HAN onderzoekt kwaliteit van leven dagbesteding van zorgboerderijen

Dries de Moor, hoofddocent HAN Social Work, is gestart met een promotieonderzoek naar opvattingen van deelnemers en begeleiders over kwaliteit van leven op de dagbesteding van zorgboerderijen. Als onderzoeker bij het Lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking heeft hij hiervoor een vierjarige promotiebeurs toegekend gekregen.

man in pak met verrekijker

Het onderzoek van De Moor draagt bij aan nieuwe inzichten en kennisontwikkeling over praktijken van vermaatschappelijking van zorg. Tot nu toe is er nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de praktische implicaties van kwaliteit van leven via ervaringen met dagbesteding op de zorgboerderij. 

In zorg en welzijn ligt momenteel het accent op het streven om mensen met beperkingen -van lichamelijke, verstandelijke of psychische aard-, chronisch zieken en kwetsbare ouderen en jongeren door ondersteuning een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen. Zorgboerderijen zijn bij uitstek zo’n plek voor deze diverse groep mensen.

Vermaatschappelijking van zorg en ondersteuning

De ‘vermaatschappelijking’ van zorg is, naast de doelstelling om de zorgkosten terug te dringen, mede ingezet vanuit het maatschappelijke ideaal van actieve, mondige en zo zelfredzaam mogelijke burgers die zich weten te verbinden met anderen en de wereld om hen heen.

Dries de Moor verwacht dat deze ontwikkeling leidt tot vragen over kwaliteit van leven, in de moreel spirituele zin. 'Hoe ziet goed leven er uit volgens de burgers in de participatiesamenleving? Voor deelnemers en begeleiders op een dagbesteding van de zorgboerderij is het relevant om te reflecteren op de verwachtingen over kwaliteit van leven en de manier waarop die bereikt wordt.'

Sociaal-ethisch perspectief

Vanuit een sociaal-ethisch perspectief gaat De Moor de betekenis van kwaliteit van leven in de praktijk van de zorgboerderij onderzoeken. 'Naast een literatuurstudie naar actuele morele trends werk ik aan de hand van van interviews, observaties en participatief onderzoek. Hoe kan je kwaliteit van leven nastreven als deelnemer en zorgboer? Dit is de vraag die ik ga evalueren.'

De uitkomsten van het onderzoek zijn van meerwaarde voor de branchevereniging in de zorg en leveren aanbevelingen op voor het onderwijscurriculum en voor deskundigheidsbevordering.

Dries de Moor voert zijn onderzoek uit onder begeleiding van promotor prof. dr. Christoph Hübenthal, co-promotor dr. Elisabeth Hense van de Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en co-promotor dr. Maaike Hermsen, HAN. 

Onderlegger onderzoek dagbesteding op zorgboerderijen

Maaike Hermsen, lector Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking bij de HAN, is co-promotor van dit onderzoek. 'De doelstelling van het lectoraat is ontwikkeling en management van kennis voor innovatie en evaluatie van de zorgverlening aan en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking, in het bijzonder in relatie tot vermaatschappelijking van de zorg', vertelt Hermsen. 'Dit streven vormt een goede onderlegger voor het praktijkgericht onderzoek naar ervaringen met dagbesteding op zorgboerderijen.'

Contactinformatie

Meer weten over het onderzoek naar de kwaliteit van leven van dagbesteding op zorgboerderij? Stuur een bericht aan: Dries.deMoor@han.nl