Project Kennisupdate alliantie en algemeen werkzame factoren

overleg met post-its

Welke factoren spelen een belangrijke rol in het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen? In binnen- en buitenland wordt hier onderzoek naar gedaan. Het lectoraat actualiseert twee eerder uitgevoerde kennisinventarisaties met behulp van internationale literatuur.

Snelle info

Status

Vervolgd

Startdatum

September 2020

Looptijd

10 maanden

Subsidie

ZonMw

Aanleiding van het project

Dit onderzoek is een vervolg op twee eerdere kennisinventarisaties (Barnhoorn e.a., 2013; Van Hattum, e.a. 2019). De kennisinventarisatie uit 2013 had tot doel de tot dan toe beschikbare kennis vanuit 19 onderzoeksprojecten over factoren die een rol spelen bij het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen in kaart te brengen. In de kennisinventarisatie uit 2019 zijn de nieuwe inzichten uit de 19 onderzoeksprojecten gebundeld. Dit nieuwe onderzoek heeft als doel om de kennisinventarisatie uit 2013 te actualiseren, en daarmee de kennisinventarisatie en de daaruit voortgekomen aanbevelingen uit 2019 in een bredere (internationale) wetenschappelijke context te plaatsen.

Doel

Doel van dit project is het maken van een breed, internationaal overzicht van alle kennis. Waar staan we nu? En wat zijn wenselijke vervolgstappen in het werkveld, onderwijs, beleid en vervolgonderzoek? Het blijven vernieuwen, bundelen, ordenen en verspreiden van kennis en aanbevelingen maakt het voor het werkveld, onderwijs en beleid makkelijker om op de hoogte te raken van de nieuwe inzichten, om deze kennis te benutten en daarmee de kans op positieve hulpverleningsresultaten te vergroten. Het plaatsen van de de eerdere kennisinventartisatie in een bredere, internationale context, draagt bij aan een beter zicht op de actuele kennishiaten en daarmee samenhangende vervolgstappen in onderzoek. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met een klankbordgroep, bestaande uit landelijke experts, onderzoekers, vertegenwoordigers van cliënten, professionals en docenten.

Resultaten uit 2019-2020

Gebruikmakend van een kennisoverzicht over cliënt-, professional- en alliantiefactoren (Barnhoorn et al., 2013), gaf ZonMw vorm aan het programma ‘Effectief werken in de jeugdsector: Algemeen werkzame factoren’. In de periode 2013-2018 zijn 19 onderzoeksprojecten uitgevoerd binnen dit ZonMw-programma. Deze projecten hebben ieder afzonderlijk kennis opgeleverd over alliantie, cliënt- en professionalfactoren. Daarnaast maakten de projecten gebruik van een grote diversiteit aan instrumenten om deze werkzame factoren te meten. Een overkoepelend beeld van de opbrengsten van de projecten en gebruikte meetinstrumenten is in 2019-2020 onderzocht en beschreven.

In contact komen over dit project?

Marion van Hattum

  • marion.vanhattum@han.nl
  • LectoraatWerkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp

    Professionals in de jeugdzorg werken elke dag opnieuw met zeer verschillende mensen. Hoe realiseer je dan een goede en dus effectieve samenwerkingsrelatie? En hoe zorg je dat deze goed blijft? Het Lectoraat Werkzame Factoren in Jeugd- en Opvoedhulp focust op samenwerkingsvraagstukken in jeugd- en opvoedhulp.  

    jongen in park die hand van ouder vasthoudt