Nieuwe impuls aan ‘werken in de driehoek’

Het ‘werken in de driehoek’ gaat een nieuwe fase in. Recent onderzoek helpt de samenwerking tussen werkveld, onderwijs en onderzoek verder te versterken. Rode draad is: organiseren in netwerken. De schouders kunnen eronder dus, bij alle samenwerkende partijen. Een flinke boost voor de ambities uit het HAN instellingsplan: regionale innovatie, meer praktijkgerichte invulling van het onderwijs, en een Leven Lang Leren.

Cover rapport werken in de driehoek aanbevelingen

De onderzoekers verzamelden eerst ervaringen van voorlopers in het werken in de driehoek. Daarna deden zij 3 intensieve casestudies binnen het domein Educatie, het domein Gezondheid en het domein Welzijn en Techniek. Onderzoeker Wietske Kuijer: “We kregen meer inzicht in wat werkt, voor wie en hoe binnen de driehoek. Onze aanbevelingen zijn strategisch van aard, maar breed op te pakken.” De stap naar de volgende ontwikkelfase zal volgens het onderzoeksteam sterk gericht moeten zijn op het organiseren in netwerken. Ze kwam tot 4 concrete aanbevelingen.

Samen koers en ambitie bepalen

Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen veranderen ook beroepen. Om veranderingen in een sector vorm te geven, is een gedeelde visie nodig. Alle neuzen dezelfde kant op! De eerste uitdaging voor de HAN is het vertrouwen winnen van partners, en dit uitbouwen. De HAN wil kennispartner zijn van het werkveld, op het gebied van onderwijs én onderzoek. Een actieve inzet van de HAN in samenwerkingen is cruciaal: met kennis, inspanningen en gezamenlijke investeringen. Dit alles in het licht van betere aansluiting van afgestudeerden op de arbeidsmarkt.

Interne organisatie afstemmen op samenwerking

Samenwerken vereist geloofwaardigheid en transparantie. Een voortdurend bewustzijn van wat die samenwerking betekent, voor de HAN en voor partners. Dit vraagt flexibiliteit van alle partijen onder het motto: behoud energie voor samenwerking; vermoei elkaar niet met je eigen organisatie! Laat de samenwerking niet aan het toeval over, maar ontwerp organisatieprocessen expliciet en heroverweeg bestaande organisatieroutines. Bij het management ligt de verantwoordelijkheid voor inbedding en facilitering van die veranderende processen. 

Grenswerkers inzetten

Grenswerkers, kwartiermakers, alliantie- of netwerkmanagers, hoe je ze ook noemt: deze mensen werken in rollen die de vertrouwde grenzen van de eigen organisatie of eenheid overstijgen. Ze verbinden en geven betekenis aan de samenwerking. Ze maken afspraken met elkaar over op te pakken vraagstukken, adviseren elkaar over het samen leren en innoveren op de leerwerkplek, brengen kennis en ervaring in en, essentieel voor succesvol samenwerken in de driehoek, ze helpen wederzijdse verwachtingen te managen. Vanuit de HAN zijn grensrollen nodig op alle niveaus, van strategisch niveau tot de uitvoering. Ze moeten worden gewaardeerd en ondersteund.

Nieuwsgierig samenwerken in co-creatie

Leren en innoveren vereist onderzoekend vermogen. Dat geldt bij het ontwerpen van een netwerkorganisatie, bij het afstemmen van opdrachten en bij het managen van verwachtingen. Opdrachtgevers uit de praktijk brengen vraagstukken in. Zij hebben ideeën over de oplossingsrichting, maar antwoorden hebben ze niet. Opdrachten hebben een ‘open-eind-karakter’. ‘Schoolse’ theorie wordt verbonden met ‘werktheorieën’ in de praktijk. Dit alles vraagt nieuwe vaardigheden van alle betrokkenen. Voorop staat dat allen leren, gelijkwaardig, in gemixte groepen.

Cover rapport werken in de driehoek aanbevelingen