Participatie & Kanteling

Het Civil Society Lab is een 'lab' waar studenten, mensen uit de praktijk en docenten van de HAN samen werken aan praktijkvraagstukken, in dit geval over participatie & de kanteling. Veelal worden interventies van top down gedaan, de laatste jaren daarnaast ook bottom up. Hoe integreer je deze twee op een goede wijze en wat is dan de rol van het maatschappelijk middenveld?

60189 Groepjes studenten in Kronenburgpark in Nijmegen

Wonen met perspectief (2017)

Achtergrond
Binnen de gemeente Gemert-Bakel schrijven zich elk jaar (kwetsbare) jongeren in die hun leven weer op de rails willen krijgen. Deze jongeren hebben vaak de nodige ellende meegemaakt waardoor zij onvoldoende in staat zijn om hun (zelfstandige) leven opnieuw vorm te geven.

Lijkt de problematiek van de jongeren in Gemert-Bakel nu relatief eenvoudig, zonder projecten waarin kansen gecreëerd worden, gewerkt wordt aan het opdoen van vaardigheden en het opbouwen van vertrouwen, vergroot dit de kans op terugval. Goed Wonen Gemert wil vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid graag iets betekenen voor deze doelgroep en heeft daarom het onderzoek 'Investeren in Perspectief' opgezet. Dit onderzoek zal zich richten op de woonwensen en behoeften van kwetsbare jongeren.

Doel en vraagstelling
Doel van dit onderzoek (pdf) is om kwetsbare jongeren perspectief te bieden op een eigen plek in de samenleving. Onderdeel hiervan zal het bieden van ondersteuning bij het zelfstandig wonen zijn en daarmee hoopt Goed Wonen Gemert een positiever perspectief te bieden op het gebied van wonen, leren, werken en vrije tijd.

'Hoe kan Goed Wonen Gemert ondersteuning bieden aan kwetsbare jongeren van 18 tot 23 jaar bij het zelfstandig wonen?' Dit is de onderzoeksvraag die uit deze doelstelling voortvloeit.

Methode van onderzoek
De onderzoeksvragen zijn in dit onderzoek beantwoord doormiddel van een kwalitatieve onderzoeksbenadering. Hiervoor zijn 9 professionals en 6 jongeren geïnterviewd en heeft een dialoogsessie plaatsgevonden waaraan 8 jongeren hebben deelgenomen. Om vanuit verschillende invalshoeken en belangen naar de wensen en behoeften van jongeren te kunnen kijken, is ervoor gekozen om professionals van verschillende organisaties te benaderen.

Daarnaast is er gestreefd naar een participatief onderzoek. Hierin werken onderzoekers en betrokkenen samen aan het onderzoek. In iedere fase van het onderzoek zijn de jongeren en professionals zoveel mogelijk betrokken.

Resultaten
Jongeren geven aan begeleiding te willen bij het creëren en/of onderhouden van een sociaal netwerk, plannen van school en bij het regelen van financiële zaken. Wat betreft woonwensen geven jongeren zeer uiteenlopende wensen aan. Wel geven zij allen aan dat het lastig is om een geschikte woning te vinden.

Net als de jongeren zelf geven ook professionals aan dat het niet makkelijk is om een woning te vinden voor jongeren. Professionals vertellen ook dat jongeren wel wat ondersteuning kunnen gebruiken op verschillende gebieden wanneer zij zelfstandig gaan wonen.

Voornaamste conclusies
De voornaamste conclusies uit het onderzoek zijn als volgt:

Uit de interviews met de jongeren komt naar voren dat zij ondersteuning zouden willen krijgen op verschillende gebieden namelijk bij het opbouwen, uitbreiden of onderhouden van een sociaal netwerk, bij het plannen van school, het beheren van financiën en bij overige zaken die geregeld moeten worden bij zelfstandig wonen.
Daarnaast is het ook van belang dat jongeren ondersteund worden bij het vinden van een woning, omdat jongeren en hun begeleiders hierbij veel problemen ondervinden.