HAN-brede Ethische Commissie Onderzoek is een feit

Op 27 augustus jl. is de HAN-brede Ethische Commissie Onderzoek (ECO) officieel geïnstalleerd. Eind 2018 ondertekenden de hogescholen in Nederland de gedragscode wetenschappelijke integriteit, waarmee zij de taak hebben zich in te spannen voor een verantwoorde uitvoering van onderzoek. Dat betekent dat hogescholen moeten zorgen voor goed databeheer, een goede en veilige onderzoekscultuur, scholing in onderzoeksintegriteit, een regeling voor klachten over (vermoedelijke) schending van de onderzoeksintegriteit en ethische advisering.

Overzicht werkplekken ICA met studenten

Ten behoeve van dit laatste punt startte de HAN begin dit jaar met het formeren van de ECO. Bridget Kievits sprak de ECO toe en vertelde trots te zijn dat de HAN een voortrekkersrol heeft in hbo-land als het over het uitvoeren van verantwoord onderzoek gaat.

Rob van der Sande, voorzitter van de ECO, is blij dat de HAN de noodzaak ziet deze commissie te faciliteren. “We lopen met nog een klein aantal hogescholen hierin echt voorop. Onderzoek door hogescholen staat nog redelijk in de kinderschoenen. Bezig zijn met verantwoord onderzoek is betrekkelijk nieuw. Voor de ECO ligt er een grote uitdaging om meer bewustwording bij onderzoekers en studenten binnen alle geledingen van de HAN hierover te creëren.”

Taken van de ECO

De Ethische Commissie Onderzoek heeft verschillende taken. De eerste taak is het zorgdragen voor voorlichting aan onderzoekers, docenten en studenten over verantwoord onderzoek. Leden van de ECO geven bijvoorbeeld gastcolleges en werkgroepen en denken mee over onderzoekscurricula voor bachelor- en masterstudenten. Ook zijn zij een aanspreekpunt voor ethische en juridische vragen op het gebied van onderzoek.

De ECO beoordeelt tevens onderzoeksvoorstellen op de mate waarin er sprake is van een ethische verantwoorde onderzoeksmethode en hoe wordt omgegaan met onderzoekspersonen en -data. De ECO adviseert ook over toetsing door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie (METC).

Onderzoek met (gegevens van) mensen, uitgezonderd studentenonderzoek, moet verplicht aan de ECO worden voorgelegd. Ten behoeve van publicatie van onderzoeksresultaten kan een onderzoeker zich voor een ‘letter of approval’ tot de ECO wenden. De onderzoeker kan een tijdschriftredactie hiermee tonen dat zijn onderzoeksvoorstel door een ethische commissie is beoordeeld.

Samenstelling

De ECO bestaat uit een kerncommissie met een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris/jurist, methodoloog, ethicus en arts. Hieraan zal nog een lid van de Commissie Mensgebonden Onderzoek van het RadoudUMC en een dataspecialist worden toegevoegd. Daarnaast heeft een vertegenwoordiger van elke academie zitting in de ECO.

Bekijk de samenstelling van de ECO (intranet HAN, inloggen noodzakelijk).

Meer informatie over de ECO vind je op deze pagina (intranet HAN inloggen noodzakelijk).

Voor vragen, mail naar: adviescommissie-onderzoek.ggm@han.nl
of bel (06) 55 43 42 84