Van natuur-inclusief bouwen naar natuur positief-bouwen

De vraag naar nieuwbouw is enorm, maar hoe rijm je dit met het behoud van de natuur? Natuur-inclusief bouwen besteedt gelukkig al veel aandacht aan natuurbehoud. Afstudeerders Bouwkunde Thijs Daling en Raneem Althiraawi gaan een stap verder: door te bouwen maken ze de natuur sterker.

522569 Afstudeerders Bouwkunde Thijs Daling en Ranema Althiraawi

De aanleiding van het onderzoek was weliswaar de negatieve impact die bouwen vaak heeft op de natuur. Maar al snel waren deze 4e jaarsstudenten ervan overtuigd dat dit lang niet altijd zo hoeft te zijn. Thijs en Raneem zijn bijna klaar met hun onderzoek en hebben door gesprekken met ecologen en verdiepend onderzoek goede hoop om de sprong te maken van natuur-inclusief naar natuur-positief bouwen. Dit doen ze onder andere door het ontwikkelen van een nieuwe manier van denken over de natuur en gebouwen. Thijs verduidelijkt: “Dus behalve dat we met bouwen de natuur behouden, versterken we de natuur.”

Natuur faciliteren

Thijs en Raneem hebben de afgelopen maanden geleerd hoe ze symbiose kunnen creëren zodat de bebouwing ook een biotoop wordt in plaats van dat het ecologische waarden vermindert. Ze hebben geleerd hoe ze de natuur door te bouwen op zo’n manier kunnen faciliteren dat er meer biodiversiteit wordt gestimuleerd en er een omgeving ontstaat waardoor de natuur zichzelf in stand kan houden.

Brug bouwen

Met deze manier van natuur-positief bouwen, slaan ze een brug tussen bouwkunde en ecologie. Nu zijn het 2 aparte werelden die vaak over elkaar heen buitelen als er bouwplannen zijn. Thijs: “Nog voor het schetsontwerp zouden ecologen en bouwers met elkaar om de tafel moeten om te kijken om wat voor gebied het gaat en hoe de natuur versterkt kan worden.” Hij concretiseert: “Samen kijk je wat voor grond je hebt, waar hoogtes en laagtes zitten en hoe het gesteld is met het grondwater. Dát is het vertrekpunt.”

523035 Afstudeerders Raneem en Thijs samen op een foto

Doordacht bouwen

De huidige ecologische waarde en geschiedenis van een gebied is heel belangrijk. Raneem geef een voorbeeld: “Variatie in grondwaterstand biedt verschillende mogelijkheden. Hoger grondwater is goed voor een vijver en hoger gelegen gebieden bieden de juiste omstandigheden voor planten gebaat zijn bij drogere grond. Door deze gebieden voor natuur te reserveren kan de bebouwing doordachter geplaatst worden.”

Nog voor het schetsontwerp zouden ecologen en bouwers met elkaar om de tafel moeten om te kijken om wat voor gebied het gaat en hoe de natuur versterkt kan worden.

Bodem beschermen

De natuur versterken door de interventie die we doen, kun je wat Raneem betreft heel breed zien. “Moet je per se de grond in om te bouwen, een woning op palen kan ook. En zijn er ook alternatieve plekken voor zonnepanelen in plaats van op het dak, zodat hier hoogwaardigere natuur kan ontstaan. Hoe help je vleermuizen die niet van verlichting houden?” Maar het gaat ook om de bodem beschermen en diversiteit implementeren. “Als we in het ontwerp bijvoorbeeld een verbinding maken waardoor dieren van het ene leefgebied door kunnen naar het andere, versterkt ook dit de natuur.” Thijs besluit: “Voordat je een steen neerzet, hou je dus al rekening met de natuur. Het zou prachtig zijn als deze aanpak ooit in wet- en regelgeving komt te staan."