Doorontwikkeling BAR-instrumentarium

30799 groep mensen achter laptop informeel

In dit project ligt de focus op (door)ontwikkeling, onderbouwing en evaluatie van het BAR-instrument en de bijbehorende leidraad. Het is van belang afstemming te vinden tussen de betrokken professionals en de arbeidsbelastbaarheid en re-integratiemogelijkheden te verbeteren.

Snelle info

Projectleider:

Shirley Oomens

Startdatum:

januari 2022

Status:

Lopend

Looptijd:

Tot februari 2024

Subsidieverstrekker:

ZonMw

Projectkenmerk

SU 1414

Projectleider

NVAB, lector Shirley Oomens

Doel van het project

Het BAR-instrument is in 2020-2021 in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkeld door Amsterdam UMC. Lector Arbeidsdeskundigheid Shirley Oomens was adviserend kernlid gedurende de initiele ontwikkeling van BAR. In het huidige project ligt de focus op  (door)ontwikkeling, onderbouwing en evalueren van het BAR-instrument en de bijbehorende leidraad.
Hierbij is van belang de afstemming tussen de betrokken professionals in het domein arbeid en gezondheid en de werknemer en diens werkgever te verbeteren.  Daarnaast beogen we de belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden van de werknemer op eenduidige wijze te beschrijven en interpreteren met een gedeeld begrippen- en referentiekader voor betrokken professionals. 

Vanuit het bijzonder lectoraat Arbeidsdeskundigheid voert onderzoeker Bouwine Carlier een werkpakket uit; een haalbaarheidsonderzoek over de toepassing van het BAR-instrumentarium. Daarnaast zal lector Shirley Oomens gedeeld projectleider zijn.

We hanteren de volgende doelstellingen voor dit project:

 1. Het doorontwikkelen van het BAR instrumentarium en de leidraad ter verbetering van de samenwerking tussen professionals en ter verbetering van de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers.
 2. Het digitaal inbedden van het BAR instrumentarium in bestaande verzuim- en arbeidsongeschiktheidssystemen en het ICT systeem van UWV ten behoeve van gebruiksgemak en implementatie van het instrumentarium en ten behoeve van spiegelinformatie om de kwaliteit van de dienstverlening aan zieke werknemers te verbeteren.
 3. Het bepalen in hoeverre het BAR instrumentarium op een valide wijze de belastbaarheid en re-integratie mogelijkheden kan weergeven en de mate waarin professionals dit onderling op vergelijkbare wijze inschatten en beschrijven.
 4. Het bepalen van de effectiviteit van het BAR instrumentarium en de leidraad op de samenwerking tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen, op de mate van verschil in inzicht over de belastbaarheid van zieke werknemers en over hun re-integratie mogelijkheden en op de tevredenheid van zieke werknemers, werkgevers en UWV over de verleende zorg, alsmede (indien mogelijk) de mate van daadwerkelijke re-integratie.

Centrale Onderzoeksvragen

In dit project richten we ons op onderstaande vragen: 

 • Verandert het samenwerkingsgedrag van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen door toepassing van BAR leidraad en instrumentarium?
 • Verandert de self-efficacy van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen door toepassing van BAR leidraad en instrumentarium?
 • Verandert de mate van het verschil in inzicht tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen over de belastbaarheid van zieke werknemers en hun re-integratie mogelijkheden?
 • Verandert de mate van tevredenheid van werknemers, werkgevers en UWV over de verleende zorg alsmede (indien mogelijk) de mate van daadwerkelijke re-integratie (outcome)?

Aanleiding van het project

Er is bij de beroepsgroepen in de keten van arbeid en gezondheid nogal eens verschil van mening/interpretatie over de arbeidsbelastbaarheid en re-integratiemogelijkheden van werknemers. Afhankelijk van de specifieke rollen in de keten van arbeid en gezondheid worden arbeidsbelastbaarheid en re-integratiemogelijkheden enerzijds beoordeeld vanuit het claimperspectief (verlies van verdiencapaciteit) en anderzijds vanuit het perspectief van begeleiding en re-integratie waarbij ook de specifieke werkcontext een belangrijke rol speelt. Hiervoor worden verschillende referentie- en begrippenkaders gehanteerd. Het verschil in referentiekader kan leiden tot voor de werknemer tegenstrijdige oordelen over diens arbeidsbelastbaarheid (Heida, 2005; Koster, 2016). Op die manier kan verschil van mening over de arbeidsbelastbaarheid en re-integratiemogelijkheden contraproductief werken bij de re-integratie van werknemers (Kloots, 2016).

Onderzoeksopzet

In dit project gaan we de BAR leidraad en instrument doorontwikkelen en evalueren in de praktijk.

Tijdens de eerste fase onderzoeken we wat gewenste verbeteringen zijn voor werknemers en werkgevers in de contactmomenten tijdens de begeleiding en overdracht naar UWV. In deze fase vragen we ook de betrokken professionals welke aandachtspunten zij zien voor verdere verbetering van het huidige BAR- instrumentarium. We vragen hierbij zowel naar de beschrijving van de belastbaarheid, als naar het optimaliseren van de re-integratiekansen en het verbeteren van de onderlinge samenwerking. We onderzoeken welke kansen er zijn voor verdere digitalersing van het BAR-instrument. Ook onderbouwen we het BAR-instrument zelf met een valideringsstudie aan de hand van een nog te ontwikkelen gouden standaard.
In de tweede fase van het project doen we een haalbaarheidsstudie waarin we evalueren in hoeverre het mogelijk is de aanbevelingen van de leidraad op te volgen in de praktijk. Vanaf het begin van het project zal vanuit het UMCG een nulmeting en een monitoring worden opgestart die ook de basis zal zijn voor de uiteindelijke proces- effectmeting in deze tweede fase. Hieruit blijkt of het opvolgen van de aanbevelingen en het gebruiken van het BAR-instrumentarium daadwerkelijk bijdraagt aan betere samenwerking, meer tevredenheid en toegenomen re-integratiekansen.

Professionalisering Poortwachtersproces Achtergrond van het project

Dit project is onderdeel van het programma Professionalisering Poortwachtersproces. Dit programma draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces en de re-integratie van zieke werknemers door het ontwikkelen van kennis, het stimuleren van implementatie en de borging van kennis. Het bijzonder lectoraat Arbeidsdeskundigheid gaat binnen dit programma in 3 projecten rollen vervullen.

Deze projecten zijn:

 • Project A Multidisciplinaire richtlijnen Arbeidsdeskundigen, Verzekeringsartsen, Bedrijfsartsen – Samen kwaliteit versterken;
 • Project B Het doorontwikkeling en onderbouwen van gezamenlijk begrippenkader en instrumentarium Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden (BAR);
 • Project C Onderwijsmodulen en multidisciplinaire casuïstiekvoering.

Meer weten over dit project? Neem contact op met:

Lector Shirley Oomens

 • Shirley.Oomens@han.nl
 • 06 58916001
 • Senior Onderzoeker Bouwine Carlier

 • Bouwine.Carlier@han.nl
 • Bijzonder Lectoraat Arbeidsdeskundigheid

  Ons lectoraat Arbeidsdeskundigheid richt zich op de vraag naar het organiseren van duurzame arbeidsparticipatie voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. En op de rol van arbeidsdeskundigen hierin. 

  collega's in gesprek op kantoor

  ZwaartepuntHealth

  Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij.

  fysiotherapeute met patiënt

  Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief HAN Zwaartepunt Health om een maandelijkse update te ontvangen.

  Studenten overleggen met laptop