Installatie Dennis Moeke als lector Logistiek en Allianties

Dennis Moeke aanvaardde op 22 april het ambt als lector voor het lectoraat Logistiek en Allianties bij de HAN. Dat deed hij met zijn intreerede At the Heart of Change. Als lector gaat Dennis zich inzetten voor de ontwikkeling van een steeds groter maatschappelijk vraagstuk: dat van de logistiek.


Academiedirecteur Gisela Albers leidde de online installatie in. Ze haalde daarbij het programma van het lectoraat Logistiek en Allianties en de academie Organisatie en Ontwikkeling aan. Vervolgens gaf vicevoorzitter van het College van Bestuur van de HAN, Yvonne de Haan, een toelichting over de meerwaarde van het lectoraat. Ze stond daarbij stil bij de kennis, inzichten, methodes en technieken die lectoren leveren. Daarna volgde een bijzonder moment, waarbij Dennis bij het formele moment van zijn vrouw Karin de lector-stola kreeg uitgereikt.

Intreerede At the Heart of Change

Dennis heeft op een bijzondere manier invulling gegeven aan zijn intreerede: met een film. Hierin toont hij zijn visie op logistiek onderwijs en onderzoek. Zijn passie voor slim organiseren staat daarbij centraal. Zijn visie wil hij tot uiting brengen middels praktijkgericht onderzoek en innovatieve projecten. Hiervoor werkt het lectoraat samen aan oplossingen die slim, schoon en sociaal zijn, bijvoorbeeld in het centre of expertise KennisDC Logistiek en Logistics Valley. Dat is nodig, zeker nu logistiek steeds zichtbaarder in maatschappelijke vraagstukken is. Denk maar aan de energietransitie, toenemende verkeersdrukte, slechte luchtkwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg. Het lectoraat richt zich daarbij op 4 programmalijnen waar Dennis in zijn intreerede met verschillende sprekers bij stil staat:

  • sustainable logistics
  • human capital in logistics
  • data driven logistics
  • healthcare logistics.

Sustainable Logistics

De programmalijn Sustainable Logistics draait om het verduurzamen van logistieke processen en concepten zoals het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere schadelijke stoffen. In gesprek met Bram Kin, programmalijncoördinator Sustainable Logistics a.i. gaat het over stadslogistiek, een belangrijk aandachtsgebied in de discussie over duurzaamheid. Toch is stadslogistiek pas de laatste jaren prominent op de agenda van lokale overheden gekomen. Voor een leefbare stad is duurzame logistiek nodig. Het besef dat hiervoor maatwerk nodig is, dringt steeds meer door. We staan aan de vooravond van grotere veranderingen. Er komt meer aandacht voor de diversiteit van logistiek en al die logistieke stromen vragen om duurzame en slimme oplossingen.

adbf8132-0cf1-11ee-b9e5-02565807075b Lector Dennis Moeke van het Lectoraat Logistiek en Allianties ontvangt stola.
Installatie lector Dennis Moeke

Human Capital in Logistics

Bij human capital in logistics wordt de invloed van menselijk gedrag binnen logistieke processen inzichtelijk gemaakt. Dennis gaat in gesprek met programmalijncoördinator Nienke Hofstra, die het thema verder toelicht. Zij geeft aan dat logistiek er traditioneel van uitgaat dat mensen rationele beslissers zijn, die economisch optimale keuzes maken en doen wat de rekenmodellen voorschrijven. We weten dat mensen helemaal niet zo rationeel zijn en allemaal andere doelen nastreven. Menselijk gedrag is dus een cruciale factor waarmee expliciet rekening gehouden moet worden. Logistieke professionals hebben veel aan basisprincipes van sociale vakgebieden als HRM en Toegepaste Psychologie.

Data driven Logistics

Met digitale data willen en kunnen bedrijven belangrijke beslissingen nemen. Met name het mkb en bedrijven in de langdurige zorg maken hier nog beperkt gebruik van. Het lectoraat ondersteunt dit soort bedrijven om op basis van data logistieke processen beter te organiseren. Met programmalijncoördinator Robert Goedegebuure zoomt Dennis in op deze problematiek. Ze stellen de vraag waarom juist het logistiek mkb hier meer in zou moeten investeren. Ook bespreken Dennis en Robert de minor Data driven decision making in business, die moet bijdragen aan het verkleinen van de kennisachterstand op het gebied van data binnen het logistiek vakgebied.

Healthcare Logistics

Een actueel onderwerp en een belangrijke programmalijn is de zorglogistiek. Het zorgsysteem staat onder grote druk. Inzichten uit de logistiek kunnen een grote bijdrage leveren aan het slimmer organiseren voor zorg, hulp of ondersteuning. Het lectoraat besteedt aandacht aan diverse thema’s, bijvoorbeeld de juiste zorg op de juiste plek, het verbeteren van de instroom en doorstroom van patiënten, capaciteitsmanagement en het waardig organiseren van ondersteuning. Stan Janssen, Business Developer Healthcare Logistics, met wie Dennis het gesprek voert, bevestigt dat hier nog grote verbeteringen nodig zijn. Hij geeft hierbij aan dat er wel al veel voorbeelden zijn van goede stappen in de juiste richting. Blijft staan dat ook zorgmanagers logistieke kennis nodig hebben om zo processen in de zorg efficiënt aan te sturen.

add11f32-0cf1-11ee-8882-02565807075b Dennis Moeke officieel lector Logistiek en Allianties
Installatie lector Dennis Moeke

Onderwijsontwikkeling

Tot slot staat Dennis stil bij de competenties die een pas afgestudeerde student Logistics Management moet beschikken. Hierover gaat hij kort in gesprek met Casper Jansen, lid van de beroepenveldcommissie Logistics Management en academiemanager Organisatie en Ontwikkeling Gisela Houter. De vier thema’s die de kennis en kunde vormen die een logistiek professional in huis moet hebben, komen hier samen. Het vak ontwikkelt zich en dat is zeker het laatste jaar gaande. Oog voor de menselijke kant is een onderdeel in ontwikkeling en ontzettend belangrijk. Het lectoraat biedt ondersteuning bij onderwijsinnovatie, bijvoorbeeld door het opzetten van minoren en studenten en docenten deel te laten nemen aan living labs.

Lector Dennis Moeke

Intreerede At the Heart of Change