Rechten en plichten

Als je studeert aan de HAN is alles goed geregeld. Al je rechten en plichten zijn vastgelegd in het studentenstatuut. Je vindt 'm hier! Ook belangrijk: het reglement met de regels rondom jouw inschrijving voor een opleiding aan de HAN.


Het studentenstatuut

In het studentenstatuut staat in beschreven wat jij als student van de HAN mag verwachten en wat de HAN van jou verwacht. Hieronder vind je de belangrijkste punten. 

Als HAN-student heb je recht op:

 • In principe onderwijs aan alle faculteiten aan de HAN
 • Tentamens en examens aan jouw opleiding
 • Toegang tot de gebouwen en faciliteiten van de HAN
 • Begeleiding door een studieloopbaanbegeleider
 • Gebruik van de bibliotheken in Nijmegen en Arnhem
 • Studentenpsycholoog
 • Sportkaart
 • Flexibele regelingen en voorzieningen in geval van een handicap of chronische ziekten
 • Jaarlijks advies over de studievoortgang
 • Flexibele regelingen en voorzieningen in geval van een topsportende student
 • Mailservice van de HAN, ook voor niet onderwijsgerelateerde communicatie
 • Financiële ondersteuning in bijzondere omstandigheden met de goedkeuring van de comissie profileringsfonds van de HAN
 • Bescherming van je persoonsgegevens
 • Rechtsbescherming en klachtenbehandeling
 • Het verkiesbaar stellen van jezelf tijdens de verkiezingsperiode voor het medezeggenschapsorgaan en de faculteitsraad

Als HAN-student mag je niet:

 • Onrechtmatig gebruik maken van de onderwijs- en examenvoorzieningen en faciliteiten van de HAN
 • Onrechtmatig gebruik maken van de studentenkaart
 • De veiligheid en goede orde in gevaar brengen
 • Seksueel intimideren, agressief gedragen en discrimineren
 • De regels van je stageplek negeren
 • Roken op de terreinen van de HAN
 • De faciliteiten en voorzieningen van de HAN gebruiken voor andere doeleinden dan in het kader van de opleiding

 

Dit is het algemeen deel van het Studentenstatuut, dat geldt voor alle studenten aan de HAN. Er is ook een OpleidingsStatuut (OS). Dat vind je onder de praktische info van jouw opleiding. Een onderdeel van dit Opleidingsstatuut is de Onderwijs- en examenregeling (OER).

Het Inschrijvingsreglement

In het inschrijvingsreglement staan de belangrijkste regels rondom jouw inschrijving voor een opleiding aan de HAN. Je vindt er informatie over:  

 • Eisen aan jouw vooropleiding 
 • Regels rondom bacheloropleidingen met een numerus fixus of aanvullende eisen 
 • Toelating tot een masteropleiding 
 • Hoe werkt de studiekeuzecheck 
 • Het collegegeld: hoogte, halvering en betaling 
 • Inschrijven na een BNSA en switchen 
 • Aanmelden, inschrijven, opnieuw inschrijven 
 • Beëindigen van je inschrijving

Het Onderwijs- en examenregelement (OER)

Elke opleiding heeft een eigen OER: het onderwijs- en examenregelement. Die hoor je te ontvangen als je aan een opleiding begint. Er staan regels en praktische info over je opleiding in. 

Neem het OER goed door voordat je aan je studie begint, zodat je straks niet voor verrassingen komt te staan. De regels in het OER mogen geen inbreuk maken op de hiervoor genoemde rechten van studenten.

In het OER staat onder andere informatie over het volgende:

 • Regels met betrekking tot fraude en onregelmatigheden
 • Inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden examens
 • Vorm van de tentamens
 • Termijnen waarbinnen mijn cijfers bekend worden gemaakt
 • Regels met betrekking tot studiebegeleiding
 • Bindend studieadvies
 • Verjaren van studiepunten
 • Verlenen van vrijstellingen
 • Bezwaar- en beroepsprocedures

Als je vragen hebt over je opleiding kun je dus het beste als eerste een kijkje nemen in het OER van jouw opleiding.

Klacht en bezwaar

Heb je een klacht, geschil, bezwaar of beroep? Dan kun je deze indienen bij Bureau Klachten en Geschillen.