mensen in overleg/presentatie

Het samenwerkingsverband Publieke Zaak streeft naar het bevorderen van maatschappelijke waarde door bij te dragen aan de kwaliteit van bestuur en het innovatief vermogen in het publieke domein.

Maatschappelijke waarde

Als 'maatschappelijke waarde' zo’n centrale plek krijgt in onze missie, wat betekent dat dan? Volgens ons is er sprake van maatschappelijke waarde als het handelen van individuele leden, organisaties of netwerken ten goede komt aan de gemeenschap. Als samenwerkingsverband vormen we onderdeel van een keten of netwerk, waarin maatschappelijke waarde gecreëerd wordt.

Taak Samenwerkingsverband Publieke Zaak

Dankzij nieuwe kennis over innovatiemanagement en goed bestuur van organisaties in het publieke domein liggen er volop kansen voor een efficiëntere, beter functionerende publieke sector die meer maatschappelijke waarde creëert. De taak die het Interfacultair Samenwerkingsverband Publieke Zaak voor zichzelf ziet is om maatschappelijke organisaties te helpen die kansen te verzilveren. Dat doen we via onderwijs, onderzoek en advies gericht op innovatie en goed bestuur in de publieke sector.

Nieuws van lectoraten Publieke Zaak

Lectoraat Innovatie in de Publieke SectorVertrek lector Erik de Vries
Samenwerken, post-it plakken, proces
Partners van GelderlandHoe werken we samen in Gelderland?
237748 null
communicatie, interactie tijdens vergadering
98872 Arnhem stad beeld van aardvarken en fietsen
Centre of Expertise Sneller HerstelSamenwerking versterken op het gebied van innovatie
33006 meter om enkel heen
Boek van Koen Dortmans, actieonderzoeker bij Publieke Zaak, Lectoraat Innovatie in Publieke Sector, samenwerking Field Lab Eerstelijnszorg
SEE, afval recycling
Groep mensen geeft high five

Weblog Samenwerkingsverband Publieke Zaak

Op de weblog Kenniscentrum Publieke Zaak vindt u actuele berichten over het lectoraat, het onderzoek en nieuwsberichten. U kunt ook reageren op de geplaatste berichten.

Expertise van het Samenwerkingsverband Publieke Zaak

Het Samenwerkingsverband Publieke Zaak kiest voor een participatieve onderzoeksbenadering voor het doorontwikkelen van expertkennis. Hiermee wordt de expertkennis die binnen de praktijk (het werkveld) aanwezig is, optimaal benut. Samen met organisaties in het publieke domein, zoals zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid, ontwikkelen we kennis over innovatie- en valorisatieprocessen verder en passen deze toe in het betreffende domein. Daarbij streven wij naar meer complexe vormen van kenniscirculatie.

Bundeling van krachten

In het Samenwerkingsverband Publieke Zaak bundelen 2 lectoraten hun krachten. Het Lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties bevat expertise op het gebied van veranderende beroepsprofielen en governance vraagstukken. Het Lectoraat Innovatie in de Publieke Sector bevat expertise op het gebied van processen van innovatie en strategieën van de innoverende professional in (semi)-publieke organisaties. In de onderzoekslijnen komt deze expertise samen.

Activiteiten

Het Samenwerkingsverband Publieke Zaak:
• biedt maatwerk op het gebied van onderzoek en de ontwikkeling van kennis en instrumenten,
• geeft advies,
• verzorgt lezingen, trainingen en workshops en organiseert conferenties en symposia.

 

Projecten van het samenwerkingsverband Publieke Zaak

Gelderland, een provincie van grenzeloze kansen door wederkerig bestuur

Omdat gemeenten er veel taken bij hebben gekregen de laatste jaren, heeft de provincie Gelderland eerder de bestuurskracht van haar gemeenten in kaart gebracht. Maar hoe zit het met haar eigen bestuurs- en samenwerkingskracht? Dit heeft ze laten onderzoeken.

studenten overleggen aan ronde tafel

Digitale vaardigheden in de zorg

Welke ICT- en informatievaardigheden moeten (toekomstige) professionals in de zorg beheersen? Dat is wat Lectoraat Innovatie in de Publieke Sector onderzoekt. De ICT- en informatievaardigheden zijn belangrijk omdat professionals steeds meer met digitale (patiënten)systemen werken.

ict student schrijft een berekening op

Sociale innovatie

De transformatie in het sociaal domein vraagt om een andere benadering van burgers en hun vragen. Het vraagt om nieuwe verhoudingen tussen burger, markt en overheid. Sociale innovatie biedt handvatten om die gewenste transformatie vorm te geven. Hoe bevorderen we de inzet van sociale innovatie?

klimmen op klimwand

Field labs in de zorg

Innovaties voor betere zorg vinden moeilijk de weg naar de zorgpraktijk. Dat komt deels door complexe regelgeving. Maar ook patiënten en professionals hebben tijd nodig om de innovatie te gebruiken. Vaak duurt het traject van idee naar brede toepassing vele jaren. Hoe verkorten we dit?

Verpleegkundige handeling

Publicaties

Publicaties gerelateerd aan het Samenwerkingsverband Publieke Zaak van de HAN.

mediatheek eerste verdieping

Lectoraten binnen het Samenwerkingsverband Publieke Zaak

Aan het Kenniscentrum Publieke Zaak zijn 2 HAN-lectoraten verbonden: 'Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties' en 'Innovatie Publieke Sector'. Hoe verhouden zij zich tot elkaar?

De 2 lectoraten zijn wat betreft thematiek en maatschappelijke gedrevenheid nauw aan elkaar gerelateerd. Ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen - zoals kennisintensivering, privatisering, informatisering, marktwerking, schaalvergroting - vragen om slimmer opererende (semi-)publieke organisaties, die meer publieke waarde moeten creëren met minder middelen. Dat vraagt om het organiseren van innovatie, om goed bestuur en om andere rollen en werkwijzen van professionals.

Het Lectoraat Innovatie in de Publieke Sector bevat expertise op het gebied van processen van innovatie en strategieën van de innoverende professional in (semi)-publieke organisaties. Het Lectoraat 'Goed Bestuur' bevat expertise op het gebied van veranderende beroepsprofielen en governance vraagstukken.

spelbord met pionnen in netwerk