Instellingsplan 2016-2022

In het HAN Instellingsplan 2016-2022 'In vertrouwen samenwerken aan leren en innoveren' staan onze ambities beschreven. Deze zijn toegespitst op onze maatschappelijke opdracht: het afleveren van goed opgeleide professionals aan onze beroepspraktijk en het ontwikkelen van innovaties voor en met onze regio.

twee docenten vergaderen lachend

Hoe wij de komende jaren onze rol zien in de veranderende samenleving, hebben we vastgelegd in de vorm van een lokale prestatie afspraak met medewerkers, studenten en het beroepenveld. De ambities van de HAN sluiten nauw aan op de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek van de minister van OCW.

HAN Toekomstfilm: Ontwikkelen van talent en innovatie door blijvend te verbinden

Kern Instellingsplan: uitblinken

De kern van het Instellingsplan 2016-2022 is dat we als hogeschool uitblinken in de manier waarop onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk onlosmakelijk en voortdurend met elkaar zijn verbonden. Onze studenten, onze medewerkers en het werkveld zijn op deze 3 terreinen altijd samen actief. Door deze krachtige verbinding zorgen wij ervoor dat studenten als professional én als mens blijvend zijn toegerust op hun rol in de veranderende wereld.

En, wij blinken uit door onze wijze van samenwerken; in een sfeer van vertrouwen en inspiratie, met de focus op de kwaliteit en de inhoud van onze gezamenlijke opdracht en met een professionele verantwoordelijkheid die ieder individu neemt.  

Kernopdracht: kwalificeren, socialiseren en persoonlijke vorming

Kernopdracht voor de HAN is het kwalificeren van studenten voor een beroep. Kwalificeren betekent het verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen die onze studenten nodig hebben om hun beroep uit te kunnen oefenen.

Beroepsuitoefening in een snel veranderende samenleving betekent voor ons dat het onderwijs niet alleen gericht is op het kwalificeren voor het beroep maar ook op het socialiseren en de persoonlijke vorming van studenten (Bildung). Iedere academie en opleiding geeft hier een specifieke invulling aan. 

Strategische prioriteiten

Het instellingsplan beschrijft naast de missie en ambities de belangrijkste strategische prioriteiten voor de periode 2016-2022. Deze prioriteiten zijn onderverdeeld in 3 categorieën van de belangrijkste belanghebbenden:

  • Medewerkers
  • Studenten
  • Werkveld

Dit plan is tot stand gekomen in samenspraak met studenten, alumni, medewerkers, vertegenwoordigers van het werkveld, de overheid en collega-kennisinstellingen. Alle HAN-medewerkers kwamen samen tijdens een inspirerende Large Scale Dream-dag in juni 2015. 

Download het Instellingsplan

Het document telt 40 pagina's, waarvan een aantal met grote kleurvlakken en foto's. Met het oog op milieu en duurzaamheid het vriendelijke verzoek het document alleen te printen indien noodzakelijk; het bespaart papier en inkt.  

Lees ook ons nieuwe koersbeeld!

Inmiddels is ons nieuwe instellingsplan voor de komende 6 jaar vastgesteld. Wat willen we bereiken in de periode 2022 - 2028? Lees het in ons nieuwe koersbeeld! Een tip: het document telt 48 pagina's, en bevat veel grote kleurvlakken en foto's. Sta daar even bij stil voordat je een printopdracht geeft!

310972 Interne communicatie campagne studenten, Tonian Campbell en Lesley Beaupain