Grenswerkers in Labs en Werkplaatsen

Grenswerker: een kernachtige benaming voor alle medewerkers van hogescholen die participeren in labs en werkplaatsen. Want je kijkt over grenzen heen. Verkent nieuwe gebieden. Staat voor spannende uitdagingen. Boeiend, maar ook complex. Want je taken verschuiven.

Bovenaanzicht twee studenten aan het werk op laptop

Maar wat doen grenswerkers? Afgelopen jaar hebben we een Delphi-onderzoek in het domein gezondheid, welzijn en sport gedaan dat zicht geeft op een aantal basistaken. Hierdoor is zichtbaar wat deze mensen op grensvlakken van organisaties doen. Zodat ze zich er verder in kunnen professionaliseren. Want grenswerker zijn, is een vak apart.

Het onderzoek

Het doel van dit onderzoek was om consensus te verkrijgen ten aanzien van de minimale vereisten in de nieuwe rol(len), taken en verantwoordelijkheden van medewerkers van hogescholen die participeren in professionele innovatielabs en leerwerkplaatsen in zorg en welzijn. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende manieren van dataverzameling:

  1. Onderzoek onder HAN medewerkers (2 groepssessies) in labs/werkplaatsen volgens de nominale groepstechniek (Mc Millan, King and Tully, 2016).
  2. Drie Delphi-vragenlijstrondes onder medewerkers van hogescholen die minstens 1 jaar werkzaam zijn, voor ten minste 4 uur per week in vergelijkbare omgevingen. Er zijn 67 mensen benaderd om deel te nemen aan de Delphi-studie. In totaal hebben iedere ronde telkens ongeveer 30 respondenten deel genomen aan deze studie, afkomstig van de HAN, Fontys hogescholen, Hanze hogeschool en Hogeschool Zuyd.

We hebben verhelderd welke taken medewerkers van hogescholen herkennen in hun eigen werkzaamheden, in welke frequentie ze deze activiteiten uitvoerden en hoe belangrijk ze deze activiteiten vonden vanuit hun rol als medewerker van een hogeschool. Consensus over een activiteitencluster is gedefinieerd als >70% van de medewerkers het cluster herkend in hun werkzaamheden, deze regelmatig tot vaak uitvoeren en dit belangrijk vinden in hun rol.

Resultaten

Dit heeft geresulteerd in een 7 basistaken waarover consensus dat deze ten minste behoren tot de taken van een medewerker van een hogeschool werkzaam in een lab/werkplaats. Deze basistaken zijn gevisualiseerd en op een compacte wijze beschreven in de pdf 'Basistaken Grenswerkers Labs en Werkplaatsen'.

Vervolg

Natuurlijk leiden de gevonden resultaten ook weer tot nieuwe vragen, zoals:

  • Welke rol hebben grenswerkers in het praktijkgericht onderzoek?
  • Op welke wijze dragen grenswerkers bij aan innovatie in de context?
  • Hoe zorgen we ervoor dat het interprofessioneel leren in de Labs en Werkplaatsen goed ingebed wordt in de curricula van betrokken opleidingen?
  • Hoe ziet een competentiestandaard voor grenswerkers eruit?

Deze vervolgvragen worden opgepakt in het programma Labs en Werkplaatsen.

Contact

Onderzoeker kenniscentrum Publieke Zaak
Wietske Kuijer-Siebelink
Wietske.Kuijer@han.nl

Onderzoeker kenniscentrum Kwaliteit van Leren
Aimee Hoeve
Aimee.Hoeve@han.nl