HAN start onderzoek jongeren in Passend Onderwijs en arbeidsparticipatie

Maritza Gerritsen-Ververs, HAN hoofddocent en onderwijskundige Social Studies deeltijd, is per 1 februari gestart met een onderzoek naar jongeren die te maken hebben met Passend Onderwijs en met een laag opleidingsniveau op de arbeidsmarkt komen. Het College van Bestuur heeft haar daarvoor een vierjarige HAN-promotiebeurs toegekend.

klasensessie

Onderzoekvraag

Hoe worden jongeren in het onderwijs en tijdens de toeleiding naar arbeid voorbereid op maatschappelijke (arbeids-)participatie? Goed en concreet inzicht in de antwoorden op deze vraag van Maritza Gerritsen-Ververs is noodzakelijk met het oog op de recente ontwikkelingen rond de wet Passend Onderwijs en de transities in Jeugdzorg, Wajong en Participatie.

Verwachte resultaten onderzoek jongeren en arbeidsmogelijkheden

Het onderzoek beoogt de volgende uitkomsten voor beroepspraktijk en onderwijs op te leveren:

  • Kennis over de ontwikkeling van het perspectief op (arbeids-)participatie van jongeren met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en de toeleiding naar arbeid.
  • Aanknopingspunten voor professionalisering van betrokkenen bij de begeleiding van deze groep jongeren.
  • Het blootleggen van variabelen die van invloed zijn op het ontstaan van zelfrespect in een situatie van beperkte arbeidsmogelijkheden.

Jongere staat centraal

Promovenda Maritza Gerritsen voert haar onderzoek uit onder de titel ‘Jongeren in het passend onderwijs en hun voorbereiding op (arbeids)participatie in de maatschappij’. Zij stelt in het kwalitatief onderzoek de jongere zélf centraal en neemt het eigen verhaal als uitgangspunt. 'Deze werkwijze past bij erkenning voor het individu en bij een manier van kijken mét jongeren zelf die aansluit bij hun ontwikkelingsfase, reële mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte.'

Studenten en ervaringsdeskundigen

Het gaat om een longitudinaal, exploratief onderzoek onder 2 groepen leerlingen van het mbo-niveau 1/2, met gebruik van methoden zoals observatie, narratief onderzoek en focusgroepinterviews.

In het onderzoek werken ook professionals om de jongere heen mee. Hierdoor kunnen aanknopingspunten worden gevonden voor het verbeteren van de begeleiding van de jongeren in de toeleiding naar (arbeids)participatie. Studenten en ervaringsdeskundigen participeren als co-onderzoekers.

Versterken van Sociale Kwaliteit

Het onderzoek levert een bijdrage aan de onderzoekslijn Passend Onderwijs Passende Arbeid van het HAN Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit en het Kenniscentrum HAN SOCIAAL.

'Van passend onderwijs naar passende arbeid' is een samenwerkingsproject met de gemeente Nijmegen, het ROC, het Werkbedrijf, welzijnsorganisatie Interlokaal-Tandem en ervaringsdeskundigen, licht HAN-lector Lisbeth Verharen als begeleider en co-promotor van het onderzoek toe.