HAN Open Digital Horizons

HAN Open Digital Horizons is het HAN-brede professionaliseringsprogramma met betrekking tot leren en lesgeven met ict. Digitalisering van het hbo-onderwijs in de richting van meer flexibel, toekomstgericht onderwijs voor een digitale samenleving, is een complexe innovatie. Docenten spelen hierin een cruciale rol. Het faciliteren en professionaliseren van docenten voor leren en lesgeven met en over ict is een noodzakelijke voorwaarde. We richten ons niet alleen op facilitering en professionalisering van docenten maar ook van leidinggevenden en (onderwijs) ondersteuners. Vanuit dit programma maakt iedere academie een eigen plan met ambities voor professionalisering van docenten. Het HAN-brede programma loopt van 2020 tot en met 2024.

Banner HAN Open Digital Horizons

Wat willen we bereiken?

We realiseren een evidence-informed, inspirerend professionaliseringstraject om doordacht en doelmatig te leren werken aan duurzame onderwijsinnovatie met en over ict waarin studenten worden opgeleid in een hoge mate van ict-geletterdheid voor leven, leren en werken. De professionalisering richt zich op de eigen ict-geletterdheid van docenten, de pedagogisch en vakdidactische vaardigheden met ict, visie en opvattingen over leren, onderwijs en technologie en professionele competenties voor leren en innoveren met ict.

  75% docenten
  heeft aantoonbaar competenties voor leren en lesgeven met ict ontwikkeld
  heeft in 2024 aantoonbaar competenties voor leren en lesgeven met ict ontwikkeld
  alleleidinggevendenzijn in 2022 in staat zijn om leiding te geven aan onderwijsinnovatie met ict
  alleondersteuners zijn in 2022 aantoonbaar voldoende toegerust om docenten te ondersteunen bij de inzet van ict in onderwijs, toetsing en begeleiding ( (onderwijskundigen bij academies en (decentraal) beheerders)
  alleacademieshebben in 2022 op basis van de beginmeting concrete voortgangsdoelstellingen geformuleerd voor de mate waarin studenten in 2024 positief oordelen over het opgeleid zijn in ict- geletterdheid voor leven, leren en werken
  alleacademieshebben in 2022 op basis van de beginmeting concrete voortgangsdoelstellingen geformuleerd voor de mate waarin studenten in 2024 tevreden zijn over de inzet van ict in hun opleiding

Wat gaan we doen?

In 2020 is door iXperium/Centre of Expertise Leren met ict een beginmeting gedaan onder HAN-docenten. Op basis van deze beginmeting heeft iedere academie een monitorrapport met analyse ontvangen. Samen met onderzoekers van iXperium/Centre of Expertise Leren met ict definieert iedere academie ambities voor de eigen organisatie. Op basis daarvan bespreken academies met hun medewerkers aan welke professionaliseringsactiviteiten zij gaan deelnemen.

Vanuit HAN Open Digitale Horizons

 

Waarom een professionaliseringsprogramma rondom leren en lesgeven met ict?

De HAN wil sneller en adequater reageren op veranderende wensen van studenten en de buitenwereld. Digitalisering en bijbehorende snelle veranderingen in de maatschappij en de beroepscontext vragen om opleidingen waarin studenten ict-geletterdheid voor leven, leren en werken én de motivatie en competenties ontwikkelen om een leven lang te blijven leren. Gepersonaliseerd leren met ict draagt hieraan bij. 

Digitalisering van het hbo-onderwijs in de richting van meer flexibel, toekomstgericht onderwijs voor een digitale samenleving, is een complexe innovatie. Docenten spelen hierin een cruciale rol. Het faciliteren en professionaliseren van docenten voor leren en lesgeven met en over ict is een noodzakelijke voorwaarde. Docenten die de relatie tussen technologische, vakinhoudelijke en didactische vaardigheden beheersen kunnen onderwijs met ict (blended learning) realiseren. Blended learning impliceert zowel een onderwijskundige als een technologische professionalisering. 

Uit onderzoek blijkt dat er veel vooruitgang gerealiseerd wordt in de ontwikkeling van ict competenties bij docenten door in grensoverschrijdende, multidisciplinaire teams onderwijs met ict te ontwikkelen en te onderzoeken. 

HAN Open Digital Horizons, professionaliseringsprogramma opleiden in en voor de digitale samenleving beoogt een evidence-informed, inspirerend professionaliseringstraject voor onderwijsinnovatie met ict te realiseren. Dit draagt bij aan toekomstgericht hbo-onderwijs met ict waarin de studenten worden opgeleid met een hoge mate van ict-geletterdheid voor leven, leren en werken.

Kijk voor het aanbod van trainingen rondom Leren en lesgeven met ict HAN Academy (catalogus Leren en lesgeven met ict). Op de site van iXperium/Centre of Expertise vind je aanvullende informatie over de trainingen voor procesbegeleider en onderzoeker in een iXperium Designteam en het professionaliseringstraject voor leidingevenden. 

Versnellingsagenda

De HAN neemt deel in de landelijke versnellingsagenda onderwijsinnovatie met ict. Eén van de zones van de versnellingsagenda, waar de HAN actief in is Zone 1 Faciliteren en professionaliseren van docenten. In deze zone wordt gewerkt in vier subwerkgroepen waarin de HAN vertegenwoordigd is: integrale aanpak, onderwijsinnovatie met ict, professionaliseringsvormen en experimenteren.

Het vierjarig programma loopt van 2019 tot 2022 en is gebaseerd op drie ambities:

 1. Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren
 2. Flexibilisering van het onderwijs stimuleren
 3. Slimmer en beter leren met technologie

Lees meer over het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT en de deelname van de HAN daarin. Of kijk op SURF Onderwijs en ICT. Houd voor bijeenkomsten de Versnellingsplan-agenda in de gaten.