Energietransitie mkb fiscaal bezien

Deel 1 van de serie over onderzoek door het lectoraat Financial Control.

Torenhoge energieprijzen. De Nederlandse zijn bovendien erg hoog in vergelijking met die van andere Europese landen. Particulieren ondervinden dit - in meerdere of mindere mate – en hetzelfde geldt voor ondernemers.

239067 Gespiegeld. man in pak met verrekijker.

Door de stijgende energieprijzen is het voor een deel van de ondernemers urgenter geworden om aan de slag te gaan met verduurzaming. Dit is vooral bij het mkb het geval.

Marieke Wittenhorst, docent-onderzoeker aan het HAN associate lectoraat Sustainable Finance & Tax, doet onderzoek naar dit thema. Ze brengt in kaart hoe de energieprijzen en -belastingen zijn opgebouwd en welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van de energiecrisis.

Huidige knelpunten en nieuwe plannen

Bekeken vanuit het perspectief van duurzaamheid, kent het huidige energiebelastingstelsel knelpunten. De belastinggrondslag differentieert bijvoorbeeld niet naar CO2-uitstoot van verschillende energiebronnen. En zo zijn er meer knelpunten. Het belastingplan 2023 brengt veranderingen: het voorziet in tariefaanpassingen en een grondslagverbreding. Zo wil het gebruikers aanmoedigen om duurzamer met energie om te gaan.

Op dit moment vergelijkt Marieke in haar onderzoek de Nederlandse met de Duitse energieprijzensystematiek, met het oog op ‘wat kunnen we van elkaar leren?’. Ook heeft de Herziening Europese energiebelastingrichtlijn haar volle aandacht.

Alert zijn op de ontwikkelingen van groene belastingen op centraal en decentraal niveau, zien we als een ‘must’ en ook een ‘pre’ voor de belastingadviseur

Voor het mkb

Dit alles moet leiden tot conclusies en aanbevelingen die de energietransitie in het mkb helpen versnellen. Alert zijn op de ontwikkelingen van groene belastingen op centraal en decentraal niveau, zien we als een ‘must’ en ook een ‘pre’ voor de belastingadviseur.

In de opleiding Finance,Tax and Advice besteden we hier veel aandacht aan. Bewustwording van de maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie en het kunnen toepassen van fiscaal groene instrumenten zijn relevante elementen voor een duurzaam curriculum FTA.