Achtergrond

Mensen ervaren balans als ze in staat zijn de voor hen belangrijke dagelijkse activiteiten uit te voeren. Hierbij moet er sprake te zijn van een goede mix tussen verschillende soorten activiteiten zoals huishouden, werk, vrije tijd en rust. Ook is het belangrijk dat mensen zelf controle ervaren over de keuze, de planning en de uitvoer van deze activiteiten. Wanneer hier sprake van is, spreken we over ‘occupational balance’.

236887 studenten tijdens een activiteit met bewoners uit de omgeving

Wat is de Activiteitenweger?

De Activiteitenweger is een hulpmiddel voor het plannen van dagelijkse activiteiten. Het helpt de cliënt bij het bepalen van de hoeveelheid en de soort activiteiten die hij of zij binnen de eigen energiegrenzen uit kan voeren.

De Activiteitenweger is door zijn individuele inventarisatie van activiteiten én persoonlijke weging een cliëntgerichte methodiek. Het instrument geeft de cliënt houvast en feedback, helpt hem of haar om verantwoorde keuzes te maken ten aanzien van het eigen activiteitenpatroon en geeft de mogelijkheid om deze keuzes gemakkelijk te delen met de omgeving. Bij het werken aan een goede balans tussen belasting en belastbaarheid met behulp van de Activiteitenweger krijgt de cliënt gaandeweg meer grip op de eigen situatie en de omgeving. Het helpt hem of haar om zich bewust te worden van de invloed van eigen keuzes en zorgt ervoor dat de client weer die activiteiten op kan pakken die voor de client belangrijk zijn en die hem of haar energie geven.

De Activiteitenweger is oorspronkelijk ontwikkeld in Meander Medisch Centrum in Amersfoort in samenwerking met de opleiding Ergotherapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Op dit moment zetten ergotherapeuten Greke Hulstein en Karin ten Hove de ontwikkeling voort vanuit hun bedrijf ‘ Activity-Matters’. Ook bieden zij scholing aan ergotherapeuten in het gebruik van de Activiteitenweger.

Dankbaar

Speciale dank gaat uit naar Esther Steultjens, voormalig associate lector Neurorevalidatie van de HAN. Esther is jarenlang als mentor bij de ontwikkeling van de Activiteitenweger betrokken geweest. Ook heeft ze een onmisbare bijdrage geleverd aan de implementatie en borging van het instrument in de ergotherapeutische beroepspraktijk.

510876 Naamlogo activiteimatters passend in image component

Lectoraat Neurorevalidatie

Het lectoraat Neurorevalidatie zet zich in voor optimale revalidatie en maatschappelijke integratie van mensen met neurologische aandoeningen. De ambitie van het lectoraat is om alle mensen met hersenletsel in staat te stellen een betekenisvol leven te leven.

Een man die in de tuin werkt.