Wat is SEECE?

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) is een structureel samenwerkingsverband vanuit de hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) met energiegerelateerde bedrijven en instellingen.

246251 Afbeelding-SEECE-2021

In deze netwerkorganisatie zijn ondernemingen, onderwijs, onderzoek en overheden verenigd, weten zij zich vertegenwoordigd en werken zij samen aan een betrouwbare, betaalbare elektriciteitsvoorziening voor een duurzame wereld.

Agenda's

Alle partners onderkennen dat zowel de innovatie-agenda als de human capital agenda door de energietransitie en het klimaatakkoord onder druk staan. Zij zijn ervan overtuigd dat deze uitdaging alleen succesvol aangepakt kan worden: 

 • door een structurele wederkerige samenwerking van publieke en private partijen,
 • waarbij de human capital en innovatie agenda met elkaar worden verbonden.
227567 Hoogspanningsmast

Impact

SEECE is gestart in 2013 en ongeveer 40 ondernemingen, onderwijsinstellingen en overheden zijn momenteel partner en/of belanghebbende van het centre of expertise SEECE. De jaarlijkse omzet bedraagt circa 3 miljoen euro. 

De impact die SEECE in de eerste jaren heeft gerealiseerd is geïllustreerd in het verhaal van SEECE.

Meerwaarde creëren als CoE

360066 Plaatje innovatieagenda en klimaatakkoord, hoger formaat. SEECE

Onze missie

De missie van SEECE is om: 

 • voldoende en gekwalificeerd personeel op te leiden voor, en sàmen met de deelnemende partijen. Zowel nieuwe medewerkers op bachelor- en masterniveau als de om-, na- en bijscholing van zittend personeel. 
 • met en voor onze partners het toegepast onderzoek van de HAN te focussen op de strategische doelen rondom het thema “betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening tijdens de huidige transitie naar duurzame energie.” Wij zien deze energievoorziening in een wereldwijd perspectief, waarbij ondernemerschap en valorisatie van onze kennis cruciaal zijn voor de noodzakelijke innovaties.

Centres of Expertise

De Centres of Expertise in het hbo hebben een cruciale rol verworven die tot uiting komt in het door de Vereniging Hogescholen vastgestelde Verenigingskader Centres of Expertise, waartegen ze de komende jaren getoetst en gemonitord zullen worden: 

Centres of Expertise zijn duurzame actiegerichte samenwerkingsverbanden waarin hogescholen, bedrijven, overheden en andere publieke en maatschappelijke organisaties samen onderzoeken, innoveren, experimenteren en investeren ten behoeve van toekomstbestendig hoger beroepsonderwijs en beroepspraktijk en ter versnelling van gewenste economische en maatschappelijke transities.

De landelijke commissie Centres of Expertise (commissie Reiner) ziet een breed gewaardeerde en impactrijke toekomst voor Centres op de volgende 5 gebieden: 

 1. als motor voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen 
 2. als instrument voor onderwijsvernieuwing 
 3. als excellente verbinder van 'buiten' naar 'binnen' 
 4. als lerende en adaptieve netwerkorganisatie 
 5. als herkenbare samenwerkingsvorm met impact

Bovenstaande leidt tot 2 fundamentele veranderingen ten aanzien van de positionering van de Centres of Expertise: 

 1. Centres zijn instrumenteel in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken zoals onder meer geformuleerd in het missiegedreven innovatiebeleid van de Nederlandse overheid. De meerwaarde van Centres wordt dus, veel sterker dan tevoren, maatschappelijk geduid.
 2. De regie op het portfolio-ontwikkeling van de Centres plus de bijbehorende budgettering is toebedeeld aan de hogescholen. Daarmee maken Centres integraal onderdeel uit van het portfolio van de hogeschool.Bekijk de overzichtskaart van alle Centres of Expertise.

Meer weten

Meer weten over SEECE? Download het Strategisch Plan 2021-2024 (openbare versie).