groep tieners in buurthuis

Het zorg- en welzijnslandschap in Nederland verandert snel. Dit komt onder andere door veranderingen in onze maatschappij. Ook lokaal beleid leidt tot veranderingen in het aanbod van zorg en welzijn.

Positieve Gezondheid en Interprofessioneel werken

Zorg en welzijn worden steeds meer dichtbij burgers georganiseerd, in lokale netwerken. Het uitgangspunt is Positieve Gezondheid. Dit benadrukt de eigen regie van burgers en focust op gezondheid in plaats van op ziekte.

In een wijknetwerk ligt de nadruk op Interprofessioneel samenwerken. Samenwerking tussen professionals van verschillende disciplines is belangrijk omdat er sprake is van complexere zorgvragen.

Wijknetwerk van professionals, vrijwilligers en burgers


Wat is een wijknetwerk?
Een wijknetwerk is een breed netwerk van professionals, vrijwilligers en burgers. Zij houden zich bezig met wonen, welzijn en zorg binnen een wijk of buurt. Naast professionals uit zorg en welzijn, maken ook professionals uit andere sectoren deel uit van een sterk wijknetwerk. Denk aan wonen, arbeid en onderwijs. Het is belangrijk dat deze professionals ondersteund worden door hun eigen organisaties. Burgers worden als partner gezien en krijgen een actieve rol om hun eigen gezondheid en welbevinden te bevorderen.

Wanneer het werkt...
In een sterk wijknetwerk zijn de kennis, vaardigheden en attitude van professionals, burgers en vrijwilligers afgestemd op de behoeften in de wijk. Het wijknetwerk is een ontmoetingsplaats, een forum om elkaar te leren kennen, informatie uit te wisselen en van elkaar te leren. Het vormt de verbinding tussen inwoners en professionals en een plek voor signalering en doorverwijzing.

Deelnemers van een wijknetwerk

Een netwerk bestaat uit verschillende partijen met ieder zijn eigen rol, zoals:

  • bewoners of bewonersinitiatieven;
  • zorgprofessionals (wijkverpleging, wijkteam, huisarts);
  • welzijnsprofessionals (opbouwwerker, vrijwilligersorganisaties, mantelzorgorganisaties);
  • woningcorporaties (beheerders, verhuurders, buurtcoaches);
  • gemeentelijke professionals (beleidsmedewerkers, gebiedsmanagers, wijkadviseurs, gebiedsnetwerkers);
  • veiligheidsprofessionals (wijkagent, politie);
  • ondernemers (zoals een zzp-netwerk, ondernemersvereniging of winkeliersvereniging).