN. Penvoeder is dr. Harm van Lieshout (lector human capital). 

Hoofdvraag is: Wat is nodig om zo’n Mkb-route in het hbo succesvol en duurzaam op te zetten?

We hebben 8 Mkb-routes onderzocht die in de zomer van 2021 al gestart of in ontwikkeling waren. We hebben 3 vragenlijsten ontwikkeld: 1 voor bedrijven, 1 voor studenten en 1 voor docenten. Tegelijkertijd hebben we 10 route-coördinatoren online geïnterviewd. Ook voerden we een groepsgesprek met vertegenwoordigers van diverse werkgeversorganisaties in mkb-branches. Tot slot hebben we een focusgroep gehouden met een aantal bedrijven bij een (al langer bestaande) Mkb-route.

Belangrijkste conclusies en aanbevelingen

  1. Het ontwikkelen van duale routes kost tijd en ook na ontwikkeling is er tijd nodig om een stabiele instroom te bereiken. Geduld is van belang.
  2. Vergroot landelijk de bekendheid van duaal opleiden en van de associate degree als opleidingsniveau. Gezamenlijke en meerjarige investering hierin is gewenst.
  3. Werkgeverssamenwerking is essentieel en eerdere projecten kunnen een vruchtbare voedingsbodem zijn.
  4. De gezamenlijkheid in de route-ontwikkeling kan en moet nog meer in balans komen. Verken de toepasbaarheid van bestaande hulpbronnen (bijv. subsidies) voor de ontwikkeling van Mkb-routes en/of ontwikkel specifieke arrangementen.
  5. Ga vanuit het landelijk programmateam in gesprek met (bijvoorbeeld) de kwartiermakers van relevante groeifondsprojecten.
443078 Lectoraat leren tijdens de beroepsloopbaan, rapport onderzoek naar mkb-route 2022

Aanleiding

De Mkb-route is een duale opleiding: een hbo-student komt in dienst van een arbeidsorganisatie (een mkb-bedrijf) en wordt op de werkvloer, werkend en lerend, in combinatie met parttime onderwijs op een hogeschool, opgeleid voor een formele graad in het hoger beroepsonderwijs, zoals een associate degree (Ad) of bachelor-diploma. Dit betekent dat de student tijdens het volgen van de opleiding werkzaam is in het mkb en dat een deel van het leren op de werkplek plaatsvindt. Op deze manier kunnen bedrijven voldoen aan de behoefte voor hoger opgeleid personeel en kunnen ze tevens als werkgever werken aan hun aantrekkelijkheid voor werknemers. Studenten kunnen op deze manier werken en leren combineren en tegelijkertijd werkervaring opdoen in het mkb.
De naam Mkb-route verraadt dat er met name voor het midden-en kleinbedrijf (mkb) veel heil van wordt verwacht. De vraag van mkb-bedrijven naar hooggeschoold personeel dat beschikt over nieuwe kennis en vaardigheden voor de veranderende arbeidsmarkt is groot en groeiend.

Meer weten?
 

Lectoraat Human Capital Innovations

De meeste mensen houden ervan nieuwe dingen te leren en zichzelf uit te dagen. Maar veel mensen leren liever met hun handen dan met hun hoofd. Ons lectoraat zoekt manieren om een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend te maken.

groep jonge mensen rond presentatie