Er is geen omschrijving beschikbaar

Het College van Bestuur van HAN_University of Applied Sciences is op zoek naar een innovatieve, samenwerking- en ontwikkelingsgerichte Stafdirecteur Finance & Control.

Snelle info

Locatie:

Arnhem en Nijmegen

Opleidingsniveau:

Master

fte:

1,0

Uitgangspunt in het besturingsmodel is dat de lijn centraal staat in de organisatiesturing:

 • de staf ondersteunt het ontwikkelen van beleid en kaders, de lijn stelt deze vast;
 • de staf faciliteert het monitoren van de uitvoering van beleid en signaleert afwijkingen, de lijn handhaaft, evalueert, rapporteert en stuurt bij;
 • de staf adviseert, de lijn besluit en voert uit.

Als stafdirecteur ben je verantwoordelijk voor het vertalen van de HAN-strategie, (externe) ontwikkelingen, innovaties en verbetermogelijkheden op het terrein van de eigen (functionele) discipline. Je ontwikkelt deze door en komt vanuit jouw discipline met  voorstellen voor nieuwe (beleids-)producten, HAN-brede kaders, diensten en processen. Zo draag je bij aan het ontwikkelen van de HAN-strategie. Je richt de centrale stafafdeling in en draagt zorg voor het meerjarenplan van de eigen afdeling.  

Naast het hiërarchisch leidinggeven aan medewerkers in de eigen stafafdeling, heb je een functionele sturing richting de services-organisatie en academies. Professionals governance, kwaliteitscultuur en (continu) leren zijn hierbij kernbegrippen.

Als stafdirecteur ben je in de organisatie gepositioneerd onder en rapporteer je aan het College van Bestuur. De beleidsondersteunende, monitorende en uitvoerende rol van de Centrale Staf vraagt dat je frequent samenwerkt met de leden van het college, het HAN-beraad, de individuele academiedirecteuren en de leidinggevenden van jouw discipline binnen Services. In- en extern vertegenwoordig je de stafafdeling, haar diensten en producten en de hogeschool in de relevante gremia op jouw discipline. Ook creëer je verbindingen en samenwerking met de academies, Services en externe partijen.

Verandermanagement is een wezenlijk onderdeel van je functie. Nauw afgestemd op de in- en externe dynamiek, geef je sturing aan de organisatieontwikkeling en draag je zorg voor veranderprocessen op (centrale staf)afdelings-, team- en individueel medewerkersniveau.

Functie-eisen

Voor de functie gelden de volgende functie-eisen:

 • ruime (10+) ervaring als eindverantwoordelijk directeur of leidinggevende van een stafafdeling in een complexe, veranderende organisatie;
 • ervaring met het leiding geven aan professionals en met het aansturen en realiseren van professionele dienstverlening;
 • aantoonbare ervaring als uitvoerend specialist/adviseur op strategisch niveau op het beleidsterrein van de discipline;
 • inhoudelijk sterk in de breedte van de discipline;
 • strategische visie en bestuurlijke sensitiviteit;
 • een afgeronde academische opleiding passend bij de discipline dan wel aantoonbaar academisch denk- en werkniveau.

Je standplaats is Arnhem. Gezien de aard van de functie kan het zijn dat je ondanks de keuze van standplaats zowel in Arnhem als Nijmegen werkzaam moet zijn.

Persoonlijkheidsprofiel

Vanuit de ambities van de HAN komen voor de nieuwe stafdirectiefuncties een aantal belangrijke leiderschapsaspecten naar voren die de basis vormen voor de gevraagde competenties:

 1. Kijken over de grenzen van de hogeschool heen en identificeren van ontwikkelingen voor de toekomst in de discipline, in relatie tot de terreinen onderwijs, onderzoek en werkveld, en gericht op het realiseren van de doelen van de HAN;
 2. Handelen vanuit herkenbaar eigenaarschap van de HAN-ambities, zowel binnen het eigen organisatieonderdeel als HAN breed;
 3. Sturen op samenwerking tussen en binnen de organisatieonderdelen, scherp oog voor ‘deel en geheel’. Sturen op verbinding en samenwerking, zodat de verschillende onderdelen en niveaus binnen de organisatie optimaal kunnen bijdragen aan maximaal resultaat voor de HAN als geheel;
 4. Een leiderschapsstijl die past bij de besturingsfilosofie, waarbij sturing gebaseerd is op het onderlinge vertrouwen in professionaliteit en waarbij verantwoordelijkheden en verantwoording afleggen laag in de organisatie liggen. Een stijl van leidinggeven die de gewenste cultuur scherpt en ontwikkelt. Deze is primair ontwikkelingsgericht en stimuleert een nieuwgierige, ondernemende, onderzoekende en open houding.

Competenties

Visie ontwikkelen en uitdragen
Je kunt de dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten van afstand bekijken, ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen. Je kunt de richting waarin de organisatie zal ontwikkelen en de doelen die worden nagestreefd op een aansprekende wijze overbrengen en er draagvlak voor creëren. Je draagt daarbij te allen tijde de missie, ambities en doelen van de HAN en de Academie uit, zowel als het gaat om inhoud, als over cultuur en structuur.

Deskundigheid
Je hebt kennis over het vakgebied, ontwikkelt en benut deze effectief voor de eigen discipline en organisatie. Je past kennis en kunde toe om op zwaarwegende en complexe thema’s te adviseren. Je draagt er actief aan bij dat het kennis- en vaardighedenniveau in de organisatie op peil blijft. Je participeert in overlegorganen en samenwerkingsverbanden in het vakgebied binnen en buiten de organisatie.

Conceptueel vermogen
Je denkt in concepten en modellen en kan deze toepassen en ontwikkelen. Je ziet verbanden en formuleert op basis van complexe informatie heldere denkkaders, ideeën, concepten of modellen.

Situationeel leiderschap
Je bent in staat om individuen en groepen zodanig te motiveren, te stimuleren en te waarderen dat zij zich altijd enthousiast en optimaal inzetten voor het werk en de organisatie. Je kunt hierbij aansluiting vinden bij de diversiteit in achtergronden en waardepatronen van medewerkers. Je bent in staat om je stijl van leidinggeven af te stemmen op de medewerker en de context. Je laveert op natuurlijke wijze tussen de verschillende leiderschapsstijlen en bent je bewust van het effect van de verschillende stijlen op anderen.

Organisatiesensitiviteit
Je bent alert op en hebt inzicht in (in-)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten de organisatie. Je kunt daar adequaat op inspelen. Ook toon je inzicht in bestuurlijke verhoudingen en voorzie je politieke afbreukrisico’s.
Je zet jezelf in om samenwerking en synergie binnen de organisatie te bevorderen. Je maakt gebruik van meerdere beïnvloedingstactieken en wisselt verschillende gedragsstijlen af om anderen te beïnvloeden.

Resultaatgerichtheid
Je werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Je vertaalt strategische doelstellingen naar concrete (smart) resultaatafspraken, op individueel en groepsniveau. Je toont ambitie, gedrevenheid en volharding in het realiseren van doelen. Je stuurt afdelingen/teams aan op het realiseren van organisatiedoelen.

Samenwerken
Je draagt actief bij aan samenwerking voor gemeenschappelijke doelen, ook wanneer dat geen direct persoonlijk belang dient; daartoe bevorder je de onderlinge communicatie. Je hebt oog voor het geheel van de HAN en de delen, je kunt hiertussen schakelen en acteren. Je neemt vanzelf taken en rollen voor het geheel op je en bent in staat te bewegen tussen teamspeler en leider zijn.

Ontwikkelingsgericht
Je bent bewust gericht op leren en ontwikkeling van anderen en jezelf. Ook sta je open voor informatie en feedback en trekt daar lering uit. Je richt de organisatie in, zodat leren en ontwikkelen plaats kan vinden.

Arbeidsvoorwaarden

 • je wordt aangesteld in de functie van stafdirecteur voor een volledige arbeidsomvang (1,0 fte);
 • een aanstelling in de functie van Stafdirecteur niveau 1, in eerste instantie voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.
 • afhankelijk van je ervaring bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 7.485,19 (cao-hbo schaal 15) bij een fulltime aanstelling;
 • het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering;
 • daarnaast biedt de HAN goede voorzieningen op het vlak van pensioen, ziektekosten, scholingsfaciliteiten, mobiliteit en betaald ouderschapsverlof.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de personen van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner en mevrouw drs. A. (Arieke) Vermeulen, consultant. De consultant zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken.

Planning

Wij ontvangen je reactie graag zo spoedig mogelijk.

Voordracht van kandidaten: begin september
Eerste ronde selectiegesprekken: begin/medio september
Tweede ronde selectiegesprekken: medio september

Een online vragenlijst, een assessment en pre-employment screening maken deel uit van de procedure.

Solliciteren

Als je belangstelling hebt voor deze functie, ontvangt Wesselo & Partners graag, uiterlijk woensdag 2 september 2020, je motivatiebrief en CV via hun website www.wesselopartners.nl. Voor deze vacature geldt dat je niet via de sollicitatiebutton van de HAN op deze website reageert, maar rechtstreeks naar Wesselo & Partners.

De organisatie

HAN University of Applied Sciences (HAN) is een veelzijdige, brede hogeschool die met ruim 35.000 studenten en 3.700 medewerkers behoort tot de grootste en meest toonaangevende hogescholen van Nederland. Vanaf de campussen in Arnhem en Nijmegen verzorgen zij 83 bachelor-, Associate degree- en masteropleidingen in voltijd, deeltijd, duaal of individueel via internet. Daarnaast richten zij zich met advies, nascholing, ruim 300 cursussen, trainingen, en (post-hbo-)opleidingen op werkenden in bedrijven, instellingen en organisaties. De HAN beschikt over 50 lectoraten en 7 centres of expertise, waarin zij met hun partners werken aan praktijkgericht onderzoek, kennisinnovatie en -valorisatie.

De HAN heeft de afgelopen jaren zeer goede onderwijs- en onderzoeksvisitaties gerealiseerd, overwegend stijgende tevredenheidscores, een gezonde groei en een sterkere binding met onze omgeving. Samen met de studenten en het werkveld hebben ze de ambitie om uit te blinken in de onlosmakelijke verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk: ‘werken in de driehoek’. Ze willen ook uitblinken in de wijze waarop ze dit doen, namelijk vanuit het principe van ‘kwaliteitscultuur’. Ook hierin heeft de HAN de afgelopen jaren grote stappen gezet, zoals blijkt uit het lovende panelrapport in het kader van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (juli 2019).

Om deze ambitie verder te realiseren gaan zij werken in een organisatiestructuur met 14 academies, waarin onderwijs, onderzoek en werkveld rond een bepaald domein samenkomen. Resultaatverantwoordelijke teams gaan het hart van deze academies vormen. De ondersteuning geven we vorm in drie dimensies: directe ondersteuning (m.n. van onderwijs en onderzoek) binnen de academies, een centrale staf en HAN-generieke services.

Finance en Control

De stafafdeling Finance & Control (F&C) draagt zorg voor beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling op het gebied van financiën en belastingen (in samenspraak met het HAN-beraad) en voor de ontwikkeling en implementatie van de HAN-brede kaders op het eigen beleidsterrein.

In de centrale stafafdeling F&C komen alle controlfuncties samen. Dit betreft Concern Control, Business Control, Financial Control en Project Control. Business Control fungeert als (financieel) sparringpartner voor de academiedirecteuren, het management van Services en de Centrale Staf gericht op het realiseren van het instellingsplan en de jaardoelen, en draagt zorg voor onder andere het opstellen van de begroting en de prognoses van de verschillende organisatieonderdelen. Financial Control verricht onder meer de periodieke financiële analyse en werkzaamheden voor de jaarafrekening van de HAN. Project Control is gesprekspartner van projectleiders en gericht op analyse en prognose van projecten (portefeuille) met bijbehorende verantwoordingsaspecten. In totaal is er circa 25 fte werkzaam bij de stafafdeling F&C.

Met de herinrichting van de HAN-organisatie worden F&C-functies uit verschillende organisatorische eenheden bij elkaar gevoegd en in plaats van 4 faculteiten worden nu 14 academies ondersteund. Dit betekent dat de verdere inrichting van de herverdeling van taken binnen de beleidskolom de komende periode specifieke aandacht vraagt. Dit geldt ook meer specifiek voor het verder ontwikkelen van een nieuw allocatiemodel en het uitwerken van HAN-brede kaders passend bij de nieuwe besturingsfilosofie op het beleidsterrein van Financiën.

Geïnteresseerd?Solliciteer nu

Heb je interesse in de vacature? Vul je gegevens in en laat je cv en motivatie achter.

werksituatie lachend