Van negatief denken naar positief doen

Mensen met persoonlijkheidsstoornissen scoren relatief laag op welbevinden. Het ontbreekt hen aan veerkracht voor aanpassing, eigen regievoering in sociale, mentale en fysieke uitdagingen. Een nieuwe vaktherapeutische behandelmodule heeft het bevorderen van welbevinden van deze patiënten als doel.

Het zelfbeeld en welbevinden van een patiënte verbetert van negatief denken naar positief doen via inzet van vaktherapie

Snelle info

Samenwerkingsverband

  • Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen, HAN - penvoerder
  • Universiteit Twente
  • 2 ggz-afdelingen voor persoonlijkheidsstoornissen van GGNet en Mediant

Subsidie en looptijd

Vaktherapeutische behandelmodule 

Patiënten met een persoonlijkheidsstoornis

Het behandelen van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Dit sluit aan bij behandelrichtlijnen en verschillende landelijke kennisagenda’s. 

Vaktherapie is een veel ingezette behandeling. Een vaktherapeutische behandelmodule gericht op het bevorderen van het welbevinden van deze patiënten is echter nog niet ontwikkeld en onderzocht op effectiviteit.

''Vaktherapie sluit aan bij positieve ervaringen, werkt via doen en ervaren waarbij creativiteit, spel/bewegen en flexibiliteit centraal staan,'' stelt Suzanne Haeyen, Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen.

Interventies voor bevordering welbevinden

''Gezien de ernst van de problematiek van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis zijn interventies voor bevordering van hun welbevinden juist belangrijk om zo bij te dragen aan hun herstel,'' aldus Suzanne Haeyen.

''Vaktherapeuten werken vaak vanuit een Schematherapeutisch kader en willen deze kennis inzetten om een gerichte module te ontwikkelen voor het bevorderen van gezond gedrag en welbevinden.''

510781 Vaktherapie illustratie Onderzoek Project Van negatief denken naar positief doen
Praktijkgericht onderzoek 

Effectieve behandeltherapie

Het onderzoeksproject 'Van negatief denken naar positief doen' richt zich op de ontwikkeling en evaluatie van een nieuwe vaktherapeutische behandelmodule voor bevordering van het welbevinden van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis.

De behandelmodule wordt ontwikkeld en geëvalueerd door een consortium van kennisinstellingen, expertisecentra voor de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en de brancheorganisatie van vaktherapeuten en patiëntenorganisaties.

Na uitvraag onder vaktherapeuten, samenwerkende zorgverleners en patiënten, 
wordt de -op Schematherapie gebaseerde- behandelmodule, een bewezen effectieve gesprekstherapie. 

De opgebouwde kennis en de module komen beschikbaar voor het ggz-werkveld.