Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de HAN ziet toe op een adequate besturing van de HAN door het College van Bestuur.

Leden Raad van Toezicht

De raad bestaat per 1 januari 2017 uit: mr. R.L.M. Hillebrand (voorzitter), dr. A.G.J.M. Hanselaar (vice-voorzitter), drs. E. Steeghs, dr. C.M. Hooymans, drs. B.B. ter Huurne, drs. R. Wenselaar en prof. dr. ir. M.P.C. Weijnen. Secretaris van de Raad van Toezicht is mr. drs. Wouter Bouw.

Raad_van_Toezicht_2019

Taken Raad van Toezicht

De taken van de Raad zijn beschreven in het statuut van de Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De taken zijn drieledig:

 • De Raad is werkgever van het College van Bestuur
 • De Raad ziet toe op het beleid van het College van Bestuur
 • De Raad adviseert het College van Bestuur

Het statuut bevat ook bepalingen ten aanzien van de omvang en de globale profielkenmerken van de Raad van Toezicht.

Het profiel van de Raad van Toezicht is beschreven in het Profiel Raad van Toezicht Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de werkwijze van de Raad is vastgesteld in het Reglement Raad van Toezicht Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

In het jaarverslag tref je de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht aan, evenals de naleving van de branchecode Goed bestuur Hogescholen.

Auditcommissie en Remuneratiecommissie

De Raad van Toezicht van de HAN heeft uit zijn midden 2 commissies ingesteld. Dit zijn de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. Deze commissies bereiden de besluitvorming door de Raad van Toezicht voor.

In de Auditcommissie hebben drs. Eric Steeghs en dr. Tini Hooymans zitting. De Auditcommissie heeft een voorbereidende taak met betrekking tot:

 • Periodieke financiële rapportages
 • Jaarrekening en de begroting
 • Werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen
 • Financiële informatieverschaffing
 • Naleving van de aanbevelingen van de externe accountant
 • Belangrijke investeringen

De Remuneratiecommissie richt zich op de benoemingen bezoldinging van leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. De leden zijn: mr. Rob Hillebrand en drs. Ruben Wenselaar. Deze commissie richt zich op de volgende onderwerpen:

 • De benoeming van leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur
 • Het functioneren van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur
 • De arbeidsvoorwaarden en de beloning van het College van Bestuur en de honorering van de Raad van Toezicht
 • Het strategische HR-beleid van de HAN

Download de reglementen:

Commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit

De Commissie Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit bestaat uit prof. dr. ir. Margot Weijnen, dr. Ton Hanselaar en drs. Baukje ter Huurne.

De commissie heeft namens de Raad van Toezicht als taak het toezicht houden op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, wat betekent dat de commissie toezicht houdt op en kritische sparringpartner is voor het College van Bestuur aangaande in ieder geval de volgende onderwerpen:

a. De kwaliteit van onderwijs en onderzoek en het systeem van kwaliteitszorg, waartoe wordt gerekend de kwaliteitszorgplannen, de (resultaten van) accreditaties van opleidingen en van externe onderzoekevaluaties, de ambitie en positie van de instelling wat betreft tevredenheid van studenten, medewerkers en externe belanghebbenden en in voorkomende gevallen de naleving van wensen van externe toezichthouders ( NVAO, Inspectie en Commissie Evaluatie Kwaliteitszorg Onderzoek).

b. De kwaliteit van de informatieverschaffing op het gebied van kwaliteit en rendement van onderwijs en van de kwaliteit, relevantie en impact van het onderzoek.

Download het reglement:

Samenstelling Raad van Toezicht

 • De Raad bestaat uit 7 leden. De leden hebben zitting voor een termijn van 4 jaar en treden af volgens een vastgesteld rooster;
 • Ze zijn herkiesbaar voor een tweede zittingstermijn van 4 jaar;
 • De benoeming van leden Raad van Toezicht geschiedt volgens een door de Raad van Toezicht vastgesteld profiel;
 • De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op de voorgenomen benoeming van leden in de Raad van Toezicht. Tevens doet de medezeggenschapsraad een voordracht voor de benoeming van één van de leden.
 • Secretaris van de Raad van Toezicht is mr. drs. Wouter Bouw. Te bereiken via Wouter.Bouw@han.nl