Visitatiebezoek HAN Pabo zeer positief

Iedere 6 jaar wordt de accreditatie van een bacheloropleiding herzien. Dit jaar zijn de lerarenopleidingen basisonderwijs (pabo’s) aan de beurt. Het onafhankelijke visitatiepanel dat over de accreditatie adviseert, is zeer positief over HAN Pabo. Het panel heeft een mooie opleiding gezien met krachtige elementen voor het perspectief van ‘een Leven Lang Leren’.


Accreditatiestandaarden

Het onafhankelijk panel dat de HAN Pabo bezocht in het kader van de visitatie bestond uit een student, docent en lector van verschillende hogscholen, een directeur van een basisschool en een secretaris van het evaluatiebureau NQA. Door kritisch te kijken naar de door de opleiding aangeleverde documentatie en door een serie openhartige gesprekken met vertegenwoordigers uit zowel de opleiding als het werkveld, heeft het panel gekeken in hoeverre de opleiding voldoet aan de 4 accreditatiestandaarden:

  • 1 Beoogde leerresultaten
  • 2 Onderwijsleeromgeving
  • 3 Toetsing
  • 4 Gerealiseerde leerresultaten

Het panel acht de opleiding op alle vier de standaarden in orde en zal hierover positief adviseren aan de NVAO, de accrediterende instantie.

Rode draad: Samen

Het woord ‘samen’ is vaak gevallen in de tussentijdse terugkoppeling die het visitatiepanel heeft gegeven. Het gaat daarbij om:  

  • Samenwerken: dit klinkt makkelijk, maar is complex. Toch klonk dit als rode draad door beide visitatiedagen heen: een goede samenwerking tussen opleiding – werkveld – studenten en commissies onderling. Heel sterk groepsgevoel en betrokkenheid naar elkaar. Er is energie en de wil om elkaar op te zoeken.  
  • Samen Opleiden: dat zit in de genen van HAN Pabo. Dat is heel krachtig en hier klinkt ook een enorme ambitie in door, die de opleiding ook zeker waarmaakt.   
  • Samenhang: de opleiding slaagt er in een samenhangend en geïntegreerd curriculum te bieden en tegelijkertijd studenten gebruik te laten maken van de profileringsruimte en keuze-leerwegen: welke docent willen zij worden?   

Trots

Aly Smelt, directeur HAN Academie Educatie: “Ik ben enorm trots op dit mooie resultaat. Het panel zag wat wij al wisten: een enthousiast team, grote betrokkenheid bij en van studenten en een intensieve samenwerking met het werkveld. Daarnaast ziet ze veel ambities. We herkennen ons in het beeld dat het panel schetst en zien aanknopingspunten voor verbeteringen. Hartelijk dank aan onze studenten, collega’s van de pabo en aan het werkveld voor dit mooie resultaat!” 

Het advies van het visitatiepanel wordt opgeleverd aan de NVAO, de definitieve toekenning van de accreditatie verwachten we in 2021.  

Kennismaken

Kennismaken met HAN Pabo? Kom dan op 14 november naar de online Open Dag over de voltijdbachelor en op 18 november naar de online Open Avond over de deeltijdopleiding, ad pep en de zij-instroom.