business innovation studenten met sticky notes

Werken in de driehoek

In de driehoek onderwijs – onderzoek – praktijk werken studenten, docenten, onderzoekers, cliënten en professionals samen aan kennisontwikkeling en innovaties. De HAN spreekt in haar instellingsplan en beleid over ‘werken in de driehoek’ als het om dit soort samenwerkingen gaat. Hieraan verbindt de instelling enkele belangrijke ambities: 

  • meer toekomst- en praktijkgerichte invulling van het initieel onderwijs 
  • het aanjagen van Leven Lang Leren 
  • regionale innovatie (HAN instellingsplan)

Wat werkt in dit soort samenwerkingen? Voor wie, onder welke omstandigheden en hoe? Binnen dit project voerden meerdere HAN-lectoraten onderzoek uit om antwoorden te vinden. De resultaten en aanbevelingen dagen uit om een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van de samenwerking tussen hogeschool en werkveld. Zo kunnen we van elkaar leren en kan de HAN haar beleid, ambities en ondersteuning aanscherpen. 

3 voorbeelden van samenwerking

Het HAN-onderzoek ‘Werken in de driehoek’ bestond, behalve uit literatuuronderzoek, uit een focusgroep en 3 intensieve case studies. In de focusgroep werden ervaringen geïnventariseerd van voorlopers op het terrein van werken in de driehoek binnen de HAN. De case studies vonden plaats binnen verschillende domeinen:

In de caserapporten zijn de gevonden mechanismes binnen elke casestudie uitgewerkt. De rapporten geven de direct betrokkenen verdieping en handvatten voor praktijkverbetering binnen de cases. Voor andere lezers bieden ze onderbouwing en verdieping bij de aanbevelingen.

Het onderzoek Werken in de Driehoek kent een ‘realist approach’ (Pawson&Tilley, 1997; RAMESES-project, 2017). Meer informatie daarover vind je in de caserapporten.

Stockbeeld interessegebied opvoeding en onderwijs

Organiseren in netwerken

De stap naar de volgende ontwikkelfase moet sterk gericht zijn op het organiseren in netwerken. 

Gezamenlijke ambitie is hierbij een voorwaarde. Wederzijdse afhankelijkheid een gegeven. Recht doen aan elkaars belangen en goed organiseren een noodzaak. Bij deze ontwikkeling hoort een evaluatief proces, gericht op verdieping van relaties en wederzijds managen van verwachtingen. Maar ook op doorontwikkelen van ambitie en monitoring van resultaten voor alle betrokkenen. 

Aanbevelingen om te komen tot een samenhangende aanpak hiervoor zijn: 

  • werk met partners aan gedeelde visie op ontwikkelingen in de sector
  • organiseer het netwerk, en pas ieder je interne organisatie aan
  • zorg voor grensrollen op verschillende niveaus in de samenwerking om ambities te borgen
  • stimuleer onderzoekend vermogen van alle betrokkenen. 

Deze richting en aanbevelingen staan beschreven in de notitie met aanbevelingen. Voor het HAN-beraad is een aparte beleidsnotitie geschreven.  

Nieuws en artikelen

141473 Studenten en docent spelen met auto
Lectoraat BeroepspedagogiekAfscheid lector Loek Nieuwenhuis
192195 Lectoraat Loek Nieuwenhuizen Beroepspedagogiek
Blijf op de hoogte
 

Ieder kwartaal bundelt de Academie Educatie haar onderzoeksnieuws en activiteiten in een digitale nieuwsbrief. Je vindt er informatie over projecten waaraan we werken, samenwerkingen, bijeenkomstkomsten, spellen en handige tools.

Overlegen en samenwerken