Ouderenzorg

Elly Branderhorst (ergotherapeut) raakte in de rol van knowledgebroker vanuit het kennisnetwerk CVA-Nederland binnen Mijzo steeds meer geïnteresseerd in innovaties. Ze vertelt meer over de opleiding en afstudeerproject ‘Langer Actief Thuis’.

‘Ik werkte aan de implementatie van best practices op de afdeling geriatrische revalidatiezorg. Veel van die nieuwe projecten liepen korte tijd goed, maar vanaf het moment dat ik met een nieuw project begon, kwamen de eerdere projecten toch vaak weer in de kast te liggen.’

Elly kreeg steeds meer de behoefte om projecten nog beter in de organisatie te kunnen implementeren. Dat is de kern van de Master Neurorevalidatie & Innovatie, vanuit wetenschappelijke onderbouwing. 

Draagvlak

Het tweede jaar van de masteropleiding richt zich vooral op het implementeren van de innovatie binnen de organisatie op een manier die bij de organisatie past. Met betrokkenheid van zo veel mogelijk stakeholders, waaronder de medewerkers en de cliënt.

Op deze manier komt er veel meer draagvlak voor een innovatief project en wordt de kans van slagen veel groter. ‘Dit wilde ik graag leren binnen de master en ik merk dat de handvatten die ik krijg hier ook echt bij helpen.’

 

Door de master heb ik echt buiten de kaders van mijn eigen organisatie leren kijken en zelf leren ontdekken welke innovaties een toegevoegde waarde kunnen hebben in mijn werkveld. Ook heb ik geleerd op welke manier ik binnen mijn organisatie processen in gang kan zetten."

De Master Neurorevalidatie en Innovatie

Het sterkste punt van de opleiding vind ik de open communicatie en betrokkenheid. Er wordt geluisterd naar de mening van de studenten. Er wordt meegedacht met studenten als ze vragen of problemen hebben waar ze tegenaan lopen. Wel merk ik dat processen kunnen wijzigen als studenten al ergens mee begonnen zijn. Hierdoor kan het ook voorkomen dat op verschillende plaatsen verschillende informatie te vinden is.

Als projectleider van de projectgroep waarmee we mijn afstudeerproject implementeren, merk ik dat ik steeds meer leer om de verschillende projectgroepleden in hun kracht te zetten. Ik regel niet meer alles zelf, maar coach het team om het project neer te zetten. Hierdoor heeft de projectgroep de belangrijkste rol.

Onderzoeker en wetenschap

Alles wat ik heb geleerd, gebruik ik nu in mijn afstudeerproject. Hierbij komt het zoeken van wetenschappelijk bewijs en de rol van onderzoeker samen met het vervullen van de rol van projectleider in de projectgroep. Ik merk dat ik deze rollen ook steeds meer bewust kan scheiden en kan schakelen tussen de verschillende rollen.

De juiste zorg op de juiste plaats

Ik werk in de ouderenzorg. Binnen de ouderenzorg speelt al langere tijd de ontwikkeling van de juiste zorg op de juiste plaats. Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving blijven wonen. Daarnaast speelt de ontwikkeling dat er op termijn, mede door de vergrijzing, steeds minder verpleegkundigen en verzorgenden beschikbaar kunnen zijn om de benodigde zorg te kunnen leveren.  

Binnen de ouderenzorg komt er dus ook steeds meer aandacht voor het zelfstandig functioneren thuis van ouderen en is er bijvoorbeeld steeds sneller sprake van ontslag naar huis na ziekenhuisopname. Daarnaast zien we dat ouderen ook veel langer thuis blijven wonen en dus zowel in de eerstelijn als intramuraal sprake is van een zwaardere zorgzwaarte en complexere hulpvragen.

Aansluiting master

De masteropleiding neemt ons als student mee in deze maatschappelijke ontwikkelingen. In verschillende colleges gaan we hierop in. Je krijgt tips en ideeën voor websites en organisaties die deze ontwikkelingen delen, zodat je zelf ook actief op zoek kunt gaan en blijft volgen.

Afstudeerproject: ‘Langer Actief Thuis’

Het programma Langer Actief Thuis richt zich op ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig in hun woning willen blijven functioneren. Hierbij wordt uitgegaan van de behoeften die de ouderen zelf hebben om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven functioneren.

Ouderen geven zelf hun doelen aan die ze willen behalen. Via een interdisciplinaire benadering wordt er door thuiszorgmedewerkers, fysiotherapeuten en ergotherapeuten samengewerkt aan het behalen van deze doelen. Het programma duurt maximaal 12 weken.

De doelen waaraan men wil werken, kunnen per deelnemer heel verschillend zijn. De ene oudere wil bijvoorbeeld graag weer zelfstandig leren douchen, terwijl het voor iemand anders heel belangrijk is om zelfstandig op een veilige manier zijn maaltijd op te kunnen warmen.

Het overkoepelende doel is dat de oudere in ieder geval de activiteiten die voor hem of haar belangrijk zijn zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven uitvoeren en daarmee dus ook langer zelfstandig thuis kan blijven wonen.

Belang van preventie

Het idee voor het project is ontstaan tijdens een gesprek van de bestuurder van Mijzo met de behandelaarts. Daarbij noemde zij het belang van preventie, mede gericht op de toekomstige tekorten aan zorgpersoneel. Zij noemde daarbij dat er in de Scandinavische landen een werkwijze was, waarbij ouderen gestimuleerd werden om zo lang mogelijk zelfstandig thuis de activiteiten te blijven doen die ze kunnen doen.

Op dat moment moest ik vanuit de opleiding een literatuuronderzoek doen naar een behandelinterventie. Ik ben op zoek gegaan naar de interventie die in Scandinavië gebruikt werd. Dat bleek Reablement te zijn.

Literatuuronderzoek

Uiteindelijk heb mijn literatuuronderzoek in het eerste jaar van de master gedaan naar de effectiviteit van een kortdurend Reablementtraject. Ik ontdekte dat deze werkwijze in Scandinavië echt effectief is en het ook toepasbaar zou kunnen zijn in Nederland.

Mijn bestuurder en collega’s waren ook enthousiast om deze interventie te gaan uitproberen. Dit alles maakte dat er in de organisatie de mogelijkheid kwam om de pilot op te gaan zetten.

Interdisciplinaire samenwerking

Om het project op te kunnen zetten is er een multidisciplinaire projectgroep gevormd, waarin alle betrokken disciplines vertegenwoordigd zijn. De projectgroep bestaat uit een verpleegkundige, verzorgende van de thuiszorg, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Met elkaar hebben zij het programma vorm gegeven.

Er is op afstand een cliënt betrokken bij de projectgroep. Hij leest mee, geeft advies en input voor het programma. Daarnaast werken we met een klankbordgroep die bestaat uit teammanagers, clustermanagers en een specialist ouderengeneeskunde. Zij lezen mee en geven advies.

Voor het team is het heel leuk om het project echt samen vorm te geven. De organisatie heeft ons daarin ook de vrije hand gegeven. Ik merk dat het team echt enthousiast wordt om samen het project uit te voeren. En dat de interdisciplinaire samenwerking ook iets oplevert voor de medewerkers.

Men vult elkaar aan en weet elkaar ook makkelijker te vinden. Ik hou de bestuurder en het management natuurlijk wel steeds op de hoogte van vorderingen en ontwikkelingen.

Ouderen met thuiszorg

We voeren de pilot nu uit bij ouderen die al thuiszorg hebben. Het idee is om het in de toekomst standaard in te zetten als een oudere zich aanmeldt voor thuiszorg. Op deze manier kan er samen met de oudere in de thuissituatie eerst gekeken worden welke activiteiten hij eventueel weer zelf kan leren. Voor de activiteiten waarbij hij na het traject echt hulp nodig blijft houden, kan dan thuiszorg worden geïndiceerd. Zo kan echt de juiste zorg op de juiste plaats worden geboden.

De toekomst

Ik wil zelf in ieder geval graag ook na de master een rol blijven spelen in het project ‘Langer Actief Thuis’. Binnen mijn organisatie zijn medewerkers en het management heel enthousiast. De bedoeling is om het project ook echt verder uit te gaan rollen. Op welke manier dat gaat gebeuren, gaan we met elkaar nog ontdekken. Verder zijn er in de regio ook een aantal andere organisaties aangehaakt die een soortgelijke pilot gaan draaien.

Het zou mooi zijn als er in de toekomst echt onderzoek zou kunnen worden gedaan naar de effectiviteit van Reablement in Nederland. En we in de hele regio het programma kunnen gebruiken om ouderen te ondersteunen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven functioneren. Hier zou ik ook graag een rol in blijven spelen.
 

Meer weten?