Onderzoeksrapport

Gemeente Overbetuwe en OpRecht Begrijpelijk: samen naar een sterker armoedebeleid

Presentatie resultaten aan de gemeente

“Waarom maakt een deel van de inwoners van Overbetuwe geen gebruik van de gemeentelijke minimaregelingen, terwijl zij daar wél recht op hebben?” Met deze vraag meldde gemeente Overbetuwe zich in april 2023 bij Onderzoeksgroep OpRecht Begrijpelijk, met als doel hun armoedebeleid te versterken.

Vergroot het bereik van de minimaregeling

De gemeente Overbetuwe vindt het namelijk van groot belang dat iedereen die recht heeft op een zogeheten minimaregeling, hier ook gebruik van maakt. Amber Oomen-Delhaye, Hanneke Houwers en Bas Kerssies deden onderzoek naar deze vraag, door in gesprek te gaan met de mensen om wie het gaat: de inwoners van Overbetuwe, die recht hebben op één of meerdere minimaregelingen, maar die nog niet bekend zijn bij de gemeente. Een behoorlijke uitdaging, waar OpRecht Begrijpelijk zich graag in vastbeet. Het vraagstuk sluit goed aan op het speerpunt Sociaal van de HAN, waar vanuit Fair Health onder andere aandacht is voor de sociaaleconomische positie van mensen. Door gebruik te maken van bepaalde minimaregelingen, zou de sociaaleconomische positie wellicht verbeterd kunnen worden.

Het perspectief van de inwoner

De redenen waarom inwoners geen gebruik maken van minimaregelingen zijn heel divers, blijkt uit het onderzoek. Zo sluit de regeling niet voor iedere inwoner aan bij de behoefte, maar zijn ook niet alle inwoners bekend met de minimaregelingen of weten zij niet hoe zij een regeling digitaal aan kunnen vragen. De inwoners konden dus niet in alle gevallen de regeling vinden, als een regeling wel gevonden werd, werd die niet altijd begrepen en als die wel begrepen werd, koos niet iedere inwoner ervoor de regeling te gebruiken. Deze antwoorden kwamen naar voren uit de interviews, die gehouden werden op basis van vooraf opgestelde vragenlijsten. Daarnaast zijn verschillende professionals, zoals beleidsmedewerkers en vrijwilligers van het Sociaal Team, naar hun ervaringen gevraagd in een focusgroepinterview. Na een uitgebreide analyse van de interviews, is het onderzoeksrapport “Samen naar een sterker armoedebeleid” opgemaakt. 

''Verplichte kost voor alle ambtenaren''

De hiervoor genoemde resultaten zijn eerst gepresenteerd aan wethouder René Post. Op 2 april zijn daarnaast de aanbevelingen gepresenteerd aan de gemeenteraad van Overbetuwe tijdens een rondetafelgesprek. De belangrijkste aanbevelingen die op basis van het rapport zijn gedaan, zijn het proactief  benaderen van inwoners om zo de drempel naar de gemeente te verlagen, het op de hoogte stellen van zoveel mogelijk inwoners van minimaregelingen en dus niet alleen mensen in (acute) geldzorgen, het koppelen van de aanvraagsystemen van verschillende regelingen en het betrekken van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen bij het vormgeven van concrete oplossingen. Zij hebben immers nog meer gevoel bij de doelgroep en de problematiek.

Het rapport is zeer positief ontvangen door alle fracties ut de gemeenteraad en werd zelfs bestempeld als “verplichte kost voor alle ambtenaren die in Overbetuwe werken”.

Onderzoeksrapport

Ben jij benieuwd naar het volledige onderzoek en alle resultaten? Dan kun je het onderzoeksrapport raadplegen via onderstaande link.

Onderzoekers van de onderzoeksgroep OpRecht Begrijpelijk
draw-cta-title