Marjo Maas promoveert op verbeteren kwaliteit fysiotherapie

Marjo Maas, HAN-docent en onderzoeker bij HAN Lectoraat Arbeid en Gezondheid en IQ Healthcare, is op 12 januari gepromoveerd op haar proefschrift ‘Say what you think, show what you do'. Wat is nodig om goede feedback te krijgen en doelgericht te werken aan kwaliteit van fysiotherapie?

vrouwelijke fysiotherapeut helpt een oudere mannelijke patiënt tijdens het lopen

Doelgerichte feedback en coaching

De volledige titel van Marjo Maas' proefschrift is ‘Say what you think, show what you do. Feedback interventions to support self-regulated quality improvement in physical therapy’ (pdf)

Zij concludeert op basis van haar onderzoek dat ‘laten horen wat je denkt en laten zien wat je doet’ nodig is om goede feedback te krijgen en doelgericht te werken aan kwaliteit van fysiotherapie. Daarnaast blijkt dat het proces van feedback geven, ontvangen en bewust gebruiken niet spontaan verloopt en coaching nodig heeft.

Marjo Maas heeft 2 onderzoeksvragen beantwoord:  

  • Hoe ervaren fysiotherapeuten interventies, gebaseerd op performance feedback, om de kwaliteit van fysiotherapie te verbeteren?
  • Wat is de impact van interventies, gebaseerd op performance feedback op het leren en het veranderen van professioneel gedrag?

Centraal thema: performance feedback

De promovenda verrichtte een aantal deelstudies met als centraal thema: ‘performance feedback’ om de kwaliteit van fysiotherapie te verbeteren. Criteria voor kwaliteit zijn bijvoorbeeld effectieve, patiëntgerichte en transparante zorg.

Studenten Fysiotherapie en professionals kunnen nagaan in hoeverre ze aan deze criteria voldoen door het gebruik van informatie uit toetsing en feedback.

Testen op evaluatie van complex gedrag

Uit het onderzoek van Marjo Maas bleek dat feedback niet automatisch geaccepteerd en gebruikt wordt voor kwaliteitsverbetering.

De kans dat feedback wél wordt aanvaard blijkt groter te zijn als deze persoonlijk en vertrouwelijk is, nauw gerelateerd is aan de dagelijkse praktijk en gekoppeld wordt aan concrete verbeteracties. Op basis van deze wetenschap heeft Marjo Maas een aantal testprogramma’s ontwikkeld. 

In de testprogramma’s namen fysiotherapeuten in opleiding en in de beroepspraktijk de rol én de verantwoordelijkheid om zichzelf en elkaar te toetsen en feedback te geven.

De toetsing was gericht op de evaluatie van complex gedrag, zoals klinisch redeneren en communicatie met de cliënten. De impact op kwaliteitsverbetering is met kwalitatieve en kwantitatieve methoden onderzocht. 

Inzicht en zelfvertrouwen verbeteren presteren

Uit de resultaten bleek dat deelnemers in de peer assessment groep significant meer vooruitgang boekten en zich significant meer bewust waren van de mate waarin ze vooruitgang boekten. 

Een kwalitatieve evaluatie van dit programma toonde aan dat ‘laten zien wat je doet’ (performance) als spannend ervaren werd, maar bijdroeg aan meer inzicht in sterke en zwakke kanten en ook aan meer vertrouwen in eigen kunnen (self-efficacy). 

Over het promotieonderzoek van Marjo Maas

Marjo Maas werkt als docent bij de HAN opleiding Fysiotherapie, als onderwijskundig medewerker en als trainer basis- en seniorkwalificatie examinering (BKe en SKe) bij het HAN Instituut Paramedische Studies.

Tevens is ze als programmaontwikkelaar, trainer en wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan Radboudumc IQ healthcare. Daarnaast werkt ze freelance als auditor bij de beoordeling van opleidingen en als adviseur bij vraagstukken rondom toetsing en professionalisering.

Promotoren:

  • Prof. dr. Cees van der Vleuten, Universiteit Maastricht
  • Mw. prof. dr. M.W.G. Nijhuis-van der Sanden, Radbouduniversiteit; zij bekleedt de leerstoel Paramedische Wetenschappen die mede door de HAN wordt gefinancierd.

Co-promotoren:

  • Dr. P. van der Wees
  • Dr. Y. Heerkens, HAN lector Arbeid & Gezondheid

Naar aanleiding van dit proefschrift is een symposium georganiseerd met de titel 'Feedback om beter te presteren, helpt dat?'