APA In de tekst: Citeren

9107c8da-0cf4-11ee-84fe-02565807075b CE-Innovation_workspace_2021_MHF5896, presentatie, klaslokaal, schoolbord

Citeren

Een citaat wordt altijd tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst. Het citaat wordt gevolgd door een verwijzing tussen haakjes - achternaam auteur(s), jaartal, paginanummer(s) - of door de auteur(s) in de tekst te noemen.
Let op: Een citaat wordt niet cursief geschreven.

Bij internetbronnen worden geen paginanummer(s) genoemd, met uitzondering van genummerde bestanden, zoals een document dat als pdf-bestand online is gezet. Bij achternamen worden tussenvoegsels als 'van de', 'de', etc. in de verwijzing in de tekst ook genoemd met een hoofdletter. Een citaat uit een boek van Jan de Vries uit 2014 wordt in de tekst (De Vries, 2014, p. 3). Voor de lezer is dan duidelijk dat titel in de bronnenlijst bij de letter D staat. Zie ook: Tussenvoegsels.
Achter 'p.' komt altijd een spatie.

36964 gang papendal met citaat jochem uytdehaage


Citaat met de verwijzing tussen haakjes, 1 of 2 auteurs
Bij twee of meer auteurs/redacteurs staat voor de laatste naam het &-teken.

 • "In proefschriften vind je meestal een goed literatuuroverzicht over het onderwerp van het proefschrift" (Baarda, 2014, p. 36) en voor ons onderzoek ...
 • "Veel beginnende onderzoekers hebben problemen met het begrenzen van hun onderzoek" (Grit & Julsing, 2017, p. 57).
   

Citaat met de verwijzing tussen haakjes, 3 of meer auteurs
Bij drie of meer auteurs/redacteurs wordt alleen de eerste naam vermeld, gevolgd door 'et al.' (afkorting van het Latijnse et alii = en anderen).

 • "In praktijkgericht onderzoek worden onderzoeksmodellen echter ook (mede) gebaseerd op andere informatieve dan wetenschappelijke literatuur en theorie" (Van der Velde et al., 2015, p. 19).

Zie ook: Hoe wordt in de tekst en in een bronnenlijst verwezen naar bronnen met meerdere auteurs?
 

Citaat met de auteur(s) in de tekst
In een lopende zin wordt bij twee of meer auteurs niet het &-teken maar het woord 'en' gebruikt. Noem bij drie of meer auteurs alleen de eerste naam en 'et al.'.

 • Migchelbrink (2006, p. 68) zegt hierover "de eerste stap die je neemt, is in feite een probleem- en situatieanalyse".
 • Volgens Fischer en Julsing (2014) is een aselecte steekproef "het willekeurig trekken van een steekproef uit een bestand" (p. 138) en bij een doelgerichte steekproef "wordt er een steekproef getrokken uit een steekproef" (p. 139).
 • Volgens Van der Velde et al. (2015, p. 19) "worden onderzoeksmodellen echter ook (mede) gebaseerd op andere informatieve dan wetenschappelijke literatuur en theorie".
   

Citaat van 40 of meer woorden
Dit wordt in een losstaand, ingesprongen blok weergegeven, zonder aanhalingstekens. De verwijzing mag ook achter citaat geplaatst worden. De punt aan het einde van de zin komt dan voor de verwijzing te staan, anders lijkt het alsof de verwijzing deel uitmaakt van het citaat.

Migchelbrink (2006, p. 68) zegt over de analyse met de 5xW+H-formule:

De eerste stap die je neemt, is in feite een probleem- en situatieanalyse. In de probleemanalyse oriënteer je je op het aangebrachte handelingsprobleem. Om inzicht te krijgen in het probleem en de probleemcontext is het handig om te werken met de 5xW+H-formule.

Deze formule is toegepast in de volgende casus ... [etc.]

Zie ook The APA-Team: Citaat opsomming.


Citaat van een internetbron
Bij een internetbron wordt in de tekst alleen de auteur en het jaartal genoemd, nooit de URL. Bij het ontbreken van een auteur wordt de organisatie genoemd en als deze er ook niet is de titel van de webpagina. Bij het ontbreken van een jaartal wordt z.d. (= zonder datum) genoteerd. In de tekst wordt alleen het jaartal genoemd, de complete datum (als deze bekend is) in de bronnenlijst.

 • "Als je vermoedt dat je slachtoffer bent van identiteitsfraude, moet je direct maatregelen nemen. Ieder uur waarin je geen stappen onderneemt om misbruik te voorkomen, kan de crimineel allerlei zaken op jouw naam bestellen" (Kulche, 2023). 
 • Volgens het Nederlands Huisartsen Genootschap (z.d.) zijn "heftiger ervaren wat je hoort, ziet, ruikt, proeft en voelt" en "moeite met veranderingen" kenmerken van autisme.


Citaat van meerdere pagina's
Wanneer een citaat meerdere pagina's beslaat wordt de letter p verdubbeld, gevolgd door de eerste en laatste pagina van het citaat.

 • ...en "spitste de onderzoeksvraag zich toe op de wettelijke regelingen" (Migchelbrink, 2006, pp. 73-74). 


Citaat van een titel
Neem bij het citeren van een titel de schrijfwijze over zoals in de bronnenlijst. De titel van een boek of webpagina staat cursief en wordt zo overgenomen, zonder aanhalingstekens. De titel van een tijdschriftartikel staat niet cursief, deze wordt overgenomen met dubbele aanhalingstekens. Bij het verwijzen blijft bronvermelding verplicht.

 • In Zo doe je een onderzoek (Grit & Julsing, 2017) staat dat ...
 • In "Jongeren verleiden uit de criminaliteit te blijven" (Kooijmans, 2016) staat dat ...


Voor de volledigheid worden van bovenstaande voorbeelden ook de vermeldingen in de bronnenlijst genoemd. Zie voor uitleg en meer voorbeelden APA: Bronnenlijst.

Bronnenlijst

Baarda, B. (2019). Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek (3e druk). Noordhoff Uitgevers.

Fisher, T., & Julsing, M. (2014). Onderzoek doen! Kwantitatief en kwalitatief onderzoek (2e druk). Noordhoff Uitgevers.

Grit, R., & Julsing, M. (2017). Zo doe je een onderzoek (3e druk). Noordhoff Uitgevers.

Kooijmans, M. (2016). Jongeren verleiden uit de criminaliteit te blijven: Onderzoek naar talentgericht jongerenwerk. Vakblad Sociaal Werk, 17(6), 25-27. https://doi.org/10.1007/s12459-016-0105-z

Kulche, P. (2023, 23 juni). Wat moet je doen bij identiteitsfraude? Consumentenbond. Geraadpleegd op 16 augustus 2023, van https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/identiteitsfraude

Migchelbrink, F. (2006). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn (11e compleet herziene druk). Uitgeverij SWP.

Nederlands Huisartsen Genootschap. (z.d.). Autisme: ASS Asperger PDD-NOS. Thuisarts.nl. Geraadpleegd op 10 augustus 2021, van https://www.thuisarts.nl/autisme

Van der Velde, M., Dikkers, J., & Jansen, P. (2015). Praktijkgericht onderzoek: Opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren (2e herziene druk). Concept uitgeefgroep.
 

Kennisclip citeren en parafraseren

Meer lezen over APA: In de tekst

APA in de tekst Algemeen

Hoe verwijs je in de tekst volgens de APA richtlijnen?

363261 po kinderen schrijven een brief

Parafraseren

Hoe plaats je een parafrase in de tekst?

eda2c794-0cfd-11ee-b4a0-02565807075b Fotoshoot maakdagen beeldende vorming 2022. Docent met studente tijdens les beeldende vorming. Helpt met kleien.

Direct Contact

Vragen over APA? Stel ze aan ASK HAN! We helpen je graag persoonlijk verder.

Liever bellen of appen?

Bellen: 024 - 353 05 00
WhatsApp: 024 - 353 05 00