Versterken van samenwerken door interprofessioneel leren

30809 twee mannen wijzen op laptop

In dit project ontwikkelen, testen, evalueren en implementeren we gezamenlijk onderwijs en casuïstiekbespreking voor bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Met als doel de communicatie en samenwerking tussen deze beroepsgroepen in het poortwachtersproces te verbeteren.

Snelle info

Projectleider:

Shirley Oomens

Startdatum:

januari 2022

Status:

Lopend

Looptijd:

Tot februari 2024

Subsidieverstrekker:

ZonMw

Projectkenmerk

SU 1415

Projectleider

Shirley Oomens (HAN) / Sylvia van der Burg (Amsterdam UMC)

Doel van het project

Het project Onderwijsmodulen en multidisciplinaire casuïstiekvoering - Versterken van samenwerking door interprofessioneel leren richt zich op het ontwikkelen, uittesten, evalueren en implementeren van gezamenlijk onderwijs en gezamenlijke casuïstiekbespreking voor bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen. Met als doel de communicatie en samenwerking tussen deze  3 beroepsgroepen in het poortwachter proces te bevorderen. We besteden aandacht aan het beschrijven van de belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden van verzuimende werknemers. Het achterliggende doel van het project is betere re-integratie adviezen en begeleiding voor zieke werknemers.

Gezamenlijk onderwijs kan helpen om verschillen in inzicht te verkleinen over de belastbaarheid van zieke werknemers en over hun re-integratiemogelijkheden. Maar ook om in bredere zin meer inzicht te krijgen in het perspectief en de rol van de ander in het hele traject rondom gezondheid, preventie, ziekte, re-integratie en arbeidsongeschiktheid. De ander ‘beter leren kennen’ en zo de drempel om contact te zoeken voor overleg en samenwerken verlagen.

Vanuit het bijzonder lectoraat Arbeidsdeskundigheid is Shirley Oomens aangesloten als co-promotor van een Onderzoeker in Opleiding (werkzaam bij het AUMC). Shirley heeft dus een begeleidende rol. Prof. dr. Sylvia van der Burg (AUMC, NSPOH) is hoofdpromotor.

Centrale onderzoeksvragen

 • Welk bestaand onderwijs over belastbaarheid en re-integratie van (zieke) werknemers kan worden gebruikt voor (door)ontwikkeling van gezamenlijk onderwijs voor bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen?
 • Hoe kan gezamenlijk onderwijs bijdragen aan betere communicatie en meer samenwerking tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen?
 • Hoe kan een training ontwikkeld en geïmplementeerd worden voor het werken met het gezamenlijke begrippenkader en het BAR-instrumentarium?
 • Hoe kan een methodiek voor multidisciplinaire casuïstiekbespreking ontwikkeld en geïmplementeerd worden, rekening houdend met de bestaande structuur van intercollegiale toetsingsgroepen?
 • Hoe kan het meedoen aan multidisciplinaire casuïstiekbespreking bijdragen aan betere communicatie en meer samenwerking tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen?

Beoogde resultaten

Dit project beoogt bij te dragen aan:

 • Het verminderen van verschil van inzicht tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen over mogelijkheden voor belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden;
 • Bevorderen van de samenwerking en het onderling vertrouwen tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen;
 • Bevorderen van optimale re-integratie begeleiding van zieke werknemers tijdens het poortwachtersproces;
 • Meer eenduidigheid in re-integratie adviezen voor werkgevers om zo hun re-integratie verantwoordelijkheid beter te kunnen invullen.

Aanleiding van het project

Er is bij de beroepsgroepen in de keten van arbeid en gezondheid nogal eens verschil van mening/interpretatie over de arbeidsbelastbaarheid en re-integratiemogelijkheden van werknemers. Afhankelijk van de specifieke rollen in de keten van arbeid en gezondheid worden arbeidsbelastbaarheid en re-integratiemogelijkheden enerzijds beoordeeld vanuit het claimperspectief (verlies van verdiencapaciteit) en anderzijds vanuit het perspectief van begeleiding en re-integratie waarbij ook de specifieke werkcontext een belangrijke rol speelt. Hiervoor worden verschillende referentie- en begrippenkaders gehanteerd. 

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) verlangt dat werkgever en werknemer zich inspannen om de werknemer via een tijdige en juiste aanpak zo snel en volledig mogelijk weer aan het werk te krijgen. Een belangrijk knelpunt dat werkgevers ervaren bij de loondoorbetalings- en re-integratieverplichtingen in het kader van de Wvp, is de onzekerheid over een mogelijke loonsanctie die UWV oplegt. Het komt in de praktijk voor dat de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV bij de beoordeling van de WIA aanvraag meer resterende arbeidsmogelijkheden bij de werknemer vaststellen, dan de betrokken bedrijfsarts in de eerste 2 ziektejaren. In de periode 2015-2017 was bij 12% van de 11.150 opgelegde sancties een medisch verschil van inzicht tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts de hoofdreden.
Het belang van inhoudelijk betere overeenstemming over belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen en goede onderlinge samenwerking in het Poortwachterproces wordt breed onderkend. Eén van de knelpunten is dat er ruis is in de definities van de belastbaarheid (tussen bedrijfsarts en arbeidsdeskundige) waardoor de uitkomsten voor mogelijkheden in werk soms afwijkend kunnen zijn. Om het re-integratie traject van zieke werknemers te verbeteren is er daarom behoefte aan betere onderlinge afstemming en samenwerking en een gemeenschappelijk referentiekader voor bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen voor het meer eenduidig beschrijven van belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden tijdens het Poortwachter proces.

Er is nog weinig multidisciplinair onderwijs en ook de intercollegiale toetsing/ intervisie van de 3 beroepsgroepen is monodisciplinair georganiseerd. De mate van overleg en samenwerking tussen bedrijfsartsen, verzekeringsartsenverzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen wisselt sterk. Elkaar beter leren kennen, het spreken van een gemeenschappelijke taal door de 3 groepen professionals en betere samenwerking vraagt ook om ontwikkeling van multidisciplinair onderwijs en intercollegiale casuïstiekbespreking. Meer onderlinge samenwerking gedurende het Poortwachtersproces en verdere professionalisering van de 3 beroepsgroepen draagt bij  aan een tijdige en juiste aanpak om een zieke werknemer zo snel en volledig mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Professionalisering Poortwachtersproces Achtergrond van het project

Dit project is onderdeel van het programma Professionalisering Poortwachtersproces draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces en de re-integratie van zieke werknemers door het ontwikkelen van kennis, het stimuleren van implementatie en de borging van kennis. Het bijzonder lectoraat Arbeidsdeskundigheid gaat binnen dit programma in 3 projecten rollen vervullen.

Deze projecten zijn:

 • Project A Multidisciplinaire richtlijnen Arbeidsdeskundigen, Verzekeringsartsen, Bedrijfsartsen – Samen kwaliteit versterken;
 • Project B Het doorontwikkeling en onderbouwen van gezamenlijk begrippenkader en instrumentarium Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden (BAR);
 • Project C Onderwijsmodulen en multidisciplinaire casuïstiekvoering - Versterken van samenwerking door interprofessioneel leren.

Meer weten over dit project? Neem contact op met:

Lector Shirley Oomens

 • Shirley.Oomens@han.nl
 • 06 58916001
 • Bijzonder Lectoraat Arbeidsdeskundigheid

  Ons lectoraat Arbeidsdeskundigheid richt zich op de vraag naar het organiseren van duurzame arbeidsparticipatie voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. En op de rol van arbeidsdeskundigen hierin. 

  collega's in gesprek op kantoor

  ZwaartepuntHealth

  Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij.

  fysiotherapeute met patiënt

  Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief HAN Zwaartepunt Health om een maandelijkse update te ontvangen.

  Studenten overleggen met laptop