Wijchen

Samen werken aan een gezonder Wijchen! Dat is het streven van Stichting Wijchen Gezond, en hiermee vormt dit ook de stevige basis voor de activiteiten in Wijchen.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de wijk

In Wijchen werken studenten en professionals samen in de driehoek van onderwijs, praktijk en onderzoek. We werken vanuit de visie op positieve gezondheid, en proberen vanuit dit startpunt de integrale samenwerking steeds verder vorm te geven. Dit doen we echt samen, professionals in opleiding leveren hieraan een essentiële bijdrage.

Iedere donderdag komen we bij elkaar in het Leefstijlcentrum Wijchen Gezond. Tijdens deze bijeenkomsten wordt je gecoacht op je projectvaardigheden, en werken we aan inhoudelijke thema’s als interprofessioneel werken en positieve gezondheid. Als je voor Wijchen kiest, dan verwachten wij dat je op donderdag aanwezig kunt zijn. Je zult, afhankelijk van het project waar je aan werkt, ook op andere dagen in Wijchen zijn. Dit bepalen we natuurlijk in goed overleg!

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

Opdrachten voor studenten komen voort uit vragen vanuit de wijk. De wijk in de breedste zin van het woord. Hieronder verstaan wij natuurlijk de wijkbewoners (jong en oud), maar ook de professionals in het leefstijlcentrum, de basisschool en de sportclub in de wijk en ook de bewoners van de zorgcomplexen die letterlijk bij ons om de hoek zitten.

Burgers en professionals dragen projectideeën aan, waar professionals in opleiding een keuze uit maken. De projecten zijn over het algemeen langlopend. De eerste projectgroep draagt zijn werk over aan de tweede, de tweede aan de derde, etc. Alle projecten hebben als kenmerk dat ze daadwerkelijk een verandering (hoe groot of klein maakt niet uit!) tot stand brengen.

De plenaire bijeenkomsten voor studenten vinden plaats op donderdag in het Leefstijlcentrum.

Doorlopende onderzoekslijn

De onderzoeksprojecten die vierdejaars studenten uitvoeren, passen in een doorlopende onderzoekslijn die is ontwikkeld in samenwerking met het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening (HAN). Studenten van de leerwerkplek onderzoeken hierin hoe burgers hun gezondheid ervaren op de verschillende 'pijlers' van gezondheid en welke behoefte er is aan ondersteunende producten of diensten.

Sterk Wijknetwerk Wijchen is een initiatief vanuit het lectoraat organisatie van Zorg en Dienstverlening. Dit initiatief duurt drie jaar en is bedoeld om samen met burgers en professionals uit Wijchen, te onderzoeken en uit te proberen wat er nodig is om op een goede manier samen te werken met elkaar, zodat we komen tot een sterk wijknetwerk waar de burgers en professionals uit Wijchen alle profijt van hebben.

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Mogelijke opdrachten

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van de sociaal-maatschappelijke functie van het leefstijlcentrum.
  • Bijdragen aan de integratie van statushouders samen met vluchtelingenwerk Wijchen.
  • Bijdragen aan het welzijn van de bewoners van woonlocatie de Meander, van ZZG Zorggroep, door het organiseren van activiteiten.
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van project ‘Hart van Zuid’. Het project ‘Hart van Zuid’ heeft als doel het voorzieningencentrum Hart van Zuid een prettige woon- en leefomgeving te laten zijn, waar inwoners elkaar ontmoeten, winkelen, zorg kunnen krijgen en naar school kunnen gaan.
  • Bijdragen aan het verbinden van bewoners van Wijchen met elkaar, door het bedenken en organiseren van activiteiten in ‘de Villa.’ Villa Sterrebosch is een nieuw ontmoetingscentrum voor ‘jongere ouderen’.

Samenwerkingspartners

  • Stichting Wijchen Gezond
  • ZZG zorggroep
  • Sterk Wijknetwerk Wijchen
  • Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Taalcafé Wijchen: succesvol samenwerken in de wijk

Praktische gegevens Contact

Wijkdocenten
Daniëlle Verschuren | E Danielle.Verschuren@han.nl | T 06-15 63 92 92
Aanwezig op donderdag
Saskia Sleijster | E Saskia.Sleijster@han.nl | T 06-40 96 38 74
Aanwezig op donderdag

Locatie Wijchen
Passedwarsstraat 69c
6601 AR Wijchen

De locatie biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Interprofessioneel Onderzoek (IPO).