293255 Studenten aan het werk in Dichteren, Doetinchem, pressure cooker - Nico Hoeijmans

In de huidige vraagstukken rond (jeugd)zorg, wonen, welzijn en onderwijs is een pasklare oplossing haast onmogelijk. Om resultaten te boeken en antwoorden te vinden op complexe kwesties is samenwerking over de grenzen van organisaties en disciplines heen belangrijk.

Over de Pressure Cooker

Een pressure cooker is een interprofessionele onderwijsmodule van een twee of driedaagse opdracht van een maatschappelijke opdrachtgever waarin studenten van verschillende opleidingen worden uitgedaagd om binnen een korte tijd professionele vaardigheden, kennis en analytisch denkvermogen in te zetten in de praktijk. In de pressure cooker verkennen studenten het vraagstuk, gaan ze in gesprek met burgers, cliënten en/of andere belanghebbenden en werken ze interprofessioneel samen vanuit een integrale aanpak. Tot slot presenteren ze de gezamenlijke bevindingen met aanbevelingen aan de opdrachtgever, docenten en geïnteresseerden.

De Pressure Cooker maakt onderdeel uit van de Zorgalliantie.

293254 Dort Spierings in Dichteren, presentatiescherm Pressure Cooker - Nico Hoeijmans

DE PRESSURE COOKER ALS VLIEGWIEL VOOR ONDERWIJS INNOVATIE

Bouwstenen

In het diepe

Studenten worden tijdens een pressure cooker als het ware in het diepe gegooid. Ze weten niet met welk vraagstuk ze aan de slag gaan en werken zelfstandig aan een ‘echt’ praktijkvraagstuk. Aan het eind van de pressure cooker geven studenten een presentatie van de opbrengsten aan de opdrachtgever(s) en alle belanghebbenden. De urgentie vanuit de opdrachtgever en het daadwerkelijk iets moeten ‘opleveren’ zet aan tot actie. Tool: Kleurentest

30287 Groep studenten in gesprek lachend

Op locatie

Doordat studenten ‘op locatie’ de opdracht uitvoeren, staan ze letterlijk dicht(er) bij de opdrachtgever, de professionals en de burgers die betrokken zijn. Dit zorgt voor kort(ere) lijnen en meer betrokkenheid. Door onderdeel uit te maken van de omgeving, wordt ook de maatschappelijke waarde en het gevoel van nut en noodzaak meer voelbaar. Daarnaast heeft het – op locatie – uitvoeren van de opdracht meestal een positieve invloed op het groepsproces. Studenten zijn als groep samen verantwoordelijk voor een prettig verblijf op locatie (inkopen doen, eten koken, slaapplekken regelen, werkruimte realiseren etc.). Tools: Chaordisch werken en het gesprek

30287 Groep studenten in gesprek lachend

Integraal

Integraal werken betekent dat een vraagstuk vanuit alle, voor het vraagstuk van belang zijnde, perspectieven wordt benaderd. Het biedt studenten de mogelijkheid te ervaren wat ze vanuit hun eigen expertise kunnen bijdragen (fysiek, economisch, sociaal, technisch etc.). Bij integraal werken worden de verschillende bijdragen van betrokkenen verenigd tot een samenhangende prestatie. Integraal werken lijkt dé manier om complexe vraagstukken op te lossen. Integraal werken gaat uit van een aanpak, die, bezien vanuit de burger/cliënt, samenhangend is met aandacht voor alleleefgebieden en tevens gericht is op participatiebevordering. Bij integraal werken gaat het om de inhoudelijke bijdrage aan het vraagstuk vanuit de verschillende perspectieven. Tools: Integraal is ideaal, BMC en Perspectieven

30287 Groep studenten in gesprek lachend

Interprofessioneel

Bij interprofessioneel werken gaat het om de samenwerking tussen professionals vanuit verschillende expertise gebieden en de samenwerking met burgers en cliënten. Het proces van samenwerken staat centraal. Processen en werkwijze worden op elkaar afgestemd om tot een gezamenlijk integraal plan te komen. Interprofessioneel werken kan op verschillende manieren: multidisciplinair, interdisciplinair- en transdisciplinair. Bij multidisciplinair werken wordt vastgehouden aan de eigen discipline, zijn taken te onderscheiden en de doelstelling wordt vanuit de eigen discipline geformuleerd. Bij interdisciplinair werken wordt er discipline overstijgend gedacht. Professionals hebben gemeenschappelijke taken, verantwoordelijkheden en doelstellingen op basis van een eigen specifiek vertrekpunt. Men verrijkt elkaar en er ontstaan nieuwe begrippenkaders. Bij het transdisciplinair werken worden ook niet-deskundigen gezien als belangrijke samenwerkingspartners. Tools: Over grenzen heen, Perspectieven, Samen met burgers, BMC en Dialoog en Dialogisch werken

30287 Groep studenten in gesprek lachend

Waarderend

De waarderende benadering gaat uit van successen. Je kunt groeien door datgene te versterken wat al werkt. Waarderend werken richt zich op hoop en perspectief voor de toekomst en niet op problemen in het nu. De aanpak genereert in korte tijd veel enthousiasme en energie en stimuleert mensen om in actie te komen en verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze belangrijk vinden. Vertrouwen, betekenis geven, betekenis krijgen, dialoog voeren en waardering uitspreken vormen de basis van deze benadering. Bij de waarderende aanpak zijn creativiteit en participatie belangrijke ingrediënten om resultaten te kunnen bewerkstelligen. Tools: Partnerschapskaart en Chaordisch werken

30287 Groep studenten in gesprek lachend

Impact

De bedoeling van de pressure cooker is dat ze impact heeft. Het gaat zowel om het creëren van een maatschappelijke opbrengst/effect als om het bevorderen van een leerproces bij betrokkenen. Daarnaast wordt er een proces van samenwerken op gang gebracht door het intensieve contact met elkaar. Dit betekent dat verschillende type opbrengsten mogelijk zijn die niet goed te voorspellen zijn. Tools: Partnerschapskaart, Dialoog en Dialogisch werken, Samen met Burgers,

30287 Groep studenten in gesprek lachend

Toolbox

Procesbegeleiding