Park met bankje. Zwaartepunt Health

Het HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen (CoE KK) is landelijk een uniek centre of expertise. Kenmerkend voor CoE KK is dat het de enige CoE is met focus op ‘platteland’, in de breedte actief is van wonen-welzijn-zorg, zich inzet voor burgerschap én interprofessionele samenwerking.

Over CoE KK
 

Waar staan wij voor?

Versterken van de Krachtige Gemeenschap in een gebied door samen leren van en werken aan maatschappelijke vraagstukken en zo integraal verbeteren van praktijken zodat inwoners én de gemeenschap gezondheid en kwaliteit van leven ervaart.

Met Krachtige Gemeenschap bedoelen we:
Gemeenschap in een gebied (wijk/dorp/gemeente).
Bestaand uit:

 • inwoners, vrijwilligers, burgerinitiatieven;
 • én professionals wonen/welzijn/zorg/werk/onderwijs, gemeente;
 • én ondernemers;
 • inclusief kwetsbare groepen, nieuwkomers.
studenten op straat met kaartjes in hand
Verbinding
 

Zorgalliantie/CoE Krachtige Kernen

Het Centre of Expertise Krachtige Kernen (start 2013) is verbonden aan het netwerk Zorgalliantie (start 2010). Vanaf 2017 zijn deze 2 samenwerkingsverbanden gaan werken met 1 programma-manager en 1 begroting. De Zorgalliantie is een regionaal leernetwerk waaraan 32 organisaties zijn verbonden, zoals wooncorporaties, welzijnsorganisaties, (langdurige) zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en sociaal ondernemers. Deze organisaties betalen een jaarlijks lidmaatschap aan het gezamenlijk innovatiefonds waarmee projecten en onderzoek wordt gefinancierd. Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Krachtige Kernen. Zorgalliantie/ Krachtige Kernen heeft zich duurzaam verbonden aan een aantal gebieden rondom Arnhem/Nijmegen: Overbetuwe, Lingewaard, Liemers, Tiel/Rivierenland, Uden/Gemert/Bakel, Land van Cuijk/Noord-Limburg.

handen vasthouden samenwerken
 • studenten aan het werk met robot

  Studenten actief in Krachtige Leerkringen

  Diabetes challenge, koken met wijkbewoners of een verhalenkamer Armoede opzetten. Per jaar zijn 360 studenten actief in de Krachtige Leerkringen (verschillende opleidingen van de HAN, verschillende academies). Aan elke leerkring zijn 1 tot 2 wijkdocenten 1 dag per week verbonden. Daarnaast doen derde- en vierdejaars studenten onderzoeks- en innovatie-opdrachten, zoals eenzaamheid onder jongeren, openbare toiletten in de gemeente (studenten civiel techniek en social work), ontwerp Kletsbot (studenten multimedia design), business case Tessa (minor we care), koken en eten in de wijk (studenten facility management, social work en voeding en diëtetiek). 

 • Leraar Academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO) en studenten in de klas

  Ontwikkeling onderwijs

  We ontwikkelen mede minoren, zoals ‘smart health’ dat gericht is op het leren werken met zorg/sociale technologie. Dit is met professionals van Siza ontwikkeld en de leeruitkomsten zijn geintegreerd in de ad Sociaal Werk en er is nu (naast de minor smart health) ook een minor ‘technology meets health’.
  We ontwikkelen samen met onze participanten nieuwe leertrajecten en valoriseren deze naar het onderwijs van de HAN. Zo ontwikkelen we samen met Driestroom een leergang ‘sociaal ondernemerschap’.

 • Student man bellen hal gang boeken overleg telefonisch overleg

  Kennis delen

  Het Arena-Tribune-principe: deelnemen aan projecten in het netwerk is ‘in de arena staan’(leren door samen te doen), we bouwen hier Tribunes omheen (leren door te kijken). Onze Tribune-kalender bestaat uit masterclasses, leersafari’s, zorgalliantiecafés en studiereizen, waaraan alle stakeholders in en rondom het netwerk kunnen deelnemen. De Tribune is een start van een project, of het delen van de opgedane kennis en soms een uitnodiging om in de Arena te stappen. Opnames worden gedeeld als kennisclips voor onderwijs in de HAN. Via onze kennisbank stellen we de tools die ontwikkeld worden ter beschikking. We geven ook presentaties op diverse congressen en zijn we Koploper in het landelijke Actieleernetwerk.

 • vijf studenten en docent in klaslokaal

  Maatschappelijke vraagstukken

  Door allianties te smeden in gebieden en gebiedsoverstijgend op thema’s in het onderzoeksprogramma adresseren we maatschappelijke vraagstukken. Deze worden samengebracht in een Ontwikkelboom per gebied/thema, waarmee de organisaties, de gemeente en docenten en onderzoekers bepalen op welke vraagsstukken zij samen willen leren. 
  Vervolgens worden hier onderzoeksprogramma’s, onderzoeksopdrachten en studentopdrachten aan gekoppeld. Een voorbeeld is de technologie implementatiescan waarmee organisaties al in de experimenteerfase kunnen bekijken wat nodig is voor succesvolle inbedding van de technologie. 

Labs en werkplaatsen

Krachtige Leerkringen

Krachtige Kernen richt zich met haar Krachtige Regionale Leerkringen op een duidelijke praktijkgerichte ontwikkelrol in een bepaald gebied. Wij bevorderen duurzame samenwerkingsrelaties tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. Hierdoor maken we meerjarig onderzoek en constante inzet van studenten in het werkveld mogelijk.

centre-for-creativity_bijeenkomst, post its, brainstormen, samenwerken

Civil Society Lab

Het Civil SocietyLab (CSL) is een ‘lab’ waar studenten, mensen uit de praktijk en docenten van de HAN samen werken aan praktijkvraagstukken. Dit lab is ondersteunend aan de vorming van professionele leergemeenschappen rondom bepaalde thema’s en praktijkvraagstukken. Kennisoverdracht, uitwisseling en ontmoeting staan centraal in het lab

Groep studenten in gesprek lachend

Jullie halen ons uit de waan van de dag

Verantwoording

Raad van Advies
Onderwijs (vertegenwoordiging vanuit Academie Mens en Maatschappij), Landelijke Vereniging Kleine Kernen en een bestuurder vanuit een woningcorporatie hebben zitting in de Raad van Advies.
 

Verslagen
Jaarverslag Zorgalliantie/CoE 2020
 

Contact

Twee vrouwenhanden typen op het toetsenbord van haar laptop.