business innovation studenten met sticky notes

Het Pedagogische Prioriteitenspel is ontworpen voor studenten van pabo en 1e en 2e-graads lerarenopleidingen. Het spel kan op elk moment in de lerarenopleiding ingezet worden. Wanneer studenten het spel meerdere keren in de opleiding spelen, wordt hun pedagogische visieontwikkeling zichtbaar.

Dialoog

Het spel is ook beschikbaar in het Engels en wordt op de HAN meegegeven aan studenten die voor studie of stage naar het buitenland gaan. Het spelen van het spel in het buitenland helpt studenten snel zicht te krijgen op pedagogische drijfveren van medestudenten en leraren in het land waar zij verblijven. Door de dialoog die ontstaat worden zij uitgedaagd zich hiertoe te verhouden, wat bijdraagt aan de verdere explicitering van de eigen pedagogische drijfveren. 

Spel onderdelen van het pedagogisch prioriteitenspel
Het Prioriteitenspel

Lerarenteams

In toenemende mate wordt Het Pedagogische Prioriteitenspel ook in lerarenteams gespeeld met als doel om met elkaar in dialoog te komen over ieders pedagogische drijfveren en het gezamenlijk ontwikkelen van een gezamenlijke onderwijsvisie.  

 

Achtergrond

Van Kan (2013; 2020) hielleraren zichtbaar te maken welke pedagogische afwegingen (legitimeringen) ten grondslag liggen aan hun dagelijkse interacties met leerlingen. Dit deed hij door het filmen van leraar-leerling interacties en het naderhand bespreken van bumpy moments (momenten waarin door een docent legitieme handelingsalternatieven worden geïdentificeerd).

6 legitimaties

Door vervolgens de duizenden legitimeringen die leraren hanteerden bij het interpreteren van hun eigen bumpy moments te analyseren, ontstond een typologie van 6 legitimaties:  

  • Zorglegitimatie 
  • Persoonlijke legitimatie
  • Contextuele legitimatie 
  • Kritische legitimatie 
  • Functionele legitimatie 
  • Psychologische legitimatie  
30399 Twee studenten maken een opdracht en vragen daar iets over aan de docent die kritisch nadenkt.

Interpretaties

Een legitimatietype betreft een patroon van pedagogische waarden en idealen in interpretaties van leraren van hun leraar-leerling interacties. Het idee is dat deze typologie van pedagogische legitimaties studenten helpen te verwoorden wat zij in het belang van hun leerlingen vinden in onderwijs. 

Pedagogische gesprek

Lerarenopleiders geven aan het moeilijk te vinden dit pedagogische gesprek te faciliteren. Daarom is op basis van de typologie een toegankelijk pedagogisch prioriteitenspel ontworpen. Dit daagt studenten uitstelling te nemen – ‘Dit vind ik in het belang voor mijn leerlingen!’ – en hierover de dialoog aan te gaan met medestudenten.