null

Onderzoek bij de HAN levert waardevolle kennisproducten op, zoals publicaties en scripties. We vinden het belangrijk dat deze producten goed vindbaar en toegankelijk zijn. Op die manier kan de opgedane kennis breed worden benut en kan er snel op worden voortgebouwd.

Samen werken aan kennisontwikkeling

Onderzoek wordt vaak met publiek geld betaald, maar de resultaten waren lang niet altijd publiekelijk beschikbaar. Open science draait om het voor iedereen toegankelijk maken van deze kennis. Het nodigt daarmee uit om sámen aan praktische kennisontwikkeling te werken.

Het verschil tussen open access en open science

Open access betekent dat onderzoekers hun publicaties toegankelijk maken. Open science gaat verder dan dat: ook de opzet en uitvoering van het onderzoek zijn toegankelijk. Bij open science worden bijvoorbeeld ook de data beschikbaar gesteld, zodat anderen deze kunnen (her)gebruiken en er op voort kunnen bouwen. Het betekent ook dat publicaties eenvoudig vindbaar zijn. En dat je kennis actief onder de aandacht brengt bij de mensen voor wie dit van belang is.

Global goals en internationale boeken

Hoe gaat de HAN om met open science?

In 2017 zette het College van Bestuur van de HAN haar handtekening onder het Nationaal Plan Open Science. Daarnaast gebruikt de HAN een routekaart, met de volgende 3 hoofdroutes:

  • De ontwikkeling van een kennisinfrastructuur die open science ondersteunt: hoe maken we onderzoek en kennisproducten goed vindbaar?
  • Het komen tot een werkproces voor open kennisverspreiding: wat kunnen, willen en mogen we op welke manier delen?
  • De vertaling hiervan naar beleid en communicatie, zodat voor iedereen duidelijk is hoeveel waarde de HAN hecht aan hergebruik van kennisproducten.

Bij elke route zijn verschillende partijen en personen betrokken, waaronder secretariaten, docent-onderzoekers, de afdeling Juridische Zaken, de studiecentra, ict’ers en het subsidiebureau. De kennis van al die ondersteuners is gebundeld in het netwerk HAN Research Services. Dat netwerk ondersteunt onderzoekers in alle fasen van het onderzoeksproject, onder andere op het gebied van open science. Hier vind je meer informatie over dit netwerk.

Aansluiting bij landelijke initiatieven

Om haar beleid zo goed mogelijk vorm te geven, werkt de HAN samen met andere hogescholen aan landelijke initiatieven. Voor het beter zichtbaar en vindbaar maken van kennis en publicaties (route 1) doen we dat vanuit het Nationaal Platform Praktijkgericht Onderzoek (NPPO). Voor het faciliteren van researchdatamanagement, FAIR data en data-intensief onderzoek (route 2) vanuit het Digital Competence Center (DCC).

Het zou mooi zijn als ik mijn onderzoek één keer ergens naartoe kan sturen en het vervolgens – pure magie! – in jaarverslagen, rapportages, de HBO Kennisbank en op nog veel meer plekken verschijnt.

Wat betekent open science concreet voor HAN-onderzoekers?

Om daadwerkelijk van elkaars kennisproducten gebruik te kunnen maken, moet het materiaal gemakkelijk vindbaar zijn. Daarvoor gebruiken we het onderzoeksinformatiesysteem Metis. In Metis registreren onderzoekers hun onderzoeksproduct slechts één keer, waarna het via verschillende kanalen gevonden kan worden door een breed publiek. Om efficiënt te kunnen zoeken is goede labeling (metadata) nodig. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij internationale standaarden. Kortom: van onderzoekers wordt gevraagd dat zij hun resultaten in Metis registreren, voorzien van de juiste metadata.

Kijk hier

HAN is beVLOGen over open science