Register Arbeidsdeskundige

Een persoon kijkt geconcentreerd naar een laptop en studeert in de huiskamer van de HAN

Register Arbeidsdeskundige is een opleiding van CS opleidingen die in samenwerking met de HAN wordt verzorgd. Als arbeidsdeskundige beoordeel je zieke of arbeidsongeschikte werknemers op hun belastbaarheid in relatie tot hun inkomen.

In het kort

  22 lesdagenDuur
  10 dagenStage
  790 uur in totaalStudiebelasting
  € 9.695,-Kostenex btw (inclusief eenmaal het landelijk assessment)
  hbo+Niveau

Wat zijn de mogelijkheden om terug te keren in het eigen werk? Welke aanpassingen zijn nodig? Moet er gezocht worden naar ander passend werk? Als arbeidsdeskundige zorg je voor een oplossing op maat, zodat de werknemer zo snel en goed mogelijk kan terugkeren in het arbeidsproces. Ook is er aandacht voor de financiële doorvertaling van het AD-werk: wat zijn de financiële effecten van wel of geen werk voor zowel werknemer, werkgever en verzekeraar? Zo wordt helder welke rol je als arbeidsdeskundige hebt om te komen tot schadelastbeheersing voor alle partijen.

De post hbo-opleiding Register Arbeidsdeskundige is een praktijkgerichte opleiding die volledig voldoet aan het verplichte curriculum CADO+. 

Voor wie

Voor deze opleiding is een volwaardig hbo-diploma vereist. Dit is belangrijk voor je inschrijving bij de beroepsvereniging SRA en certificering. Ook heb je minimaal twee jaar werkervaring en een opdrachtgever bij wie je praktijkopdrachten kunt uitvoeren.

Programma

De opleiding is opgebouwd uit vier modules. De modules bestaan uit verschillende lesdagen. De volgorde van de lesdagen wordt zoveel mogelijk bepaald door het (werk)proces dat de arbeidsdeskundige doorloopt. Daarnaast loop je minimaal tien dagen mee met een gediplomeerd Arbeidsdeskundige.

1. Wet- en regelgeving

Als arbeidsdeskundige moet je kennis hebben van de relevante wetgeving op het gebied van sociale zekerheid. Je bent op de hoogte van subsidies, no risk en premiekortingen en kunt deze ook aanvragen. Je krijgt inzicht in de financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor werkgever en werknemer. Daarnaast komen arbeidsrechtelijke aspecten aan bod: hoe gaat het verder met de werknemer als de twee jaar loondoorbetaling voorbij zijn? We kijken onder meer naar ontslaggronden, de Wet compensatieregeling transitievergoeding en de WW.
In het onderdeel Arbeidsomstandigheden krijg je inzicht in de Arbowet en de rol van de Ondernemingsraad. We nemen we zorgplicht van de werkgever en het arbobeleid onder de loep, waaronder het maken van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).
Ten slotte verdiep je je in de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze biedt een uitkering als de verzekerde zijn beroep niet meer kan uitoefenen door een ongeval. Belangrijk is dan vast te stellen welke taken van zijn beroep de verzekerde niet meer kan uitoefenen. Hierbij speelt de arbeidsdeskundige een belangrijke rol.

Module 1 wordt afgesloten met een schriftelijk examen: een meerkeuzetoets over de behandelde thema’s.

2. Arbeid en gezondheid

Deze module besteedt aandacht aan zowel fysieke als psychische klachten in relatie tot de mogelijkheden die iemand nog heeft.

Bij het onderdeel ‘Mens en systeemfuncties’ wordt behandeld de essentie van de werking en functie van:
• het houdings- en bewegingsapparaat
• het hart, de longen en vaten
• de hersenen en het zenuwstelsel
• het spijsverteringsstelsel
• de zintuigen
Ook wordt aangegeven wat de functionele (on)mogelijkheden kunnen betekenen bij verminderd functioneren hiervan.

Bij het onderdeel ‘Stoornissen en gevolgen’ verwerf je kennis op het gebied van psychische problematiek en de consequenties (mogelijkheden, beperkingen en randvoorwaarden) voor arbeid. Aan bod komen onder meer de volgende onderwerpen:
• Begrippen werklast, werkbelasting en werkdruk
• Verschil tussen psychische klachten, persoonlijkheidsstoornissen en psychiatrische aandoeningen
• Verschillende persoonlijkheidsstoornissen en de gevolgen voor het werk

In het onderdeel ‘Belastbaarheid en vaardigheden’ leer je hoe je medische beperkingen en de kwaliteiten van de medewerker omzet in een goede weging tussen belasting en belastbaarheid. En hoe vertaal je de belastbaarheid van de medewerker en zijn mogelijkheden om zijn vaardigheden te vergroten naar arbeidsmogelijkheden?

3. Arbeid en organisatie

Deze module raakt het inhoudelijke hart van het werk van een arbeidsdeskundige en is zeer veelomvattend. We besteden onder meer aandacht aan:

 • het zelfstandig kunnen maken van een taak-functie analyse;.
 • de Functionele Mogelijkhedenlijst (opgesteld door de bedrijfsarts) en hoe deze te vertalen is naar een goede AD-rapportage;
 • de vaststelling van loonwaarden bij re-integratie en de belangen die werkgevers en werknemers daarbij hebben;
 • het Claimbeoordelings-en Borgingssysteem (CBBS): hoe werkt het systeem en hoe bepaalt het bijvoorbeeld de restverdiencapaciteit?;
 • ergonomie: je leert onder meer de belastende factoren in een functie te onderscheiden, te beoordelen of klachten van een cliënt arbeidsgerelateerd zijn en oplossingsrichtingen te benoemen.

Module 3 wordt afgesloten met een presentatie van een door jou uit te voeren AD-onderzoek. Ook maak je hieraan voorafgaand een formatieve opdracht.

4. Professionalisering

Als arbeidsdeskundige heb je een regisseursrol binnen het totale speelveld van wet- en regelgeving en procesgang. Naast inhoudelijke expertise heb je ook de vaardigheden nodig om gesprekken te voeren, verslaglegging volgens protocol te maken en het advies over te brengen zodat alle partijen er verder mee kunnen. Inzicht in communicatiestijlen maakt duidelijk waar wederzijds weerstand ontstaat en hoe daarmee omgegaan kan worden. Ook hoort bij deze module een dag voorbereiding op het landelijk assessment.
Module 4 wordt afgesloten met de presentatie van een door jou geschreven AD-rapportage en een eindgesprek. Als je alle 4 toetsingsmomenten en het stageverslag met een voldoende hebt afgesloten, mogen we je aanmelden voor het landelijk assessment. Heb je dat behaald, dan ontvang je het diploma Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige van de HAN en de stichting Post HBO.

Resultaat

Als je alle 4 toetsingsmomenten met een voldoende hebt afgesloten, heb je het diploma Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige behaald.

Werkwijze

De opleiding is opgebouwd uit vier modules en duurt ongeveer een jaar. Iedere module wordt afgesloten met een praktijktoets. Dit kan een presentatie zijn, een paper, een arbeidsdeskundige rapportage etc. Daarnaast loop je minimaal tien dagen mee met een gediplomeerd Arbeidsdeskundige. 

AVA
Wil je je laten certificeren als arbeidsdeskundige door de NVvA, dan is ook het landelijk assessment verplicht. Dit assessment wordt verzorgd door het Examenadviesbureau. In onze prijs is één keer deelname aan het landelijk assessment inbegrepen. 

Partner

Deze opleiding is opgezet door CS Opleidingen in samenwerking met de HAN. Het is een van de drie enige erkende postbacheloropleidingen op dit gebied in Nederland. De opleiding is geaccrediteerd door Hobéon SKO en het CPION. Het lesprogramma is ontwikkeld aan de hand van de nieuwste CADO-eindtermen, zodat de allerhoogste kwaliteit gegarandeerd is.

Waar en wanneer

Informatie over data en locatie kun je vinden op CS opleidingen onder het tabblad 'Planning'.

Aanmelden

Aanmelden voor deze opleiding gaat via de website van CS opleidingen.
Direct contact is mogelijk via:
T 088 203 2700
E secretariaat@cs-opleidingen.nl